Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2008 z dne 27. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2008 z dne 27. 2. 2008

Kazalo

21. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP), stran 113.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-10
Ljubljana, dne 7. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI LIZBONSKE POGODBE, KI SPREMINJA POGODBO O EVROPSKI UNIJI IN POGODBO O USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI (MLP)
1. člen
Ratificira se Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti s sklepno listino, podpisana v Lizboni, 13. decembra 2007.
2. člen
Besedilo pogodbe s sklepno listino se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
3. člen
Generalni sekretar oziroma generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe – na predlog Ministrstva za zunanje zadeve objavi popravke besedila Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki jih pošlje depozitar.
4. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 008-03/07-2/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2008
EPA 1828-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo pogodbe v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litvanskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.