Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

825. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave, stran 2066.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je župan Občine Dobrna dne 20. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna in poteku njihove nadaljnje priprave
S tem sklepom se ugotovi, kakšno je stanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljevanju: ZUreP-1) ter kako bo potekala njihova nadaljnja priprava po Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt).
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz ter
– nosilce urejanja prostora.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
1.1. Ocena stanja
Občina Dobrna je v času veljavnosti ZUreP-1, in sicer v letu 2006 pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi z izdelavo novih prostorskih aktov Občine Dobrna, ki bodo nadomestili veljavni občinski prostorski plan (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04) ter vse veljavne prostorsko ureditvene pogoje na območju Občine Dobrna. Program priprave navedenih prostorskih aktov še ni bil sprejet.
Občina Dobrna je sprejela odločitev, da v prvi fazi pristopi k izdelavi strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov Občine Dobrna in šele nato nadaljuje z rednim postopkom priprave in sprejema novih prostorskih aktov. Za tak postopek se je Občina Dobrna odločila zaradi spreminjanja krovne zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja.
Tako je Občina Dobrna pred sprejetjem ZPNačrt pristopila k pripravi strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in prostorski red občine (v nadaljevanju: PRO) v obsegu, kot jih je predvideval ZUreP-1. V ta namen je pozvala nekatere od ključnih nosilcev urejanja prostora, da podajo smernice in svoje strokovne podlage, in sicer z dopisom »Vloga za izdajo smernic ter pridobitev strokovnih podlag nekaterih ključnih nosilcev urejanja prostora za izdelavo strokovnih podlag pri pripravi novih prostorskih aktov Občine Dobrna«. Vloga je bila poslana naslednjim trem ključnim nosilcem urejanja prostora:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Celje.
Glede na pričakovano spremembo krovne zakonodaje se je Občina Dobrna odločila, da strokovne podlage dokonča in zaključi šele po sprejemu ZPNačrt in ustreznih podzakonskih predpisov, ko bo med drugim podrobneje znana tudi vsebina zahtevanih strokovnih podlag. Tako so bile strokovne podlage iz prejšnjega odstavka zaključene z vsebino, kot jo predvideva ZPNačrt, in dokončane februarja 2008. Drugih formalnih korakov pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov Občina Dobrna do sprejetja ZPNačrt še ni izvedla. Prav tako še ni bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor glede izdelave celovite presoje vplivov prostorskih aktov na okolje.
Do sprejetja tega sklepa so bile izvedene naslednje aktivnosti:
+--------------------------------------+-----------------------+
|                   |datum         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|izdelava strokovnih podlag iz 1.1.  |pričetek 2006,     |
|oziroma 2.1. točke tega sklepa    |zaključek v mesecu   |
|                   |februarju 2008     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|poziv za zbiranje pobud javnega in  |poziv objavljen v   |
|zasebnega sektorja          |Glasilu Občine Dobrna, |
|                   |št. 32, dne 14. 12.  |
|                   |2006 in na internetni |
|                   |strani Občine Dobrna  |
+--------------------------------------+-----------------------+
Dne 28. 4. 2007 je začel veljati ZPNačrt s katerim se razveljavlja ZUreP-1 v delu, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje, kar vpliva na postopke priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov Občine Dobrna.
Glede na to, da Občina Dobrna do sprejetja ZPNačrt ni pričela s formalno pripravo SPRO in PRO (program priprave ni bil sprejet), Občina na podlagi ZPNačrt pristopa k izdelavi enovitega dokumenta, in sicer k izdelavi občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN), ki skladno z 39. členom ZPNačrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN bo pripravljen za celotno območje Občine Dobrna skladno z vsebino, kot jo prepisuje ZPNačrt ter njegovi podzakonski predpisi.
1.2. Razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Dobrna je trenutno veljavni občinski prostorski plan (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – Prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04 – dopolnitev 2003) sprejela tik pred uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03). Ta prostorski plan je bil rezultat večletnega truda Občine Dobrna pri oblikovanju nove razvojne vizije. Izdelan je bil na celovitih strokovnih podlagah (Razvojna vizija Občine Dobrna, urbanistična delavnica 2002, Urbanisti, Celje, december 2002, Strokovne podlage za poselitev – Občina Dobrna 2003, Urbanisti, Celje, julij 2003, Urbanistična zasnova naselja Dobrna, Urbanisti, Celje, januar 2004), ki so dosegle širok konsenz tako med potencialnimi investitorji kot med lokalno skupnostjo in vsemi nosilci urejanja prostora. Tako je prostorski plan zagotovil možnosti dolgoročnega razvoja občine, saj so bila z njegovi sprejetjem določena obširna območja za nove investicije s področja gospodarstva in posameznih fizičnih oseb. S tem prostorskim planom je Občina Dobrna dosegla vse takrat zastavljene cilje: oblikovala je strokovno utemeljena poselitvena območja naselij, kamor je usmerila novo gradnjo, izdelala je dolgoročno zasnovano urbanistično zasnovo občinskega središča, zagotovila prostorske možnosti za številne investicije s področja družbenih dejavnosti, turizma, športa in podobno ter zagotovila nova stavbna zemljišča za individualno gradnjo.
Zaradi zgoraj navedenega ima Občina Dobrna v prihajajočem obdobju manjši obseg razvojnih potreb, tekom priprave novih prostorskih aktov pa bo skušala okvirno doseči naslednje cilje:
– zagotoviti prostorske možnosti za večstanovanjsko gradnjo v območju strnjenih naselij,
– območje razpršene gradnje v Vinski Gorici sanirati kot novo naselje, kamor se bo med drugim lahko usmerjala nova gradnja,
– veljavno urbanistično zasnovo naselja Dobrna nadomestiti z urbanističnim načrtom ob upoštevanju novega trenda intenzivnejšega prostorskega razvoja,
– v čim večji možni meri poiskati prostorske možnosti za individualne investicije občanov,
– dopolniti in uskladiti veljavno urbanistično zasnovo naselja Dobrna z novim trendom intenzivnejšega prostorskega razvoja,
– poleg obstoječe čistilne naprave se uredi zbirni center kosovnih odpadkov (komunalna cona),
– začrtati nove smeri turistične ponudbe za različne ciljne skupine, med njimi na primer za avtodome (ureditev počivališča z ustrezno infrastrukturo),
– zagotoviti možnost gradnje ob kategoriziranih vinsko turističnih poteh in cestah za namen ohranjanja kulturne dediščine ali možnosti pridobitve dodatne turistične ponudbe,
– umestiti manjkajočo družbeno infrastrukturo, med drugim nov varstveno delovni center in dom starejših občanov,
– zagotoviti prostorske možnosti za umestitev mešane obrtne, trgovske in turistične dejavnosti na območju Pristove, južno od regionalne ceste, gledano desno proti Celju oziroma nasproti novega bencinskega servisa,
– umestitev bazensko-hotelskega kompleksa z wellness centrom, apartmaji, športnimi igrišči in parkovno ureditvijo na območju športnega kompleksa,
– revitalizirati kulturno dediščino – tudi z novo, primerno vsebino objektov, med drugim revitalizirati graščino Guteneg, v katerem so sedaj urejena stanovanja; ob tem je potrebno zagotoviti prostorske možnosti za večstanovanjsko gradnjo, kamor se bodo lahko selili prebivalci Gutenega in tudi Vile Zore,
– poiskati alternativno lokacijo za poslovne dejavnosti, ki bo nadomestila neprimerno območje predvidenih poslovnih dejavnosti v Lokovini,
– sanirati lokalne odvzeme gramoza.
Pri pripravi novih prostorskih aktov bo Občina Dobrna ohranjala dosedanji vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
2.1. Že pridobljene strokovne rešitve
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– Razvojna vizija Občine Dobrna, urbanistična delavnica 2002, Urbanisti, Celje, december 2002,
– Strokovne podlage za poselitev – Občina Dobrna 2003, Urbanisti, Celje, julij 2003,
– Urbanistična zasnova naselja Dobrna, Urbanisti, Celje, januar 2004.
OPN se pripravi na podlagi izdelanih strokovnih podlag, opisanih v četrtem odstavku točke 1.1, in sicer: Strokovne podlage za občinski prostorski načrt Občine Dobrna, Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj.: 06-09, dat. izdelave: februar 2008.
2.2. Način pridobitve novih strokovnih rešitev
Predvideva se, da poleg strokovnih rešitev iz točke 2.1 tega sklepa, niso predvidene nobene druge strokovne podlage, razen izdelava urbanističnega načrta za naselje Dobrna, ki ga je potrebno izdelati zaradi posebnosti razvoja tega naselja, v veliki meri pogojenega s turizmom.
Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo OPN, pridobi Občina Dobrna. Potrebni geodetski podatki in geodetske podlage so predvidoma naslednji: digitalni ortofoto načrti merila 5 000 (barvni DOF 5), temeljni topografski načrti merila 5 000, državna topografska karta merila 25 000, državna topografska karta merila 50 000, podatki zemljiškega katastra (parcelne meje in parcelne številke, opisni podatki o parcelah z lastniki ter katastrske občine), katastre stavb (grafični podatki o stavbah in opisni podatki o stavbah z lastniki), register prostorskih enot (meja občine). Vsi podatki se nanašajo na območje Občine Dobrna.
Če se v postopku OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
3. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
3.1.
Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. faza: sklep o pričetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave
/ februar 2008 /,
2. faza: priprava osnutka OPN,
3. faza: posredovanje osnutka OPN iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP)
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben /,
4. faza: dopolnitev osnutka OPN s smernicami iz 3. faze te točke
/ 105 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke /,
5. faza: morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor osnutka OPN ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Dobrna o tem obvesti MOP, ta pa v 15 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci /,
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd.
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 30 dni po končani javni razgrnitvi /,
7. faza: priprava predloga OPN
/ 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Dobrna /,
8. faza: posredovanje predloga OPN iz 7. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj /,
9.a faza: potrditev predloga OPN s strani ministra
/ v 75 dneh od prejema predloga OPN iz 8. faze te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane /,
9.b faza: MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga OPN
/ v enakem roku 75 dni kot v 9a. fazi te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da njihove smernice niso upoštevane – odločitev Vlade glede potrditve ali zavrnitve predloga OPN v 30-ih dneh /,
10. faza: sprejem OPN na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
4. Nosilci urejanja prostora
4.1. Nosilci urejanja prostora v postopku izdelave strokovnih podlag
Tekom priprave strokovnih podlag iz točke 2.1 tega sklepa so že bile poslane vloge za smernice nekaterih ključnih (3) nosilcev urejanja prostora, kot je navedeno v točki 1.1. tega sklepa. Pridobljene so bile smernice vseh (3) nosilcev, kot je razvidno iz priložene tabele in ki bodo uporabljene za nivo izdelave strokovnih podlag iz 2.1. točke tega sklepa.
+-------------------------------------------------------------+
|Ključni nosilci:                       |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje        |
+-------------------------------------------------------------+
|Zavod RS za varstvo narave, OE Celje             |
+-------------------------------------------------------------+
|Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Celje         |
+-------------------------------------------------------------+
4.2. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPN
V 3. fazi iz 3. točke tega sklepa, ki je predvidena za pridobivanje smernic na osnutek OPN, se ponovno pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora, navedenih v točki 4.1. tega sklepa.
Nosilci urejanja prostora so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za zdravje.
Poleg zgoraj navedenih so nosilci urejanja prostora tudi naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., javno podjetje, Lava 2/a, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2/a, 3000 Celje,
– Elektro Turnšek, Mariborska c. 86, 3000 Celje,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska c. 49, 3000 Celje,
– Vzdrževanje in obnova cest d.d., Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Občina Dobrna – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Seznam nosilcev urejanja prostora iz 4.2. točke tega sklepa se lahko po presoji MOP tudi spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Dobrna objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh: www.dobrna.si) in ga pošlje MOP RS ter sosednjim občinam: Mestni občini Celje, Mestni občini Velenje, Občini Žalec, Občini Vojnik, Občini Vitanje in Občini Mislinja.
Št. 35000-0016/2006-59(1)
Dobrna, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost