Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B), stran 1155.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-5
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KEMIKALIJAH (ZKem-B)
1. člen
V Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ in 61/06 – ZBioP) se v prvem odstavku 1. člena za besedo "proizvajajo" dodata besedi "ali skladiščijo".
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se:
– 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
"2. Snovi so kemijski elementi ali njihove spojine v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim procesom, vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem procesu, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno sestavo.
3. Polimerne snovi so snovi, ki so sestavljene iz molekul, za katere je značilno zaporedje ene ali več vrst monomernih enot. Takšne molekule morajo biti porazdeljene v okviru določenega razpona molekulske mase, pri čemer se razlike v molekulski masi lahko pripišejo predvsem razlikam v številu monomernih enot. Polimer vsebuje:
(a) navadno masno večino molekul z vsaj tremi monomernimi enotami, ki so s kovalentno vezjo povezane vsaj še z eno drugo monomerno enoto ali drugim reaktantom,
(b) manj kot navadno masno večino molekul z enako molekulsko maso.
V okviru te opredelitve pomeni "monomerna enota" vezano obliko monomerne snovi v polimeru.";
– 5. in 6. točka črtata;
– 19. točka spremeni tako, da se glasi:
"19. Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s prejšnjo točko proizvaja ali pridobiva kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo uporabo.";
– za 19. točko doda nova 19.a točka, ki se glasi:
"19.a Skladiščenje je hramba kemikalij za namene proizvodnje, prometa, uporabe ali drugih dejavnosti.";
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
"20. Promet je uvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu.
Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje Evropskih skupnosti, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo, razen tranzita čez carinsko območje.
Tranzit je vsak prenos ali prevoz kemikalije čez carinsko območje Evropskih skupnosti pod carinskim nadzorom.";
– v 21. točki beseda "izdelek" nadomesti z besedo "proizvod";
– 24. točka se spremeni tako, da se glasi:
"24. Fizična oseba je samostojni podjetnik posameznik.";
– 25. in 26. točka se črtata;
– v 27. točki beseda "izdelek" nadomesti z besedo "proizvod";
– 28. in 30. točka črtata;
– za 32. točko doda nova 33. točka, ki se glasi:
"33. Uredba REACH pomeni Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in Direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1). ".
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
"– proizvodnjo strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje ter promet z njim, kolikor nista urejena s posebnim zakonom,".
V tretjem odstavku se v prvi alineji za besedo "kemikalij" črta vejica in besedilo "postopek soglasja po predhodnem obveščanju", beseda "in" pred besedo "začasne" pa se nadomesti z besedo "ter".
4. člen
V 5. členu se za besedo "proizvodnjo" doda vejica in beseda "skladiščenje".
5. člen
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Pravna in fizična oseba, ki skladišči nevarno kemikalijo, mora poskrbeti za navodila za varno shranjevanje kemikalij in za oskrbo odpadkov skladno s predpisi o odpadkih ter v skladu s posebnimi predpisi odgovarja za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri njenem skladiščenju.".
6. člen
Poglavje "III. PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI" in 9., 10., 11., 12. in 13. člen se črtajo.
7. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"23. člen
(ocenjevanje)
Za pripravo in spremljanja ukrepov na podlagi 49. in 50. člena tega zakona se na predlog organa, pristojnega za kemikalije, na nacionalni ravni v postopku ocenjevanja na podlagi podatkov ter na podlagi najnovejših potrjenih znanstvenih spoznanj ugotovijo nevarne lastnosti ter obnašanje kemikalij v okolju, oceni izpostavljenost ljudi in okolja, ter po potrebi izdela ocena tveganja, ki ga kemikalija predstavlja za zdravje ljudi in okolje.
Če ocena kemikalije pokaže, da kemikalija v svojem življenjskem krogu povzroča povečano tveganje za zdravje ljudi ali okolje, se izvedejo ukrepi v skladu s tem zakonom, s katerimi se škodljivi učinki in tveganje zmanjšajo ali omejijo na sprejemljivo raven.
Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister.".
8. člen
Šesti odstavek 26. člena se črta.
9. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
"30. člen
(varnostni list)
Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja mora pravna ali fizična oseba, ki kot proizvajalec ali uvoznik daje v promet kemikalijo, zagotoviti varnostni list v skladu z uredbo REACH.".
10. člen
32., 33. in 34. člen se črtajo.
11. člen
Četrti odstavek 35. člena se črta.
12. člen
36. člen se črta.
13. člen
V 37. členu se besedilo "32., 35. in 36." nadomesti s "35.".
14. člen
V drugem odstavku 38. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
"– ime proizvajalca,".
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
"– podatki iz varnostnega lista, razen podatkov, ki bi pomenili povezavo med pravno ali fizično osebo, ki proizvaja ali vnaša kemikalijo v Republiko Slovenijo in njegovimi distributerji ali nadaljnjimi uporabniki".
15. člen
39. in 41. člen se črtata.
16. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
"VIII. PROIZVODNJA, SKLADIŠČENJE IN UPORABA NEVARNIH KEMIKALIJ TER PROMET Z NJIMI".
17. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
"42. člen
(manj nevarne alternative)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo, skladiščijo ali dajejo v promet nevarne kemikalije, morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo nevarnost za človeka in okolje.
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo v promet nevarne kemikalije, morajo zagotavljati zamenjavo nevarnih kemikalij z manj nevarnimi nadomestili.".
18. člen
43. člen se črta.
19. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
"44. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti)
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon, in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo skladiščenje nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register, oziroma dejavnost, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, pa niso zavezanci za dovoljenja iz prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti skladiščenja nevarnih kemikalij.
Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije iz skupin (f) in (g), morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ta zakon in imeti dovoljenje za njihovo uporabo.
Dovoljenja iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izda organ, pristojen za kemikalije, in so lahko stalna ali enkratna. Postopek za pridobitev dovoljenja predpiše minister.
Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ni treba pridobiti pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami iz skupin (c), (d), (e), (j) in (o), kot predmeti splošne rabe, razen če prometa s temi kemikalijami ne ureja na poseben način drug zakon.
Dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena ni treba pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.
Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo dovoljenje iz tega člena.".
20. člen
V 44.a členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
"– če imetnik dovoljenja ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz tega zakona,".
V tretji alineji se besedi "kemičnem orožju" nadomestita z besedilom "strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje".
21. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"45. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti proizvodnje, skladiščenja in uporabe nevarnih kemikalij ter prometa z njimi)
Dejavnost proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:
– da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti podružnico v Republiki Sloveniji,
– da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom,
– da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja,
– da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij,
– da jim ni bilo odvzeto dovoljenje na podlagi tretje alineje prejšnjega člena.
V postopku presoje vplivov na okolje pri posegih v okolje, organ, pristojen za kemikalije, na zahtevo ministrstva, pristojnega za okolje, da mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, v katerem se, med drugim, določijo pogoji gradnje in ravnanja s kemikalijami z vidika preprečevanja nevarnosti, ki bi jih utegnile imeti kemikalije za človeka in okolje.
Podrobnejše zahteve in izjeme v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prvega odstavka tega člena določi minister.
V predpisu iz prejšnjega odstavka se v zvezi z zagotavljanjem posameznega tehničnega ali organizacijskega ukrepa iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko določi sklicevanje na standard po predpisih o standardizaciji ali določi obvezna uporaba standarda.
Za zagotavljanje posameznih ukrepov ali ravnanja iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko izda organ, pristojen za kemikalije, tudi smernice, ki se objavijo na spletni strani organa, pristojnega za kemikalije.
22. člen
45.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"45.a člen
(svetovalec za kemikalije)
Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena tega zakona, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.
Svetovalec za kemikalije mora:
– poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije,
– poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po tem zakonu in drugih zakonih in predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
– svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov in predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi,
– zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,
– sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet.
Delodajalec mora svetovalcu za kemikalije omogočiti redno izpopolnjevanje, neodvisno opravljanje nalog po tem zakonu, mu omogočiti dostop do vseh potrebnih podatkov in mu zagotoviti pogoje za delo ter potrebna materialna in finančna sredstva.
Predpis o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi, izda minister.".
23. člen
46. člen se črta.
24. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če obstaja upravičen razlog za zaskrbljenost, da določena kemikalija zaradi geografskih, okoljskih in zdravstvenih značilnosti slovenskega prostora povzroča hujše ali nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, lahko Vlada Republike Slovenije začasno omeji ali prepove njeno proizvodnjo, promet z njo ali uporabo, uvede ukrepe za usmerjanje njene proizvodnje, prometa ali uporabe, ter uvede druge ukrepe, s katerimi omeji ali prepreči te posledice na sprejemljivo raven, še preden so na razpolago trdni in nedvoumni znanstveni dokazi o učinkih in delovanju take kemikalije.".
25. člen
51.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"51.a člen
(biomonitoring kemikalij)
Za pripravo in spremljanje ukrepov za omejevanje tveganja kemikalij za človeka in okolje se izvaja monitoring prisotnosti kemikalij in njihovih razgradnih produktov v ljudeh in organizmih (v nadaljnjem besedilu: biomonitoring) v časovnih presledkih, ki so strokovno upravičeni.
Biomonitoring koordinira organ, pristojen za kemikalije, izvajajo pa ga zdravstveni in drugi javni zavodi, ki jih pooblasti minister, za ljudi in organizme skupaj ali ločeno (v nadaljnjem besedilu: izvajalci biomonitoringa).
Izvajalci biomonitoringa so dolžni z organom, pristojnim za kemikalije, in med seboj sodelovati pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa biomonitoringa, njegovem medresorskem usklajevanju, spremljanju njegovega izvajanja ter pripravi strokovnih ocen in predlogov za ukrepe.
Pogoje glede strokovno tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
Določbe o biomonitoringu iz tega člena ne posegajo v določbe o monitoringu na delovnem mestu, ki jih urejajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu.".
26. člen
V prvem odstavku 53. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Vsakdo, ki predloži rezultate preskusov organu, pristojnemu za kemikalije, ali drugemu pristojnemu organu, mora dokazati, da preskusi, na katerih temeljijo predloženi rezultati, ustrezajo zahtevam načel DLP.".
27. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Organ, pristojen za kemikalije, na svoji spletni strani ob vsaki spremembi objavi seznam laboratorijev, ki so opravljali preizkuse v skladu z načeli DLP.".
28. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 59. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
"Stroške v zvezi z ocenjevanjem laboratorijev za DLP in izdajo DLP-potrdila plača predlagatelj.
Stroški pooblaščenih zavodov v zvezi z izvajanjem nalog iz 40. in 51.a člena tega zakona se krijejo iz državnega proračuna.
Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije ter zdravstvenih zavodov in izvedencev se plačajo iz državnega proračuna.".
29. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
"60. člen
(pooblastila in naloge organa, pristojnega za kemikalije)
Organ, pristojen za kemikalije, ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in pristojnosti:
1. sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih snovi oziroma pripravkov v skladu s predpisi (35. člen);
2. vodi postopke za ocenjevanje kemikalij in predlaga ministru v imenovanje zdravstvene in druge zavode ter strokovnjake za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen);
3. vodi seznam snovi, pripravkov in nevarnih proizvodov, za katere obstaja obveznost sporočanja (35. člen);
4. pripravlja poročila za organe in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s tem zakonom in na podlagi mednarodnih sporazumov (55. člen);
5. sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih snovi in pripravkov ter promet z njimi, izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti in vodi seznam pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za proizvodnjo, skladiščenje in uporabo nevarnih kemikalij ter promet z njimi (44. in 44.a člen);
6. koordinira izobraževanje svetovalcev za kemikalije in druge vrste izobraževanj, ki potekajo na podlagi tega zakona (45.a člen);
7. sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP dokumentacije in izdaja DLP – potrdila ter skrbi za DLP ocenjevanje (53. in 54. člen);
8. vodi seznam in na svoji spletni strani ob vsaki spremembi objavi seznam laboratorijev, ki opravljajo preizkuse v skladu z dobro laboratorijsko prakso (55. člen);
9. koordinira delo medresorske komisije (56. člen);
10. koordinira informacijsko podporo na področju kemikalij, v katero se vključujejo vsi organi, pristojni za nevarne snovi, z zbirkami (bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo, organizacije, ki imajo svoje predstavnike v medresorski komisiji, in raziskovalne organizacije, ki razpolagajo s podatki o nevarnih kemikalijah (58. člen);
11. daje določene informacije vsem pristojnim organom in službam, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih kemikalij oziroma te podatke potrebujejo za svoje delo, kot so organ državne statistike, carinski organi, organi in službe za varstvo pri delu, enote zdravstvenega varstva, organi in službe za varstvo okolja, in organi za zaščito in reševanje idr.;
12. sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa Republika Slovenija na področju nevarnih kemikalij, predvsem sporazumov na področju medsebojnega priznavanja podatkov in sodelovanja na področju kemijske varnosti, ter skrbi za njihovo izvajanje;
13. pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja nevarnih kemikalij, ki jih izda Vlada Republike Slovenije oziroma minister, in skrbi za njihovo izvajanje;
14. izdaja soglasje za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, namenjenimi za uporabo v Republiki Sloveniji (49.a člen);
15. koordinira biomonitoring kemikalij (51.a člen);
16. opravlja druge z zakonom določene naloge.".
30. člen
V 62. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, opravljajo tudi inšpektorji, pristojni za varnost in zdravje pri delu, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.".
31. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
"63. člen
(pogoji za imenovanje inšpektorja)
Za inšpektorja, pristojnega za kemikalije, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega zakona, je lahko imenovana oseba, ki ima:
– predpisano izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev,
– ustrezne delovne izkušnje, določene s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organu, pristojnem za kemikalije,
– strokovni izpit za inšpektorja, kot ga določajo predpisi o inšpekcijskem nadzoru,
– posebni strokovni izpit iz poznavanja zakonodaje v pristojnosti organa, pristojnega za kemikalije.
Izjemoma se lahko za inšpektorja, pristojnega za kemikalije, imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najpozneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Podrobnejši potek in vsebino posebnega strokovnega izpita iz četrte alineje prvega odstavka tega člena predpiše minister.
Posebni strokovni izpit iz četrte alineje prvega odstavka tega člena se mora opraviti pred pristopom kandidata k strokovnemu izpitu za inšpektorja. Če ima oseba že opravljen strokovni izpit za inšpektorja, mora posebni strokovni izpit opraviti v štirih mesecih od imenovanja za inšpektorja za kemikalije. Izpit se lahko opravlja največ trikrat.".
32. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
"65. člen
(pooblastila inšpektorja)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih o inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor, pristojen za kemikalije, po tem zakonu pravico, da prepove ali ustavi promet s kemikalijo, če:
– za nevarno kemikalijo ni bil izdelan varnostni list,
– pravna ali fizična oseba daje v promet nevarno kemikalijo, ne da bi bila ta pravilno razvrščena v skladu s tem zakonom,
– pravna ali fizična oseba daje nevarno kemikalijo v promet, ne da bi bila ta označena v skladu s tem zakonom.".
Inšpektor, pristojen za kemikalije, lahko prepove skladiščenje nevarne kemikalije, če ta ni skladiščena v skladu s tem zakonom.
33. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 2.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če:
1. daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
– je pakirana v embalaži, ki ne ustreza nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu in načinu njene uporabe (27. člen),
– ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča odpiranje otrokom (27. člen),
– je pakirana ali označena tako, da deluje zavajajoče (27. člen),
– ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (27. člen),
– ni označena v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen);
2. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen);
3. nepravilno označuje kemikalijo (29. člen);
4. označuje kemikalijo kot manj nevarno, kot je v resnici, ali navaja, da ni nevarna (29. člen);
5. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi (31. člen);
6. daje v promet nevarne kemikalije ali nevarne proizvode iz 4. člena tega zakona, ne da bi predložil organu, pristojnemu za kemikalije, predpisanih podatkov (prvi in drugi odstavek 35. člena);
7. proizvaja, skladišči, uporablja ali daje v promet kemikalije brez dovoljenja (44. člen);
8. ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti proizvodnje, skladiščenja in uporabe nevarnih kemikalij ter prometa z njimi (45. člen);
9. ne določi svetovalca za kemikalije (45.a člen);
10. izda osebi, mlajši od 18 let, kemikalijo, ki je po 10. točki 2. člena tega zakona razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g) ali če ne vodi predpisane evidence oziroma ne da organu, pristojnemu za kemikalije, na razpolago podatkov (47. člen);
11. ne upošteva prepovedi, omejitev ali pogojev za promet s kemikalijami in proizvodi ali njihovo uporabo (49. člen);
12. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo, katere proizvodnja, uporaba ali promet z njo so omejeni ali prepovedani, oziroma ne upošteva drugih uvedenih ukrepov in omejitev (50. člen);
13. predloži lažno DLP-dokazilo ali DLP-dokazilo, pridobljeno z zvijačo (53. člen);
14. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi najmanj dve leti po prenehanju dajanja snovi ali pripravka v promet oziroma je ne hrani na predpisan način (tretji odstavek 53. člena).
Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne ali fizične osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti proizvodnje, skladiščenja in uporabe nevarnih kemikalij ter prometa z njimi)
Pravne in fizične osebe, ki na dan uveljavitve podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 45. člena zakona že opravljajo dejavnost proizvodnje kemikalij ali prometa z njimi, morajo svojo dejavnost uskladiti s pogoji iz tega predpisa v 24 mesecih po njegovi uveljavitvi.
V primeru naknadnih uveljavitev sklicev na standard po predpisih o standardizaciji ali naknadne določitve obvezne uporabe standarda za posamezne tehnične ali organizacijske ukrepe iz prvega in drugega odstavka 45. člena zakona se s spremembo predpisa iz tretjega odstavka 45. člena zakona določi rok za uskladitev dejavnosti pravnih in fizičnih oseb, ki ne sme biti daljši od 12 mesecev od dneva uveljavitve predpisa.
35. člen
(rok za pripravo predpisa)
Podzakonski predpis iz tretjega odstavka 45. člena zakona minister izda v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
36. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 22/01).
37. člen
(inšpektorji za kemikalije)
Za inšpektorje, ki so na dan uveljavitve tega zakona že opravljali delo inšpektorja, pristojnega za kemikalije, se šteje, da izpolnjujejo pogoje po tem zakonu.
38. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2008.
Št. 321-09/97-2/8
Ljubljana, dne 1. februarja 2008
EPA 1725-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti