Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

402. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava, stran 933.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 12. redni seji dne 23. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila, postopki in normativi za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Lendava (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
– da so registrirani kot pravni subjekti.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Potrebna sredstva za izpeljavo nacionalnega programa športa določi in zagotovi občinski svet. Občinski svet uvrsti v letni program športa vse tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za občino in upošteva tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini.
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge.
Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve skupini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine. Te pa so:
Prva skupina:
1. Športna vzgoja otrok mladine in študentov.
2. Vrhunski šport.
3. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
5. Založniška dejavnost.
6. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov.
7. Informacijski sistem na področju športa.
8. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga.
9. Mednarodna dejavnost.
10. Delovanje društev in občinskih športnih zvez.
11. Šport invalidov.
Druga skupina:
1. Kakovostni šport.
2. Znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Športna dejavnost študentov.
4. Športno rekreativna dejavnost.
5. Velike mednarodne športne prireditve.
5. člen
Občinska uprava vsako leto izvede javni razpis, s katerim se razdelijo sredstva, namenjena sofinanciranju programov v Občini Lendava. Razpis se objavi v Uradnem listu RS ali občinskem glasilu ali na spletni strani občine.
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo, ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev za tekoče leto.
O rezultatih izbora se seznani Odbor za šport in rekreacijo Občine Lendava.
V primeru, da se sredstva javnega razpisa, dodeljena izvajalcem programa športa, med letom v celoti ne porabijo, oziroma izvajalci ne izstavijo potrebne dokumentacije s katero dokažejo porabo teh sredstev, se ta sredstva razdelijo še v istem letu za potrebe športa, s sklepom župana, na predlog v tem členu omenjene strokovne komisije.
6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je po pogojih, kriterijih in normativih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi in naloge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.
7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas za realizacijo programov, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah, oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, strokovni službi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti pri izvedbi programov športa.
Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa lahko pritožijo v skladu z zakonom.
III. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v Prilogi I in so sestavni del tega pravilnika. Spreminjajo in dopolnjujejo se glede na spremembe tekmovalnih programov oziroma sistemov nacionalnih panožnih zvez (NPZ). Dopolnila in spremembe sprejema občinski svet.
IV. PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG V OBČINI LENDAVA
10. člen
Prioriteta športnih panog v občini Lendava na področju tekmovalnega športa je opredeljena v Prilogi II in je sestavni del tega pravilnika. V njej se določijo športne panoge, ki jih bo občina podpirala na področju tekmovalnega športa v štiriletnem obdobju.
Izbrane športne panoge so razdeljene v prioriteti “A”, “B” in “C”, pri čemer se opredeli, kolikšen delež točkovnega izračuna po pogojih, merilih in normativih se upošteva v posamezni prioriteti. Prioriteto športnih panog sprejema občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnevom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 54/04 in 132/04).
Št. 032-0006/2008
Lendava, dne 23. januarja 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
PRILOGA I

 POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V
             OBČINI LENDAVA

  S temi pogoji, merili in normativi se opredeljujejo glavni
stroškovni elementi, ki so prisotni v vseh dejavnostih in
panogah, ter služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev.

        4.1. Športna vzgoja otrok in mladine

    4.1.1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok

   4.1.1.1. Programa “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”

  propagandni material – tekmovalne knjižice, značke, plakati,
priročniki – 3,5 točk/posameznik (v organiziranih skupinah v VVO
in društvih)
 4.1.1.2. Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva
            in drugi izvajalci

  strokovni kader, objekt – 60 ur na skupino (do 20
otrok/skupina)
  objekt – 20 točk/ura
  strokovni kader – 15 točk/ura

       4.1.1.3. Program “Naučimo se plavati”

  20-urni tečaj – 8 otrok/skupina
  strokovni kader – 15 točk/ura
  najemnina bazena – 18 točk/ura
  vzdrževalec bazena – 11,25 točk/ura
  spremstvo – 8,5 točk/ura
  prevoz – 0,7 točke/km
  organizacija – 3 točke/oseba
  Temeljno določilo: Športno dejavnost pod točko 4.1.1.2. lahko
vodijo samo strokovnjaki z diplomo Fakultete za šport ali
amaterski strokovni kader z ustrezno strokovno usposobljenostjo s
področja športa za to starostno dobo.

       4.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok

    4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
     4.1.2.1.1. Programa “Zlati sonček” in “Krpan”

  propagandni material – tekmovalne knjižice, značke, plakati,
priročniki – 3,5 točk/posameznik (v organiziranih skupinah v OŠ
in društvih)

       4.1.2.1.2. Program “Naučimo se plavati”

  20-urni tečaj – 8 otrok/skupina
  strokovni kader – 15 točk/ura
  najemnina bazena – 18 točk/ura
  vzdrževalec bazena – 11,25 točk/ura
  spremstvo – 8,5 točk/ura
  prevoz – 0,7 točke/km
  organizacija – 3 točke/oseba

   4.1.2.1.3. Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine

  strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 20
otrok/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura

 4.1.2.1.4. Program občinskih, medobčinskih in področnih šolskih
              tekmovanj

  Vrednostni elementi:
  sodniški stroški – dejanski strošek
  stroški objekta – dejanski strošek
  priznanja – ekipna tekmovanja (pokali od 1. do 3. mesta)
  – posamična tekmovanje (medalje za posameznike in pokal za
skupnega zmagovalca)
  Sofinancira se program tekmovanj, ki jih za tekoče leto
sprejme študijska skupina profesorjev in učiteljev športne vzgoje
in je potrjen od vodstev OŠ. Pogoj za vrednotenje tekmovanj na
občinskem nivoju je, da sodelujejo vsaj 4 šole.

  4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
             vrhunski šport

  Vrednotenje vadbenih in tekmovalnih programov izvajalcev, ki
izpolnjujejo programe v individualnih in kolektivnih športih, ter
miselnih igrah in v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov
državnega prvaka. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
  Športne šole
  Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne
šole, pod pogoji:
  – vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje,
  – da je športna panoga na dani stopnji uvrščena v Prioriteto
športnih panog.
  Stopnje športnih šol
  – I. stopnja (cicibani, cicibanke),
  – II. stopnja (mlajši dečki,deklice),
  – III. stopnja (starejši dečki,deklice),
  Sofinancira se:
  – strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3.),
  – objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2 in točk iz
tabele 3.),
  – materialne stroške programa (tabela 4.1.),
  – stroške meritev in spremljanja treniranosti (tabela 4.2.),
  – stroške zavarovanja (tabela 4.3.).
    4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

  strokovni kader, objekt- 80 ur na vadbeno skupino (10
otrok/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura

         4.1.3. Športna vzgoja mladine

      4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine

  strokovni kader, objekt – 80 ur na vadbeno skupino (do 20
mladih/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura

  4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
             vrhunski šport
  Športne šole
  Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo mladinske
športne šole, pod pogoji:
  – vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje,
  – da je športna panoga na dani stopnji uvrščena v Prioriteto
športnih panog.
  Stopnje športnih šol:
  – IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke),
  – V. stopnja (starejši mladinci, mladinke).
  Sofinancira se:
  – strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in
točk iz tabele 3.),
  – objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz
tabele 3.),
  – športnikom državnega razreda se doda 600 točk,
  – športnikom mladinskega razreda se doda 300 točk.
   4.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

  strokovni kader, objekt – 80 ur na vadbeno skupino (do 10
mladih/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura

         4.2. Športna dejavnost študentov

      4.2.1. Interesna športna dejavnost študentov

  strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 20
študentov/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura

           4.3. Športna rekreacija

  Vrednotenje programov
  strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (20
članov/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura (starejši nad 65 let)
  objekt – 20 točk/ura


           4.4. Kakovostni šport

  V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S
svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
  Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni
programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih
tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez. Trening tekme se
ne obravnavajo posebej, so v ciklusu vadbe.
  Sofinancira se:
  – objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz
tabele 3.).

            4.5. Vrhunski šport

  Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ
Slovenije.
  Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so
upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane
športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem
programu Olimpijskih iger.
  Sofinancira se:
  – strokovni kader (dodatno 80 ur vadbe, ki je ovrednotena po
točkah iz tabele 3.).
  Vrhunske športnike, ki jih opredeljujeta prvi in drugi
odstavek, razdelimo v tri razrede, pri čemer se njihove točke
ovrednotijo takole:
  1. športnik svetovnega razreda: 100%
  2. športnik mednarodnega razreda: 75%
  3. športnik perspektivnega razreda: 50%.
  Vrednost točke za vrhunski šport je enaka vrednosti točke
pri V. stopnji športnih šol.

           4.6. Šport invalidov

  Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
  Vrednotenje programov
  strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 10
invalidov/skupina)
  strokovni kader – 15 točk/ura
  objekt – 20 točk/ura


 5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
            KADROV V ŠPORTU

  Za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa
se sofinancira:
  Izobraževanje (pridobitev izobrazbe) – kotizacija do 500
točk/posameznika
  Usposabljanje (sodniški tečaji) – kotizacija do 200
točk/posameznika
  Izpopolnjevanje (licenčni seminarji) – trenerji – kotizacija
do 150 točk/posameznika
  – sodniki – kotizacija do 100 točk/posameznika

    5.1. Delovanje društev in občinske športne zveze

          5.1.1. Delovanje društev

+------------------------------------------+-------------------+
|Vsak aktivni član društva s plačano    |       5 točk|
|članarino                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vsaka organizirana vadbena skupina v   |      200 točk|
|netekmovalni dejavnosti (ND)       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vsaka organizirana vadbena skupina v   |      500 točk|
|tekmovalni dejavnosti (TD)        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vsak m2 društvenega prostora       |      30 točk|
+------------------------------------------+-------------------+


 5.1.2. Delovanje Športne zveze Lendava (strokovne službe) in
            njenih organov:

  Športna društva kot osnovne športne organizacije se
združujejo v občinsko športno zvezo. Financira se delovanje
Športne zveze Lendava (strokovne službe) in njenih organov:

+------------------------------------------+-------------------+
|Vsak aktivni član zveze          |     1000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|Delovanje organov ZŠO           |     1000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+
|Delovanje odborov ZŠO           |     1000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+

     6. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM

  Ob izvajanju programov športa, oziroma za pomembne dosežke v
mednarodnem športu, organizacijske dosežke, jubileje, se bodo
podeljevala primerna priznanja. Priznanja, ki se v celoti
financirajo iz javnih sredstev:
  plaketa mala – 25 točk/kos
  plaketa srednja – 35 točk/kos
  plaketa velika – 50 točk/kos


        7. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

  Pri objektih se upošteva samo tekmovalna oziroma vadbena
površina s pripadajočimi objekti (garderobe, pisarna društva
itd.). Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov so
upravičeni samo tisti izvajalci (društva), ki imajo objekt v
naši občini in sami skrbijo za njegovo upravljanje in
vzdrževanje. Sredstva za vzdrževanje se razdelijo glede na
izkazane stroške vzdrževanja.
  Kolikor stroške vzdrževanja objekta pokriva lokalna
skupnost, izvajalec ni upravičen do sredstev iz te postavke.


        8. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

        8.1. Vrhunske športne prireditve

  Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
  – da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
  – da na njih nastopajo športniki Občine Lendava,
  – da na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
  – da so odmevne v širšem prostoru.
  Višina sredstev za evidentirane prireditve je odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po
opravljeni prireditvi na osnovi poročila izvajalca. Pri
ovrednotenju se upoštevajo stroški najema objekta, stroški
propagandnega materiala, sodniški stroški (takse, prevozi,
nočitve), stroški nastopajočih (prevozi, nočitve).


     8.2. Množične športno-rekreativne prireditve

  Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
  – da imajo večletno tradicijo,
  – da so primerne za vse starostne kategorije,
  – da na njih sodeluje več kot 200 udeležencev,
  – da so odmevne v širšem slovenskem prostoru.
  Višina sredstev za evidentirane prireditve je odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev. Sredstva se razdelijo po
opravljeni prireditvi na osnovi poročila izvajalca. Pri
ovrednotenju se upošteva število športnih delavcev, ki
prireditev pripravljajo, število udeležencev, višino stroškov
prireditve, itd.
  Posamezni izvajalec lahko kandidira samo z eno športno-
rekreativno prireditvijo v posameznem letu.

          8.3. Tekmovanja odraslih

  V tekmovanje odraslih spadajo športno-rekreativna tekmovanja
ekip in posameznikov na občinskem in medobčinskem nivoju. Za
organizacijo in izvedbo tekmovanj se sofinancira:
  organizacija in propaganda – 200 točk/tekmovanje
  izvedba – 100 točk/tekmovanje
  Temeljno določilo: obvezna je vsaj 70% participacija
stroškov s strani udeležencev.

      9. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA

  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa
in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu.
+------------------------------------------+-------------------+
|Informacijske baze za potrebe lokalne   |     1000 točk|
|skupnosti                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Nakup tehnologije             |     3000 točk|
+------------------------------------------+-------------------+


  Tabele:

  1. ŠTEVILO UR VADBE IN MINIMALNO ŠTEVILO TEKMOVANJ LETNO

  Individualne športne panoge in miselne igre
  Tabela 1.1.:
+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Športna |  I.  |  II. | III. | IV.  |  V.  | KŠ  |
|panoga  | stopnja| stopnja|stopnja |stopnja |stopnja |    |
|     +-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|     | V |T | V |T | V |T | V |T | V |T | V | T |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Judo   | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Šah   | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Atletika | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Kegljanje| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Speedwaj | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Badmintin| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Nam.tenis| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 880 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Strelstvo| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Tenis  | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|     | 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Minimalno| 120 | | 160 | | 200 | | 250 | | 250 | |250|  |
|štev. ur |   | |   | |   | |   | |   | |  |  |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+


  Kolektivne športne panoge
  Tabela 1.2.:
+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Športna |  I.  | II.  | III. | IV.  |  V.  | KŠ  |
|panoga  |stopnja |stopnja |stopnja |stopnja |stopnja |    |
|     +-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|     | V |T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Košarka | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|     | 240 | | 400|  |800 |  |1100|  |1100|  |320|  |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Nogomet | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|     | 240 | | 400|  |800 |  |1100|  |1100|  |320|  |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Odbojka | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|     | 240 | | 400|  |800 |  |1100|  |1100|  |320|  |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Minimalno| 120 | | 160|  |200 |  |250 |  |250 |  |250|  |
|štev. ur |   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+


  Legenda:
  V – število ur vadbe na leto
  T – minimalno število tekmovanj (tekem) na leto
  Minimalno štev. ur – minimalno število ur vadbe na leto.

  Pogoji za uvrstitev programa v področje tekmovalnega športa:
  – izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom
ur,
  – izvajalec v kolektivnem športu mora z ekipo sodelovati v
tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze ali odigrati vsaj
minimalno število uradnih tekem na leto,
  – izvajalec v individualnem športu mora s posamezniki
sodelovati na vsaj minimalnem številu tekmovanj na leto ali
sodelovati na vsaj 70% tekmovanj v okviru nacionalne panožne
zveze.

      2. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
  Tabela 2:
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Športna  |  I.  | II. | III. | IV.  |  V.  | KŠ |
|panoga   |stopnja |stopnja| stopnja|stopnja |stopnja |   |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Judo    |  6  |  6  |  6  |  5  |  4  | 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Šah    |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  | 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Atletika  |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  | 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Kegljanje |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  | 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Speedwaj  |  -  |  2  |  4  |  4  |  4  | 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Badmintin |  6  |  6  |  6  |  5  |  4  | 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Nam. tenis |  6  |  6  |  6  |  5  |  4  | 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Strelstvo |  6  |  6  |  6  |  5  |  4  | 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Tenis   |  4  |  4  |  4  |  4  |  4  | 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+

     3. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT
  Tabela 3:
+-------------------------------------+-------------+----------+
|VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA      | STROKOVNI | OBJEKT |
|                   |  KADER  |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja predšolskih |   15   |  20  |
|otrok                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja šoloobveznih|   15   |  20  |
|otrok                |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna vzgoja otrok usmerjenih v  |   15   |  20  |
|kakovostni in vrhunski šport     |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja mladine   |   15   |  20  |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna vzgoja mladine, usmerjene v |   15   |  20  |
|kakovostni in vrhunski šport     |       |     |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna rekreacija          |   15   |  20  |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Kakovostni šport odraslih      |   15   |  20  |
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Šport invalidov           |   15   |  20  |
+-------------------------------------+-------------+----------+  4. OSTALI STROŠKI PROGRAMA (samo na prvih treh stopnjah)

     4.1. Materialni stroški vadbe (na tekmovalca)
  Tabela 4.1.:
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna    | I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja  |
|panoga    |       |        |         |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo     |   100   |   150   |    175    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway   |   –   |    –    |    600    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo   |   –   |    –    |    200    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis     |   100   |   150   |    175    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka    |   100   |   150   |    175    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet    |   200   |   250   |    300    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka    |   100   |   150   |    175    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah      |   100   |   100   |    100    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton   |   100   |   150   |    200    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis  |   100   |   100   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika   |   100   |   150   |    175    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje   |   100   |   100   |    100    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+


   4.2. Stroški meritev in spremljanja treniranosti (na
             tekmovalca)
  Tabela 4.2.:
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna    | I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja  |
|panoga    |       |        |         |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo     |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway   |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo   |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis     |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka    |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet    |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka    |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah      |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton   |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis  |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika   |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje   |   150   |   150   |    150    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+

       4.3. Stroški zavarovanja (na tekmovalca)
  Tabela 4.3.:
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna    | I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja  |
|panoga    |       |        |         |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo     |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway   |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo   |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis     |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka    |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet    |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka    |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah      |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton   |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis  |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika   |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje   |   50   |   50    |    50    |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+


  KRITERIJI ZA IZRAČUN RAZREDOV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG

       KAZALCI KAKOVOSTI ŠPORTNIH DOSEŽKOV:
  A) KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
  1. Nastopanje na tekmovanjih
+---------------------------+-------------------+--------------+
|STOPNJE:          |   od I do V   |   KŠ   |
+---------------------------+-------------------+--------------+
|V tekmovalnem sistemu   |    10%    |   8%   |
|nacionalne panožne zveze za|          |       |
|naslov ekipnega DP     |          |       |
+---------------------------+-------------------+--------------+
|Na drugih tekmovanjih na  |    5%     |   4%   |
|ravni države (ne vodijo do |          |       |
|naslova ekipnega DP)    |          |       |
+---------------------------+-------------------+--------------+
|Ne nastopa         |    0%     |   0%   |
+---------------------------+-------------------+--------------+


  2. Uvrstitev na državnem prvenstvu (v ligaškem tekmovanju
pod okriljem zveze)
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:          |  od I do V  |    KŠ   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 1. petino sodelujočih   |    30%    |   28%   |
|ekip            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 2. petino sodelujočih   |    26%    |   24,5%   |
|ekip            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 3. petino sodelujočih   |    22%    |   21%   |
|ekip            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 4. petino sodelujočih   |    18%    |   17,5%   |
|ekip            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 5. petino sodelujočih   |    14%    |   14%   |
|ekip            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+


  Če sodeluje ekipa v ligaškem tekmovalnem sistemu nacionalne
panožne zveze, ki ne omogoča osvojitve naslova državnega prvaka
(DP), se njena uvrstitev ovrednoti z 10%!

  3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (evropski
pokal, celinski pokal, itd.)
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:          |  od I do V  |    KŠ   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se uvrsti          |    0%    |    4%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se ne uvrsti        |    0%    |    0%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+


  B) INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE
  1. Nastopanje na tekmovanjih
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:          |  I, II, III  |  IV, V, KŠ  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Na DP posameznikov pod   |    10%    |    8%   |
|okriljem nacionalne panožne |         |        |
|zveze            |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Na drugih tekmovanjih na  |    5%    |    4%   |
|ravni države (turnirji,   |         |        |
|memoriali, pokal, itd.)   |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Ne nastopa         |    0%    |    0%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+


  2. Uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:          |  I, II, III  |  IV, V, KŠ  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 1. petino posameznikov  |    30%    |   20%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 2. petino posameznikov  |    26%    |   17,5%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 3. petino posameznikov  |    22%    |   15%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 4. petino posameznikov  |    18%    |   12,5%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 5. petino posameznikov  |    14%    |   10%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+


  Če posameznik ne nastopi na DP posameznikov, drugače pa
sodeluje na tekmovanjih pod okriljem nacionalne panožne zveze,
se njegova uvrstitev ovrednoti z 10%!

  3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (EP, SP, OI –
kot član slovenske reprezentance)


+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:          |  I, II, III  |  IV, V, KŠ  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se uvrsti          |    0%    |   12%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se ne uvrsti        |    0%    |    0%   |
+----------------------------+-----------------+---------------+


  Izvajalec lahko na osnovi kazalcev kakovosti športnih
dosežkov pridobi največ 40 odstotkov.

  KAZALCI RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE:

  1. Olimpijska panoga
+----------------------------------+---------------------------+
|        Da        |      10%      |
+----------------------------------+---------------------------+
|        Ne        |      5%       |
+----------------------------------+---------------------------+


  2. Pogoji za šport v občini

+----------------------------------------+---------------------+
|Objekt ali površine za vadbo v kraju  |10%         |
+----------------------------------------+---------------------+
|Objekta ali površine NI v kraju     |0%          |
+----------------------------------------+---------------------+


  3. Tradicija v občini
+----------------------------------------+---------------------+
|Nad 100 let neprekinjenega delovanja  |         10%|
+----------------------------------------+---------------------+
|50 do 100 let neprekinjenega delovanja |          8%|
+----------------------------------------+---------------------+
|25 do 49 let neprekinjenega delovanja  |          7%|
+----------------------------------------+---------------------+
|10 do 24 let neprekinjenega delovanja  |          6%|
+----------------------------------------+---------------------+
|Manj kot 10 let neprekinjenega     |          5%|
|delovanja                |           |
+----------------------------------------+---------------------+


  4. Število aktivnih tekmovalcev izvajalca z veljavno licenco
  a) kolektivni športi:
+----------------------------------------+---------------------+
|        100 in več        |     15%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        50 do 99        |     13%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        30 do 49        |     11%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        15 do 29        |     9%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|       Manj kot 15        |     7%     |
+----------------------------------------+---------------------+


  b) individualni športi in miselne igre:
+----------------------------------------+---------------------+
|        50 in več        |     15%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        25 do 49        |     13%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        15 do 24        |     11%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        8 do 14         |     9%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        Manj kot 8        |     7%     |
+----------------------------------------+---------------------+


  5. Število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo

  a) kolektivni športi (število ekip v kategoriji):
+----------------------------------------+---------------------+
|        100 in več        |     15%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        50 do 99        |     13%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        25 do 49        |     11%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        10 do 24        |     9%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|       Manj kot 10        |     7%     |
+----------------------------------------+---------------------+


  b) individualni športi in miselne igre (število društev v
starostni kategoriji na DP):
+----------------------------------------+---------------------+
|        50 in več        |     15%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        25 do 49        |     13%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        13 do 24        |     11%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        5 do 12         |     9%     |
+----------------------------------------+---------------------+
|        Manj kot 5        |     7%     |
+----------------------------------------+---------------------+


  Izvajalec lahko na osnovi razširjenosti športne panoge
pridobi največ 60 odstotkov.
  RAZREDI
  Na osnovi pridobljenih odstotkov se športne panoge razvrsti
v 10 razredov:
+----------------------------------------+---------------------+
|        1. razred        |  Nad 95 do 100%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        2. razred        |  Nad 90 do 95%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        3. razred        |  Nad 85 do 90%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        4. razred        |  Nad 80 do 85%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        5. razred        |  Nad 75 do 80%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        6. razred        |  Nad 70 do 75%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        7. razred        |  Nad 65 do 70%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        8. razred        |  Nad 60 do 65%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        9. razred        |  Nad 55 do 60%  |
+----------------------------------------+---------------------+
|        10. razred        |  Nad 50 do 55%  |
+----------------------------------------+---------------------+


  Program izvajalca, ki zbere 50 in manj odstotkov glede na
razširjenost in kakovost se uvrsti v sofinanciranje
netekmovalnih programov.
PRILOGA II


   PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG V OBČINI LENDAVANA PODROČJU
      TEKMOVALNEGA ŠPORTA V OBDOBJU 2008–2011

  Namen prioritet športnih panog v Občini Lendava v obdobju
2008–2011 je celostno in demokratično oblikovanje občinskega
pristopa, ki bi celovito in sistemsko spodbujal razvoj športa v
občini z vidika izvajanja javnega interesa na področju športa.

  OPREDELITEV TEKMOVALNEGA ŠPORTA
  V tekmovalni šport uvrščamo:
  – športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
  – športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport,
  – kakovostni šport,
  – vrhunski šport.
  RAZVRSTITEV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG V OBČINI LENDAVA
  V občini imamo na področju tekmovalnega športa INDIVIDUALNE
športne panoge, KOLEKTIVNE športne panoge in MISELNE IGRE.

  1. Individualne športne panoge:
+--------------------------------------+-----------------------+
|– ATLETIKA              |– ZMAJARSTVO      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– BALINANJE              |– BADMINTON      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– JUDO                |– PLAVANJE       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– KEGLJANJE              |– STRELSTVO      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– NAMIZNI TENIS            |– TENIS        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– KOLESARSTVO             |– SPEEDWAY       |
+--------------------------------------+-----------------------+


  2. Kolektivne športne panoge:
+--------------------------------------+-----------------------+
|– KOŠARKA               |– ODBOJKA       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|– NOGOMET               |– ROKOMET       |
+--------------------------------------+-----------------------+


  3. Miselne igre:
+--------------------------------------+-----------------------+
|– ŠAH                 |            |
+--------------------------------------+-----------------------+


  PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG
  Pri oblikovanju prioritete športnih panog za obdobje 2008–
2011 so bili upoštevani naslednji kriteriji:
  – v občini morajo biti dane možnosti za uspešen razvoj in
delovanje športne panoge (prostorski, materialni, kadrovski in
organizacijski pogoji),
  – vključenost mladih v vadbeni proces (piramidalni sistem),
  – ali je športna panoga olimpijski šport,
  – pomen športne panoge za občino in sposobnost občine za
sofinanciranje,
  – tradicija.
  PRIORITETA »A«
  1. NOGOMET

  PRIORITETA »B«
  1. JUDO
  2. SPEDWAY
  3. BADMINTON
  4. STRELSTVO

  PRIORITETA »C«
  Vse ostale športne panoge se razvrstijo v prioriteto »C«.
  Glede na izračun po normativih se izvajalcem iz Prioritete
»A« upošteva 100% točk, izvajalcem iz Prioritete »B« pa 90%
točk, izvajalec iz Prioritete »C« pa 75%.

AAA Zlata odličnost