Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

353. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013, stran 861.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB-1) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 24. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(zakonodaja, ki je podlaga za sprejem)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje za dodelitev ter vrste državnih pomoči za majhna in srednje velika ter mikro podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami in v skladu z:
1. Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in spremembo Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358 dne 16. 12. 2006, str. 3) – skupinske izjeme,
2. Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 27. 12. 2006, str. 5) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah – v nadaljevanju Splošna pravila za pomoč »de minimis« v gospodarstvu. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
3. Uredbo sveta (ES) št. 1698/2005, z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (UL L 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1).
2. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa način pridobivanja, namen, obliko, vrsto, upravičence, upravičene stroške, intenzivnost pomoči, postopek, merila ter pogoje pridobivanja državnih in drugih pomoči namenjenih programom in investicijam v kmetijstvo v Občini Ilirska Bistrica.
Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, ki ne predstavljajo državne pomoči.
3. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica in njihova višina se zagotavljajo z vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica, v programskem obdobju 2007–2013.
Predlog višine posamezne pomoči ter najvišji in najmanjši znesek pomoči na upravičenca predlaga komisija, potrdi pa župan.
4. člen
(namen finančnih pomoči)
Namen pomoči je podpora ohranjanju in pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva ter dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njegovemu razvoju, dvigu kakovosti in izboljšanju naravnega in kulturnega okolja.
5. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
– »mala in srednje velika podjetja« (MSP) so mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001,
Člen 1: Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Člen 2:
1. Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
2. V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet ne presega 50 milijonov EUR in ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
3. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
4. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR,
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov,
– »podjetje v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, podjetja v težavah pomeni, ko ni možno z lastnimi sredstvi ali s s redstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe,
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999, ali območja iz člena 36 (a)(i),(ii) ali (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005,
– »mladi kmetje« so proizvajalci kmetijskih proizvodov, ki izpolnjujejo merila opredeljena v 22. členu Uredbe (ES) št. 1698/2005,
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005,
– »naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne šteje popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.
6. člen
(vrste pomoči)
Finančne pomoči za programe in investicije v kmetijstvu so namenjene za naslednje ukrepe:
+-------------------------------------------------------------+
|Skupinske izjeme za kmetijstvo –               |
|Uredba (ES) 1857/2006 (skupinske izjeme):          |
+-------------------------------------------------------------+
|1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, |
+-------------------------------------------------------------+
|2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij,           |
+-------------------------------------------------------------+
|3. ohranjanje in varstvo tradicionalnih krajin in stavb,   |
+-------------------------------------------------------------+
|4. premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu,    |
+-------------------------------------------------------------+
|5. pomoč za zaokrožitev (arondacijo),            |
+-------------------------------------------------------------+
|6. pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,  |
+-------------------------------------------------------------+
|7. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.       |
+-------------------------------------------------------------+
|Splošna pravila za gospodarstvo – Uredba (ES) 1998/2006   |
|(pomoči »de minimis«):                    |
+-------------------------------------------------------------+
|1. naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, |
+-------------------------------------------------------------+
|2. zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo.       |
+-------------------------------------------------------------+
|Izvajanje lokalne razvojne strategije – (druge pomoči):   |
+-------------------------------------------------------------+
|1. izvajanje projektov lokalne razvojne strategije LEADER  |
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva (pravne in fizične osebe), ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi 1 k Uredbi (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo sedež ali stalno bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica in imajo kmetijska zemljišča v katera vlagajo v lasti ali zakupu ter le-ta ležijo v Občini Ilirska Bistrica,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
– čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Ilirska Bistrica in prijavljajo na razpis projekt, ki se izvaja ali se bo izvedel na območju Občine Ilirska Bistrica,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
8. člen
(prednostni ukrepi)
Prednostni ukrepi in višina sredstev v okviru v pravilniku navedenih ukrepov, se vsako leto določijo z javnim razpisom na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
II. POSTOPEK, MERILA IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE POMOČI
9. člen
(postopek dodelitve pomoči)
Pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi tri-članska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Naloge strokovne komisije so:
– priprava meril in kriterijev za dodeljevanje pomoči,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– strokovni pregled, obravnava in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov pomoči,
– spremljanje in preverjanje namenske porabe dodeljenih sredstev,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom.
11. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa (vrste pomoči in ukrepe),
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za posamezni ukrep,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za oddajo vlog,
– postopek obravnave vlog,
– rok v katerem bodo prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– druge določbe, skladno s pogoji in postopki določenimi v veljavnih predpisih.
12. člen
Prosilci se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke, zlasti pa:
– obrazec zahtevka – osnovne podatke o prosilcu, KMG-MID številko, davčno številko, številko TRR kamor se bodo odobrena sredstva nakazala, navedbo ukrepa na katerega se nanaša prijava,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen ni prejel sredstev iz javnih virov in/ali kandidiral za pridobitev sredstev iz državnega in/ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino navede in dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo ali pa jo pridobi občina od izplačevalca,
– druge zahtevane priloge pri posameznih ukrepih (predračuni, računi, strokovna mnenja).
13. člen
Vse pravočasne vloge obravnava komisija. Prosilce katerih vloge so nepopolne komisija v roku osem (8) dni od odpiranja pisno pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vloge, ki v določenem roku niso dopolnjene ali so dopolnjene neustrezno se s sklepom zavržejo. Prav tako se zavržejo prepozno prispele vloge in vloge vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah.
14. člen
Predlog prejemnikov pomoči pripravi komisija. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči občinska uprava.
Sklep vsebuje namen pomoči, višino dodeljenega zneska in upravičene stroške za posamezni ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku petnajst (15) dni od vročitve sklepa. Odločitev župana je dokončna.
15. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom pomoči ter Občino Ilirska Bistrica se določijo s pogodbo. Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati z javnim razpisom in s pogodbo opredeljena dokazila o namenski porabi sredstev za izvedeni projekt oziroma aktivnost.
16. člen
Namensko porabo dodeljenih pomoči spremlja komisija oziroma pristojna služba v občinski upravi. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se zaračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
III. UKREPI
POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
17. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
Cilj ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig dodane vrednosti in kakovosti v kmetijski pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijskem sektorju in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin na območju občine.
Upravičenci do pomoči v naložbe so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Pogodbi, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo v Občini Ilirska Bistrica.
Predmet podpore so naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi.
Splošni pogoji upravičenosti:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali).
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Po zaključku naložbe v prilagajanje dobrega počutja živali, upravičenec predloži potrdilo o uskladitvi z zahtevami standardov izdano od strani pristojne veterinarske službe.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov naložbe oziroma 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti, kot je določeno v člena 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe sveta (ES) št. 1698/2005),
– v primeru kreditov za te namene lahko občina subvencionira obresti in sicer največ 50% obrestne mere,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte (seniki, silosi, prenosna molzišča na pašnikih …), vključno s pripadajočo opremo, razen gnojnih jam in gnojišč,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, predvsem za rejo govedi in drobnice.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– za preproste naložbe za nadomestitev,
– za plačilo davkov, raznih taks in režijskih stroškov,
– stroške zavarovanja,
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– za tekoče stroške proizvodnje,
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
1.1. Specifični pogoji upravičenosti
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija,
– imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja (ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno),
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo,
– predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu z veljavno zakonodajo,
– predložiti morajo plan izvedbe dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali,
– predložiti ustrezna dokazila (računi, predračuni) za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih.
1.2. Upravičeni stroški:
– stroški izgradnje ali izboljšanja nepremičnin in pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo (nakup in menjava kritine, prehod na prosto rejo, ureditev samodejnega odplakovanja izločkov, adaptacija hleva in skladišča za krmo, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, adaptacija mlekovoda in pripadajoče opreme ter objektov) razen obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme in računalniške programske opreme ter nove ali rabljene kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči),
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči (nakup in postavitev mreže in pripadajočega materiala),
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (nakup večletnih sadik),
– stroški postavitve pašnika in obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi (nakup in postavitev ograje),
– stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu (izvedba zemeljskih del),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo,
– splošni stroški povezani s pripravo in z izvedbo projektov, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
– stroški izdelave dokumentacije naložbe.
2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– naložbe v obnovo in postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,
– naložbe v obnovo opreme za namakanje in namakalna dela, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
2.1. Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt postavitev oziroma ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina pašnika in stalež živine),
– izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%.
2.2. Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov, razen drenažnih del in materiala za drenažo,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za namakanje in namakalna dela, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
3. Spodbujanje programov in razvoja čebelarstva
– naložbe v razvoj čebelarske primarne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
3.1. Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme,
– so čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
3.2. Upravičeni stroški:
– stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov za pridelavo medu v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče kovine oziroma iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinanciranje druge opreme za primarno proizvodnjo spada med naložbe, skladno s 4. členom Uredbe Komisije oziroma 17. členom tega pravilnika.
18. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Cilj ukrepa je zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer (spomladanska pozeba, toča, požar, vihar in poplave) in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev.
Podpora je namenjena sofinanciranju plačila zavarovalne premije, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje proizvodnje za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izpolnjevanje določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
19. člen
Ohranjanje in varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Cilj ukrepa je prispevati k ohranjanju tradicionalnih stavb oziroma znamenitosti na območju Občine Ilirska Bistrica, zaščitenih z občinskimi odloki o razglasitvi kulturnih ali zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v register kulturne dediščine, in sicer:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (skednji, čebelnjaki, mlini, žage, seniki ipd.), če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do prejema pomoči iz tega ukrepa so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica oziroma tradicionalna stavba leži v Občini Ilirska Bistrica ter niso v težavah.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ter zaščiten z občinskim odlokom oziroma je v postopku vpisa v naveden register,
– upravičenec mora k nameravanim delom obnove pridobiti soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine,
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt),
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno).
Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), stroški projekta gradnje ali obnove, popisa del, konservatorskega programa,
– stroški materiala za obnovo,
– stroški izvedbe del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 75% na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60% na drugih območjih, pod pogojem, da naložba ne povzroči dodatnega povečanja proizvodne zmogljivosti,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
– nadomestilo za kmetovo delo, ki ga opravi sam pri naložbah v neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskem gospodarstvu je lahko največ 10.000 €.
20. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v primerih, ko premestitev poslopij izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage ter imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij, ki izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih objektov,
– izgradnja nadomestnega modernejšega objekta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev objekta zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječega objekta,
– če je posledica premestitve objekta, da kmet dobi modernejši objekt, mora sam prispevati vsaj 50% na območju z omejenimi dejavniki in vsaj 60% na drugih območjih povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 45% v območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih območjih,
– če je posledica premestitve objekta povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60% stroškov na ostalih območjih, na območju z omejenimi dejavniki pa vsaj 50% v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je njegov prispevek vsaj 45% v območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih območjih.
21. člen
Pomoč za zaokrožitev (arondacijo) (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokroževanjem zemljišč in sicer sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazila predpisana v javnem razpisu,
– predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo,
– krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški: Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč (brez kupnine).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
22. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
Upravičenci do storitev spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so organizacije, ki so registrirane ali usposobljene za opravljanje te dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000,
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP),
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti,
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti.
Bruto intenzivnost pomoči je do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
23. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe (ES) št. 1857/2006)
Cilj ukrepa je povečati učinkovitost in konkurenčnost ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter promocijsko informativnih akcij.
Predmet podpore je zagotavljanje tehnične pomoči v kmetijskem sektorju, in sicer za usposabljanje, izobraževanje, informiranje in svetovanje kmetom ter članom njihovih družin, organizacija prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, izdaja publikacij.
Upravičenci so registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki so registrirana za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter delujejo na območju Občine Ilirska Bistrica ter organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Upravičeni stroški:
Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje,
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo druge organizacije:
– stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– stroški najemnin razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in zmagovalca,
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji,
– razširjanja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen proizvodi iz Uredbe sveta (ES) št. 510/2006.
Bruto intenzivnost pomoči je do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetom.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
24. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči po skupinskih izjemah v členih od 17 do 23 tega pravilnika se uporabljajo ne glede na to ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006.
IV. SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO POMOČI DE MINIMIS (2. člen uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
25. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«)
Namen podpore je ustvariti pogoje in možnosti za realizacijo podjetniških idej članov kmečkega gospodinjstva, ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Ukrep je namenjen naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter realizaciji poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva.
Cilj ukrepa:
– povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti,
– povečati prepoznavnost storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje,
– doseči višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti,
– izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih gospodarstev,
– ustvariti nova delovna mesta.
Predmet podpore so naslednje naložbe:
– za predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, medu, gozdnih sadežev …),
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije,
– za turizem na kmetiji,
– ogled kmetije in njenih značilnosti, ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike,
– v dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– v pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– za urejanje gozdnih zemljišč,
– v kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci do pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah so nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim bivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Ilirska Bistrica.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna institucija,
– ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma kopija računa in potrdilo o plačilu,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor je le-to potrebno,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu s standardi skupnosti,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu skladno z veljavno zakonodajo in veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, da le-ta še ni registrirana,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih pet (5) let po zaključeni investiciji,
– do pomoči so upravičena kmetijska gospodarstva (podjetja), ki niso podjetja v težavah,
– pomoč se dodeli za upravičene stroške, ki nastanejo v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta za izvajanje dopolnilne dejavnosti,
– stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme, vključno z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne dejavnosti,
– stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah, forumih, publikacije),
– stroški gozdnih vlak,
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo,
– splošni stroški povezani s pripravo in izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, nakup patentov, licenc).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se nahajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic.
Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de minimis« ne sme presegati 200.000 € bruto na upravičenca v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
26. člen
Zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo je:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje gozdarjev,
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva) in zveze, ki delujejo na področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči na področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja gozdarjev se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo druge organizacije:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, organizacije tekmovanj, delavnic, strokovnih ekskurzij in drugih strokovnih prireditev, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke iz dane regije ali danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči se dodeli do višine 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
V. NEDRŽAVNE POMOČI LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA (Uredba sveta (ES) št. 1698/2005)
27. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije in delovanje lokalnih akcijskih skupin (63. člen Uredbe sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa je zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
Ukrep naj bi predvsem prispeval h gradnji lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo podeželja s spodbujanjem izvajanja prednostnih in inovativnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji, ki temeljijo na lokalnih razvojnih potencialih in načelih Leader ter odražajo potrebe lokalnega podeželskega prebivalstva.
Cilj ukrepa je izvajanje projektov po načelih Leader.
Podpora iz tega ukrepa je namenjena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
Upravičenec do pomoči za ta ukrep je LAS, priznan s strani ministrstva pristojnega za kmetijstvo.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija potrjena s strani Ministrstva za kmetijstvo,
– letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
Bruto intenzivnost pomoči tega ukrepa znaša do 50% upravičenih stroškov za izvajanje projektov lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
28. člen
(nadzor in sankcije)
Namensko porabo sredstev dodeljenih po tem pravilniku opravlja komisija, ki jo skladno s tem pravilnikom imenuje župan Občine Ilirska Bistrica in pristojni organ občinske uprave.
Namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica.
Prejemnik sredstev po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
– sredstva delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena,
– so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku,
– je kršil druga določila pogodbe,
je dolžan v primeru nenamenske porabe iz prve alineje vrniti nenamensko porabljena sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje alineje vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem Pravilniku za naslednji dve leti.
29. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki pomoči ostala razpisana sredstva neporabljena, jih lahko župan prerazporedi na druge oblike pomoči, za katero je izkazano večje zanimanje oziroma povpraševanje.
VII. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02, 78/04 in Uradni objave časopisa Snežnik št. 5/03, 3/04).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 007-7/2007
Ilirska Bistrica, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.