Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

408. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008, stran 948.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 13. seji dne 31. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2008–2011 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Skupina/Podskupina       |       v EUR|
|     |kontov/Konto/Podkonto      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Naziv              |   Proračun 2008|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |     21.507.330|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     14.249.234|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     10.711.628|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     8.439.288|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |     1.848.540|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      423.800|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |706 Drugi davki         |         –|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     3.537.606|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |      492.671|
|     |dohodki od premoženja      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |       12.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |712 Denarne kazni        |      116.500|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga  |      146.490|
|     |in storitev           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |     2.769.945|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     4.772.570|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje     |         –|
|     |osnovnih sredstev        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog  |         –|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje     |     4.772.570|
|     |zemljišč in neopredmet.     |          |
|     |dolgoroč. sredstev       |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       2.630|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       2.630|
|     |virov              |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine |         –|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     2.482.896|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |     2.482.896|
|     |drugih javno finančnih     |          |
|     |institucij           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     24.620.857|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |     4.543.128|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |     1.110.093|
|     |zaposlenih           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      171.807|
|     |socialno varnost        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |402 Izdatki za blago in     |     3.072.374|
|     |storitve            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      126.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |409 Rezerve           |       62.854|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |     6.990.255|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |410 Subvencije         |       14.450|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |411 Transferji posameznikom in |     2.478.045|
|     |gospodinjstvom         |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |412 Transferji neprofitnim   |     1.097.433|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     3.400.327|
|     |transferi            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino  |         –|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     11.434.474|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     11.434.474|
|     |sredstev            |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     1.653.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |431 Invest. transferi pravnim  |      928.260|
|     |in fizičnim osebam, ki niso   |          |
|     |prorač. upor.          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      724.740|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)   |     –3.113.527|
|     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II-I) |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |          |
|IN NALOŽB                 |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Skupina/Podskupina       |       v EUR|
|     |kontov/Konto/Podkonto      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Naziv              |   Proračun 2008|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       17.000|
|     |IN KAPITALSKIH DELEŽEV     |          |
|     |(750+751+752)          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       17.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |       15.000|
|     |posojil             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |       2.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       54.700|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|     |(440+441+442+443)        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       54.700|
|     |KAPITAL. DELEŽEV        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |440 Dana posojila        |       21.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |       33.700|
|     |deležev in naložb        |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      –37.700|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH      |          |
|     |DELEŽEV (IV.-V.)        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Skupina/Podskupina       |       v EUR|
|     |kontov/Konto/Podkonto      |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |Naziv              |   Proračun 2008|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |      400.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |      400.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |      400.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)      |      209.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      209.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga  |      209.000|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |     –2.960.227|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH       |          |
|     |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)   |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –    |      191.000|
|     |VIII.)             |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) |     3.113.527|
+---------+--------------------------------+-------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |     2.960.227|
|     |31. 12. 2007          |          |
+---------+--------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2008 najkasneje do 31. marca 2009.
5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje cestne infrastrukture sekundarnega značaja, ki je v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50% lastnih sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Mestni svet lahko udeležbo iz prve alineje tega člena v specifičnih primerih spremeni.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode,
– prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora in
– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
7. člen
(vključevanje novih obveznosti)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov.
8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40% mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen
(proračunska rezerva)
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna.
V letu 2008 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 17.174 EUR tako, da bo ob koncu proračunskega leta 2008 ta znašala 150.000,57 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno s odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,21% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja mestna občina v proračunu za leto 2008 predvideva najetje novega dolgoročnega kredita v višini 400.000 EUR za zagotavljanje lastnega deleža pri gradnji Glasbene šole v Murski Soboti.
Mestna občina v letu 2008 predvideva za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij izdajo soglasja Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Murska Sobota za najetje kredita največ do višine 1.730.000,00 EUR namenjenega reprogramiranju starih dolgov (najetje ugodnejšega kredita za odplačilo še neodplačanih anuitet dveh starih kreditov).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračuna in finance mestne občine.
19. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0051/2007
Murska Sobota, dne 31. januarja 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost