Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

789. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1993.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju –ZSPJS – UPB7 (Uradni list RS, št. 95/07), 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 9. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbe Zakona o lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno, o svoji odločitvi mora pisno obvestiti občinski svet.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, o odločitvi pa pisno obvesti občinski svet.
3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija župana Občine Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin s številom prebivalcev do 2000, uvrščena v 46. plačni razred.
Županu pripada dodatek za delovno dobo ter dodatki v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
4. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je lahko funkcija podžupana Občine Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin s številom prebivalcev do 2000, uvrščena med 32 in 38 plačni razred.
Plačani razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije do 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Osnovna plača župana je določena z uvrstitvijo funkcije v plačni razred funkcij v lokalnih skupnosti (plačna podskupina A5) skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Župan mesečno določi višino plače nepoklicnega podžupana, glede na obseg pooblastil in dejansko opravljeno delo.
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta v naslednjih zneskih:
                          EUR (neto)
-------------------------------------------------------------
– udeležba na seji občinskega sveta           80,00
-------------------------------------------------------------
– vodenje seje občinskega sveta             85,00
-------------------------------------------------------------
– predsedovanje seji delovnega telesa          29,00
občinskega sveta
-------------------------------------------------------------
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega     20,00.
član je
-------------------------------------------------------------
V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji.
V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno uro zaradi lastnih potreb, mi pripada le polovični znesek, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu pripada celotni znesek plačila.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
III. NAGRADE
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v delovno telo za mandatno obdobje.
Sejnina za posamezno sejo znaša 17,00 EUR (neto).
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer v naslednjih zneskih:
                          EUR (neto)
-------------------------------------------------------------
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na         50,00
seji
-------------------------------------------------------------
– predsedovanje na seji nadzornega odbora       80,00.
-------------------------------------------------------------
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno obdobje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. v mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen za predsednike delovnih teles.
Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravičeni do nagrade v obliki plačila 10,00 EUR (neto) na uro.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov ter Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 114/03, 23/07).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-9-6
Bistrica ob Sotli, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost