Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

797. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2008, stran 2007.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 26. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |                 |       v EUR|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov    |   Proračun leta|
|     |                 |       2008|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    10.883.213|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     9.874.453|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     8.345.761|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     7.291.601|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      586.070|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      468.090|
|     |storitve             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     1.528.692|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |      442.482|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      30.600|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni |      13.860|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |      30.380|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |     1.011.370|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      359.360|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      250.000|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog  |        430|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      108.930|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |       6.880|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       6.880|
|     |virov              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      642.520|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih|      642.520|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |    14.793.205|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     3.624.334|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      485.386|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      79.370|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     2.821.418|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |        510|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      237.650|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     3.550.873|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |      25.256|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     2.268.614|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      569.642|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi|      687.361|
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     6.601.584|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     6.601.584|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     1.016.414|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi pr. |      847.772|
|     |in fiz. osebam, ki niso pror.  |         |
|     |uporabniki            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      168.642|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)|    –3.909.992|
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      84.470|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      84.470|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil|      65.080|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |      12.980|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |752 Kupnine iz naslova      |       6.410|
|     |privatizacije          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442+443)        |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev|         0|
|     |in finančnih naložb       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz  |         0|
|     |naslova privatizacije      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |443 Povečanje namenskega     |         0|
|     |premoženja v javnih skladih in  |         |
|     |drugih osebah javnega prava, ki |         |
|     |imajo premoženje v svoji lasti  |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      65.540|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)        |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      23.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      23.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga   |      23.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |    –3.848.982|
|     |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |         |
|     |VIII.)              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      –23.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |     3.909.992|
|     |VIII.-IX.)            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |     3.848.982|
|     |31. 12. 2007           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|9009   |Splošni sklad za drugo      |     3.848.982|
+---------+---------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica (http://ivancna-gorica.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07);
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, prispevki in doplačila občanov in pravnih oseb za izvajanje določenih programov investicijskega značaja.
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna (sredstva za delovanje, javno razsvetljavo, letno in zimsko vzdrževanje javnih poti, vzdrževanje kulturnih domov, komunalni prispevek in sredstva za gradnjo mrliških vežic), ki je sestavni del tega odloka.
Posredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo v proračun naslednjega leta.
Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Pravice porabe na proračunskih postavkah »Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik krajevne skupnosti (v nadaljevanju: predstojnik).
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na novo odprtem podkontu predstojnik odobri na način, določen v drugem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz tretjega odstavka tega člena predstojnik odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 2008 in konec leta 2008 z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pravni posli krajevnih skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, v okviru istega glavnega programa, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog predstojnika v primeru, ko se planirani projekti ne morejo izvesti zaradi objektivnih razlogov.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 123.160,77 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo na ustrezno proračunsko postavko neposrednega uporabnika občinskega proračuna.
11. člen
(poraba sredstev)
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
12. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.500,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se za izvrševanje proračuna leta 2008 ne bo zadolževala.
Občina v letu 2008 ne bo izdajala poroštev.
15. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2008
Ivančna Gorica, dne 26. februarja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost