Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

541. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008, stran 1227.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 9. seji dne 4. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                         2008 v EUR
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     5.576.682
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         2.585.443
70    DAVČNI PRIHODKI             2.217.869
     700 Davki na dohodek in dobiček     1.399.856
     703 Davki na premoženje          501.029
     704 Domači davki na blago in        316.984
     storitve
     706 Drugi davki                 0
71    NEDAVČNI PRIHODKI             367.574
     710 Udeležba na dobičku in         45.900
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.829
     712 Denarne kazni               200
     713 Prihodki od prodaje blaga in      10.000
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        308.645
72    KAPITALSKI PRIHODKI             43.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       3.000
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      40.000
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz domačih         0
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine          0
74    TRANSFERNI PRIHODKI           2.948.239
     740 Transferni prihodki iz drugih    2.948.239
     javnofinančnih institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       7.876.682
40    TEKOČI ODHODKI               764.647
     400 Plače in drugi izdatki         138.079
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        16.999
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      564.403
     403 Plačila domačih obresti         4.073
     409 Rezerve                 41.093
41    TEKOČI TRANSFERI              868.655
     410 Subvencije               81.790
     411 Transferi posameznikom in       402.755
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          80.192
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi     303.918
     414 Tekoči transferi v tujino          0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          6.046.439
     420 Nakup in gradnja osnovnih      6.046.439
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          196.941
     431 Investicijski transferi         51.425
     pravnim in fiz. osebam, ki niso
     PU
     432 Investicijski transferi PU       145.516
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –2.300.000
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       9.840
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        9.840
     750 Prejeta vračila danih posojil        0
     751 Prodaja kapitalskih deležev       9.840
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
     44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE          0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        9.840
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            2.300.000
50    ZADOLŽEVANJE               2.300.000
     500 Domače zadolževanje         2.300.000
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)           431.480
55    ODPLAČILA DOLGA              431.480
     550 Odplačila domačega dolga        431.480
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      –421.640
     NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.) - ali 0 ali +
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      1.868.520
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       2.300.000
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
                          2.300.000
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE       83.333
     31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
9009   Splošni sklad za drugo - ali 0       83.333
     ali +
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje Investicije – Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna, ki se porabijo za odkup večnamenske športne dvorane;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna soobčinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom – zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika;
– odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetim programom;
– opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2008 znašajo 18.000,00 EUR.
O uporabi splošne poračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 23.093,00 EUR, oziroma skupni višini 139.093,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.093,00. EUR in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2008 predstavljajo tudi na posebnem kontu predvidena in izkazana namenska sredstva za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2007 v višini 116.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem. Letni načrt prodaje finančnega premoženja je priloga proračunu.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 2.300.000,00 EUR, in sicer za investicijo, ki jo je odobril Občinski svet:
– odkup Večnamenske športne dvorane Vransko.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 2008 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Št. 410/2008
Vransko, dne 4. februarja 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost