Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

867. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice, stran 2148.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v območju urejanja BS 2/5 Nove Stožice, ki se ureja delno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00) in delno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad – vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92).
Določila veljavnih prostorskih aktov v območju ob Dunajski cesti dopuščajo novogradnje objektov z mešano poslovno-trgovsko in hotelsko dejavnostjo ter stanovanja. Predvidena je strnjena, trietažna pozidava s posameznimi prekinitvami in z višinskim poudarkom do šest etaž. Notranjost ob Robičevi ulici pa je namenjena gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš.
Določila navedenih prostorskih aktov ne omogočajo realizacije investitorjeve namere – gradnjo višjega poslovno-stanovanjskega objekta, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega osrednji del zazidalnega bloka, omejenega z Dunajsko cesto na zahodni, z Zupanovo ulico na severni, Robičevo ulico na vzhodni in Kadilnikovo ulico na južni strani. Površina območja OPPN je cca 3.600 m2, obsega zemljišča parc. št. 323/1, 323/2, 323/3, 326, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4 in 336/1, vse k.o. Brinje I. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora, Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-6/2008-2
Ljubljana, dne 25. februarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.