Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

843. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), stran 2086.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S to uredbo se določajo organi, pristojni za izvajanje Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL št. 396 z dne 30. 12. 2006, str: 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1907/2006/ES), nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1907/2006/ES ter prekrški in sankcije za kršitve določb Uredbe 1907/2006/ES.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1907/2006/ES.
PRISTOJNI ORGAN IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI
3. člen
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 1907/2006/ES in te uredbe, je Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
4. člen
Urad za namen izvajanja Uredbe 1907/2006/ES opravlja naslednje naloge:
1. v skladu z drugim odstavkom 124. člena Uredbe 1907/2006/ES izvaja službo za pomoč uporabnikom,
2. sodeluje z Evropsko agencijo za kemikalije pri nalogah, določenih z Uredbo 1907/2006/ES, in jo obvešča v skladu z zahtevami navedene uredbe,
3. izvaja evalvacijo snovi iz tekočega akcijskega načrta Skupnosti oziroma imenuje drug organ, ki bo evalvacijo snovi opravil v njegovem imenu, ter sprejema odločitve v zvezi s to evalvacijo,
4. pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo XV Uredbe 1907/2006/ES za sprožitev postopka za določitev omejitev,
5. sodeluje v strokovnih odborih Evropske agencije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
NADZOR
5. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 1907/2006/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za kemikalije. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 1907/2006/ES v delu, ki se nanaša na omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov v igračah in predmetih za nego otrok, v skladu s Prilogo XVII, opravljajo pristojni zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor na delovnem mestu nad dostopom do informacij iz 35. člena Uredbe 1907/2006/ES ter nad uporabo snovi ali pripravkov iz petega in šestega odstavka 37. člena navedene uredbe opravljajo tudi inšpektorji, pristojni za delo.
6. člen
Inšpektor, pristojen za kemikalije, lahko poleg pooblastil po splošnih predpisih in predpisih o kemikalijah ustavi proizvodnjo, dajanje v promet ali uporabo snovi kot take v pripravkih ali izdelkih, če v skladu z določbami Uredbe 1907/2006/ES:
– niso bile registrirane ali se uporabljajo za neregistrirane uporabe (prvi in tretji odstavek 6. člena, prvi in peti odstavek 7. člena, prvi odstavek 17. člena, prvi odstavek 18. člena Uredbe 1907/2006/ES),
– ni na voljo varnostni list ali je neustrezen, hkrati pa obstaja utemeljen sum za resno ogrožanje zdravja in okolja (prvi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES),
– poročilo o kemijski varnosti ni izdelano ali je neustrezno, hkrati pa obstaja utemeljen sum za resno ogrožanje zdravja in okolja (tretji, četrti in sedmi odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES),
– niso uporabljeni ukrepi za nadzor nad tveganjem, hkrati pa obstaja utemeljen sum za resno ogrožanje zdravja in okolja (peti odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES).
7. člen
(1) Kadar se za snovi ali pripravke, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, zahteva varnostni list, mora biti ta v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES in v slovenskem jeziku.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je varnostni list izjemoma lahko le v tujem jeziku, in sicer za poklicno ali laboratorijsko dejavnost v količinah, ki so manjše od 10 kilogramov na prejemnika na leto, pod pogojem, da je ta jezik prejemniku razumljiv in da prejemnik soglaša s takim varnostnim listom.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. je proizvajalec ali uvoznik snovi kot take ali v enem ali več pripravkih v količini, ki znaša eno tono ali več na leto in zanjo ne predloži registracije agenciji (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1907/2006/ES);
2. je proizvajalec ali uvoznik polimera in agenciji ne predloži registracije monomerne/-ih snovi ali druge/-ih snovi, ki jih udeleženec po dobavni verigi navzgor še ni registriral, polimer pa vsebuje 2% (m/m), ali več take/-ih monomerne/-ih ali druge/-ih snovi v obliki monomernih enot in kemijsko vezane/-ih snovi ter skupna količina take/-ih monomerne/-ih ali druge/-ih snovi znaša eno tono ali več na leto (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1907/2006/ES);
3. je izdelovalec ali uvoznik izdelkov in agenciji ne predloži registracije vseh snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, pri tem pa ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki znaša skupaj več kot eno tono na leto na izdelovalca ali uvoznika, in gre za snov, ki se sprošča pod običajnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe (prvi odstavek 7. člena Uredbe 1907/2006/ES);
4. je izdelovalec ali uvoznik izdelkov in ne prijavi pri agenciji snovi, ki jo (jih) vsebuje izdelek, če snov izpolnjuje kriterije iz 57. člena in je opredeljena v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1907/2006/ES, ter izdelki vsebujejo snov v količini, ki znaša skupaj več kot eno tono na leto na izdelovalca ali uvoznika, in ti izdelki vsebujejo snov v koncentraciji, ki je višja od 0,1% (m/m) (drugi odstavek 7. člena Uredbe 1907/2006/ES);
5. je izdelovalec ali uvoznik izdelkov in agenciji na podlagi njene odločitve ne predloži registracije za vse snovi v teh izdelkih, če ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki znaša skupaj več kot eno tono na leto na izdelovalca ali uvoznika, in agencija lahko utemeljeno domneva, da se snov sprošča iz izdelkov in sprostitev snovi iz izdelkov predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje (peti odstavek 7. člena Uredbe 1907/2006/ES);
6. je proizvajalec, uvoznik ali izdelovalec izdelkov in agenciji ne sporoči informacij za snov, ki jo v Skupnosti proizvede ali vanjo uvozi za namene v proizvod in proces usmerjenih raziskav in razvoja in ki je zato v količini, ki je omejena za namene v proizvod in proces usmerjenih raziskav in razvoja, izvzeta od splošne obveznosti registriranja (drugi odstavek 9. člena Uredbe 1907/2006/ES);
7. je proizvajalec ali uvoznik snovi ali izdelovalec ali uvoznik izdelkov in proizvede ali uvozi snov ali izdela ali uvozi izdelek prej kot v dveh tednih po prijavi (peti odstavek 9. člena Uredbe 1907/2006/ES);
8. je proizvajalec in proizvede na mestu samem izoliran intermediat v količini, ki znaša eno tono ali več na leto, in agenciji ne predloži registracije na mestu samem izoliranega intermediata (prvi odstavek 17. člena Uredbe 1907/2006/ES);
9. je proizvajalec ali uvoznik transportiranega izoliranega intermediata v količini, ki znaša eno tono ali več na leto, in agenciji ne predloži registracije transportiranega izoliranega intermediata (prvi odstavek 18. člena Uredbe 1907/2006/ES);
10. je glavni registracijski zavezanec in agenciji ne predloži informacij, navedenih v točkah (c) in (d) drugega odstavka 17. člena in točkah (c) in (d) drugega odstavka 18. člena uredbe 1907/2006/ES (prvi odstavek 19. člena Uredbe 1907/2006/ES);
11. je registracijski zavezanec in po registraciji agenciji ne predloži pomembnih novih informacij iz prvega odstavka 22. člena Uredbe 1907/2006/ES, s katerimi svojo registracijo dopolnjuje;
12. je registracijski zavezanec in agenciji ne predloži v sklepu zahtevanih informacij za dopolnitev registracije ali teh informacij ne predloži v roku, ki je naveden v sklepu (drugi odstavek 22. člena Uredbe 1907/2006/ES);
13. je registracijski zavezanec in v primerih iz 11. in 19. člena uredbe 1907/2006/ES ne predloži informacij o spremembah letnih in skupnih količin, ki jih proizvede ali uvozi, ali količin snovi v izdelkih, ki jih izdela ali uvozi, če imajo za posledico spremembe količinskega razpona, vključno s prenehanjem proizvodnje ali uvoza (četrti odstavek 22. člena Uredbe 1907/2006/ES);
14. je registracijski zavezanec in za snovi, ki so bile prijavljene v skladu z Direktivo Sveta z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL št. 196 z dne 16. 8. 1967), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL št. 396 z dne 30. 12. 2006), katerih proizvedena ali uvožena količina na proizvajalca oziroma uvoznika doseže naslednji količinski prag v skladu z 12. členom Uredbe 1907/2006/ES, ne predloži v skladu z 10. in 12. členom Uredbe 1907/2006/ES dodatno zahtevanih informacij, ki ustrezajo temu količinskemu pragu in vsem nižjim količinskim pragom (drugi odstavek 24. člena Uredbe 1907/2006/ES);
15. je registracijski zavezanec in pri souporabi informacij ali njihovi skupni predložitvi izmenjuje informacije o svojem tržnem ravnanju, zlasti informacije o proizvodnih zmogljivostih, obsegu proizvodnje ali obsegu prodaje, uvoznih količinah ali tržnih deležih (drugi odstavek 25. člena Uredbe 1907/2006/ES);
16. je potencialni registracijski zavezanec za snov, ki se ne uvaja postopno, ali je potencialni registracijski zavezanec za snov v postopnem uvajanju, ki se ni predhodno registriral v skladu z 28. členom Uredbe 1907/2006/ES in ob poizvedbi pri agenciji o tem, ali je bila za enako snov že predložena registracija, ni predložil zahtevanih informacij iz prvega odstavka 26. člena Uredbe 1907/2006/ES;
17. je potencialni registracijski zavezanec in ponovno izvede študije, ki vključujejo vretenčarje (tretji odstavek 26. člena Uredbe 1907/2006/ES);
18. je registracijski zavezanec in ne zagotovi informacij, ki vključujejo teste na vretenčarjih, potencialnemu registracijskemu zavezancu za snovi, ki so bile registrirane pred manj kot 12 leti (prvi odstavek 27. člena Uredbe 1907/2006/ES);
19. je udeleženec Foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF), ki v okviru svojega SIEF ni preveril, ali je ustrezna študija, ki vključuje teste na vretenčarjih, za pridobitev informacij, zahtevanih za registracijo, že na voljo (prvi odstavek 30. člena Uredbe 1907/2006/ES);
20. je lastnik študije za pridobitev informacij, zahtevanih za registracijo, in odkloni, da bo drugemu udeležencu ali udeležencem zagotovil dokazilo o stroških študije ali samo študijo (tretji in četrti odstavek 30. člena Uredbe 1907/2006/ES);
21. je distributer in ne posreduje ustreznih scenarijev izpostavljenosti ali pri pripravi lastnega varnostnega lista ne uporabi drugih ustreznih informacij iz varnostnega lista, ki mu je bil dostavljen (sedmi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
22. je dobavitelj snovi ali pripravkov, za katere mora prejemniku dostaviti varnostni list, in ga ne dostavi v slovenskem jeziku (peti odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
23. je udeleženec dobavne verige, ki mora pripraviti poročilo o kemijski varnosti, in varnostnemu listu ne priloži ustreznega predvidenega scenarija izpostavljenosti v skladu s sedmim odstavkom 31. člena Uredbe 1907/2006/ES;
24. je nadaljnji uporabnik in pri izdelavi lastnega varnostnega lista ne upošteva ustreznih scenarijev izpostavljenosti ali ne uporabi drugih ustreznih informacij iz varnostnega lista, ki mu ga je dostavil dobavitelj (sedmi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
25. je zavezanec za dostavo varnostnega lista in varnostnega lista na papirju ali v elektronski obliki ne zagotovi brezplačno (osmi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
26. je dobavitelj in novega varnostnega lista ne zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki vsem prejemnikom, ki jim je v preteklih 12 mesecih dobavil snov ali pripravek (deveti odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
27. je dobavitelj snovi kot take ali v pripravku, ki mu ni treba dostaviti varnostnega lista, in prejemniku informacij iz točk (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 32. člena uredbe 1907/2006/ES na papirju ali v elektronski obliki ne zagotovi brezplačno do prve dostave snovi ali pripravka (drugi odstavek 32. člena Uredbe 1907/2006/ES);
28. je dobavitelj snovi kot take ali v pripravku, ki mu ni treba dostaviti varnostnega lista, in posodobljenih informacij iz točk (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 32. člena uredbe 1907/2006/ES ne zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki vsem prejemnikom, ki jim je v preteklih 12 mesecih dobavil snov ali pripravek (tretji odstavek 32. člena Uredbe 1907/2006/ES);
29. je dobavitelj izdelka, ki vsebuje snov v koncentraciji nad 0,1% (m/m), ta snov pa izpolnjuje kriterije iz 57. člena in je opredeljena v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1907/2006/ES, in prejemniku izdelka ne posreduje dovolj informacij za njegovo varno uporabo, ki so mu na voljo in vsebujejo vsaj ime te snovi (prvi odstavek 33. člena Uredbe 1907/2006/ES);
30. je dobavitelj izdelka, ki vsebuje snov v koncentraciji nad 0,1% (m/m), ta snov pa izpolnjuje kriterije iz 57. člena in je opredeljena v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1907/2006/ES, in potrošniku na njegovo zahtevo v 45 dneh po prejemu zahtevka brezplačno ne posreduje dovolj informacij za njegovo varno uporabo, ki so mu na voljo in vsebujejo vsaj ime te snovi (drugi odstavek 33. člena Uredbe 1907/2006/ES);
31. je udeleženec dobavne verige snovi ali pripravka in naslednjemu udeležencu ali distributerju, ki je v dobavni verigi na višji stopnji, ne sporoči novih informacij o nevarnih lastnostih ne glede na zadevne uporabe ali vseh drugih informacij, ki bi lahko povzročile dvom o ustreznosti ukrepov za obvladovanje tveganja iz dostavljenega varnostnega lista in bodo sporočene samo za opredeljene uporabe (34. člen Uredbe 1907/2006/ES);
32. je distributer in naslednjemu udeležencu ali distributerju iz dobavne verige, ki je na višji stopnji, ne posreduje novih informacij o nevarnih lastnostih ne glede na zadevne uporabe ali vseh drugih informacij, ki bi lahko povzročile dvom o ustreznosti ukrepov za obvladovanje tveganja iz dostavljenega varnostnega lista in bodo sporočene samo za opredeljene uporabe (34. člen Uredbe 1907/2006/ES);
33. je proizvajalec, uvoznik, nadaljnji uporabnik ali distributer in uradu ali agenciji na njuno zahtevo ne predloži ali ne da na razpolago informacij, ki jih mora zbirati in hraniti najmanj 10 let, potem ko je zadnjič proizvedel, uvozil, dobavil ali uporabil snov kot tako ali v pripravku (prvi odstavek 36. člena Uredbe 1907/2006/ES);
34. je od registracijskega zavezanca, nadaljnjega uporabnika ali distributerja snovi ali pripravka prevzela odgovornost za dajanje v promet te snovi ali pripravka in uradu ali agenciji na njuno zahtevo ne predloži ali ne da na razpolago informacij, ki jih mora zbirati in hraniti namesto registracijskega zavezanca, nadaljnjega uporabnika ali distributerja najmanj 10 let, potem ko je ta zadnjič proizvedel, uvozil, dobavil ali uporabil snov kot tako ali v pripravku (drugi odstavek 36. člena Uredbe 1907/2006/ES);
35. je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik, in potem ko ga je nadaljnji uporabnik obvestil o uporabi snovi ali pripravka iz drugega odstavka 37. člena uredbe 1907/2006/ES, v enem mesecu po obvestilu oziroma ob prvi naslednji dobavi, ki je bila opravljena več kot mesec po obvestilu, te uporabe ne vključi v poročilo o kemijski varnosti iz 14. člena Uredbe 1907/2006/ES (tretji odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
36. če pri snoveh v postopnem uvajanju kot proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik ne uskladi svojih zahtev iz 14. člena v 12 mesecih pred potekom zadevnega roka (tretji odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
37. je nadaljnji uporabnik, ki uporablja snov kot tako ali v pripravku in ne pripravi poročila o kemijski varnosti v skladu s Prilogo XII Uredbe 1907/2006/ES za vse uporabe, ki ne spadajo pod pogoje iz predvidenega scenarija izpostavljenosti, ali za katero koli uporabo, ki mu jo njegov dobavitelj odsvetuje (četrti odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
38. je nadaljnji uporabnik in svojih poročil o kemijski varnosti ne dopolnjuje sproti ali jih ne daje na razpolago drugim (sedmi odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
39. je nadaljnji uporabnik, in kadar je v skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 1907/2006/ES zavezan pripraviti poročilo o kemijski varnosti ali se sklicuje na izvzetje iz točke (c) ali (f) četrtega odstavka 37. člena Uredbe 1907/2006/ES, pred začetkom določene uporabe ali pred nadaljevanjem uporabe določene snovi, ki jo je registriral udeleženec dobavne verige na višji stopnji, agenciji ne sporoči informacij iz drugega odstavka 38. člena Uredbe 1907/2006/ES (prvi odstavek 38. člena Uredbe 1907/2006/ES);
40. je nadaljnji uporabnik iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 1907/2006/ES in informacij iz drugega odstavka 38. člena Uredbe 1907/2006/ES ne dopolni takoj, ko se spremenijo (tretji odstavek 38. člena Uredbe 1907/2006/ES);
41. je nadaljnji uporabnik in agenciji ne sporoči, če se njegova razvrstitev snovi razlikuje od tiste, ki jo je določil njegov dobavitelj (četrti odstavek 38. člena Uredbe 1907/2006/ES);
42. je nadaljnji uporabnik in v 12 mesecih po prejemu številke registracije, ki jo sporočijo njegovi dobavitelji v varnostnem listu, ne pripravi ocene kemijske varnosti ali uporabi obveznih priporočil za zmanjšanje tveganja (prvi odstavek 39. člena Uredbe 1907/2006/ES);
43. je nadaljnji uporabnik in v 6 mesecih po prejemu številke registracije, ki jo sporočijo njegovi dobavitelji v varnostnem listu, agenciji ne sporoči informacij iz 38. člena Uredbe 1907/2006/ES (drugi odstavek 39. člena Uredbe 1907/2006/ES);
44. je registracijski zavezanec in agenciji v določenem roku ne predloži informacij iz prvega odstavka 46. člena Uredbe 1907/2006/ES (četrti odstavek 40. člena Uredbe 1907/2006/ES);
45. ne obvesti agencije o prenehanju proizvodnje ali uvoza snovi oziroma izdelavi ali uvozu izdelka ali nadaljnji uporabnik o prenehanju uporabe snovi (drugi odstavek 50. člena Uredbe 1907/2006/ES);
46. ne obvesti agencije, da je, potem ko je agencija sprejela osnutek odločitve, prenehal proizvajati ali uvažati snov ali izdelovati ali uvažati izdelek ali nadaljnji uporabnik uporabljati snov (tretji odstavek 50. člena Uredbe 1907/2006/ES);
47. na zahtevo pristojnega organa in v določenem roku ne predloži dodatnih informacij, potrebnih za pripravo dosjeja v skladu s Prilogo XV (četrti odstavek 50. člena Uredbe 1907/2006/ES);
48. je proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik in daje v promet za uporabo ali sam uporablja snov, ki je vključena v Prilogo XIV uredbe 1907/2006/ES, in ni nobene od okoliščin iz točk (a) do (e) prvega odstavka 56. člena Uredbe 1907/2006/ES (prvi odstavek 56. člena Uredbe 1907/2006/ES);
49. je nadaljnji uporabnik snovi, ki izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka 56. člena Uredbe 1907/2006/ES, in uporablja to snov v nasprotju s pogoji za to uporabo, ki izhajajo iz avtorizacije, izdane udeležencu, ki je v dobavni verigi na višji stopnji (drugi odstavek 56. člena Uredbe 1907/2006/ES);
50. je imetnik avtorizacije in ne zagotovi, da je izpostavljenost znižana na najnižjo raven, ki jo je tehnično in praktično mogoče doseči (deseti odstavek 60. člena Uredbe 1907/2006/ES);
51. je imetnik avtorizacije ali nadaljnji uporabnik iz drugega odstavka 56. člena Uredbe 1907/2006/ES, ki vključuje snovi v pripravke in ne vključi številke avtorizacije na etiketo, preden da snov ali pripravek, ki to snov vsebuje, v promet za dovoljeno uporabo (65. člen Uredbe 1907/2006/ES);
52. je proizvajalec, izdelovalec izdelkov ali uvoznik ali skupina proizvajalcev ali izdelovalcev izdelkov ali uvoznikov izdelkov, ki dajejo v promet snov iz 112. člena Uredbe 1907/2006/ES, in ne sporočijo agenciji informacij za popis v skladu s prvim odstavkom 113. člena (prvi odstavek 113. člena Uredbe 1907/2006/ES);
53. je proizvajalec oziroma izdelovalec izdelkov ali uvoznik ali skupina proizvajalcev ali izdelovalcev ali uvoznikov izdelkov, ki dajejo v promet snov iz 112. člena Uredbe 1907/2006/ES in ne dopolnijo informacij iz prvega odstavka 113. člena Uredbe 1907/2006/ES (tretji odstavek 113. člena Uredbe 1907/2006/ES).
(2) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 2.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. je izdelovalec ali uvoznik izdelka in v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 1907/2006/ES prejemniku izdelka ne priskrbi ustreznega navodila;
2. je zastopnik fizične ali pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem zunaj Skupnosti, ki proizvaja snov kot tako, v pripravkih ali izdelkih, oblikuje pripravek ali izdeluje izdelek, ki se uvaža v Skupnost, in ne da na razpolago ali sproti ne posodablja informacij o uvoženih količinah in o kupcih, katerim so bile prodane, ali podatkov o dobavi iz varnostnega lista, prilagojenega zadnjemu stanju (drugi odstavek 8. člena Uredbe 1907/2006/ES);
3. je proizvajalec, uvoznik ali izdelovalec izdelkov in ne upošteva vseh pogojev, ki jih je postavila agencija v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 1907/2006/ES (šesti odstavek 9. člena Uredbe 1907/2006/ES);
4. je registracijski zavezanec in ne izvede ocene kemijske varnosti ali ne pripravi poročila o kemijski varnosti za snov, ki jo je treba registrirati v skladu s poglavjem 1 naslova II uredbe 1907/2006/ES, v količini 10 ton ali več na leto na registracijskega zavezanca (prvi odstavek 14. člena Uredbe 1907/2006/ES);
5. je registracijski zavezanec in ne določi ali ne uporablja primernih ukrepov za ustrezno nadzorovanje tveganja, ki so identificirana v oceni kemijske varnosti, ali jih ne priporoči v varnostnem listu, kjer je to potrebno (šesti odstavek 14. člena Uredbe 1907/2006/ES);
6. je registracijski zavezanec, ki mora pripraviti oceno kemijske varnosti in svojega poročila o kemijski varnosti ne da na voljo drugim ali ga sproti ne dopolnjuje (sedmi odstavek 14. člena Uredbe 1907/2006/ES);
7. je dobavitelj snovi ali pripravka, ki izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarno v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL št. 200 z dne 30. 7. 1999), zadnjič spremenjeno z Uredbo 1907/2006/ES, ali dobavitelj snovi, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena ali zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih v skladu s kriteriji iz Priloge XIII Uredbe 1907/2006/ES, ali dobavitelj snovi, ki je zaradi drugih razlogov vključena na seznam, sestavljen v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1907/2006/ES, in prejemniku snovi ali pripravka ne dostavi varnostnega lista (prvi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
8. je udeleženec dobavne verige, ki mora oceniti kemijsko varnost snovi in ne zagotovi, da so informacije v varnostnem listu skladne z informacijami iz ocene kemijske varnosti snovi (drugi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
9. je udeleženec dobavne verige in sestavi varnostni list za pripravek in pripravi oceno kemijske varnosti, in ne zagotovi, da so informacije iz varnostnega lista skladne s poročilom o kemijski varnosti za pripravek (drugi odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
10. je dobavitelj pripravka, ki ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot nevarno v skladu s 5., 6. in 7. členom Direktive 1999/45/ES, vendar vsebuje snov, ki izpolnjuje enega od kriterijev iz točke (a), (b) ali (c) tretjega odstavka 31. člena Uredbe 1907/2006/ES, in prejemniku na njegovo zahtevo ne priskrbi varnostnega lista, izpolnjenega v skladu s Prilogo II Uredbe 1907/2006/ES (tretji odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
11. je dobavitelj in varnostnega lista ne posodobi takoj, ko so na voljo nove informacije, ki lahko vplivajo na obvladovanje tveganja, ali nove informacije o nevarnostih, ali varnostnega lista ne posodobi takoj po izdaji avtorizacije ali njene zavrnitve ali takoj po uvedbi omejitve (deveti odstavek 31. člena Uredbe 1907/2006/ES);
12. je dobavitelj snovi kot take ali v pripravku, ki mu ni treba dostaviti varnostnega lista, in prejemniku ne zagotovi informacij iz točke (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 32. člena Uredbe 1907/2006/ES;
13. je dobavitelj snovi kot take ali v pripravku, ki mu ni treba dostaviti varnostnega lista, in informacij iz točke (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 32. člena Uredbe 1907/2006/ES ne posodobi takoj, ko so na voljo nove informacije, ki lahko vplivajo na obvladovanje tveganja, ali nove informacije o nevarnostih ali informacij ne posodobi takoj po izdaji avtorizacije ali njene zavrnitve ali takoj po uvedbi omejitve (tretji odstavek 32. člena Uredbe 1907/2006/ES);
14. je delodajalec in svojim delavcem ali njihovim predstavnikom ne omogoči dostopa do informacij iz 31. in 32. člena Uredbe 1907/2006/ES o snoveh ali pripravkih, ki jih uporabljajo ali so jim izpostavljeni med svojim delom (35. člen Uredbe 1907/2006/ES);
15. je nadaljnji uporabnik in ne določi, ne uporablja, ali kjer je primerno, ne priporoči primernih ukrepov za ustrezen nadzor nad tveganji, ugotovljenimi v dostavljenem/-ih varnostnem/-ih listu/-ih ali v njegovi oceni kemijske varnosti ali v vseh informacijah o ukrepih za obvladovanje tveganja, ki so mu bile dostavljene v skladu z 32. členom Uredbe 1907/2006/ES (peti odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
16. je nadaljnji uporabnik, ki mu ni treba pripraviti poročila o kemijski varnosti, in ne upošteva uporabe snovi ali ne določi ali ne uporabi vseh ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, nujnih za zagotavljanje ustreznega nadzora nad tveganji za zdravje ljudi in okolje, ali kjer je to potrebno, teh informacij ne vključi v varnostni list, ki ga pripravi (šesti odstavek 37. člena Uredbe 1907/2006/ES);
17. proizvaja, daje v promet ali uporablja snov kot tako ali v pripravku ali izdelku, za katero vsebuje Priloga XVII Uredbe 1907/2006/ES omejitev, v nasprotju s pogoji iz omejitev (prvi odstavek 67. člena Uredbe 1907/2006/ES).
(2) Z globo od 800 do 32.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe pa se začnejo uporabljati 1. junija 2008, razen 17. točke 9. člena, ki se začne uporabljati 1. junija 2009.
Št. 00725-2/2008/6
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2006-2711-0227
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti