Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

359. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče, stran 877.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče
1.
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna in za območje urejanja BR 6/1 Stare Črnuče – v nadaljevanju: OPPN.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območji urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 se urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS, št. 52/97 in 87/99).
Določila navedenega dokumenta predvidevajo v obravnavanem delu območja urejanja BS 6/4-1 Gmajna nizko, strnjeno stanovanjsko pozidavo, ki se lahko izvede na podlagi celovite predhodne prostorske preveritve, v območju urejanja BR 6/1 pa gradnjo objektov rekreacijske, turistične ali podobne dejavnosti.
S sprejetjem OPPN bo saniran del opuščenega glinokopa, obravnavano območje pa celovito urejeno. Nove ureditve vključujejo potrebne vodnogospodarske in geotehnične ureditve, gradnjo večstanovanjskih objektov s cca 300 stanovanji v zahodnem delu območja, gradnjo doma starejših občanov za cca 150 oskrbovancev v vzhodnem delu in ureditev javnih parkovnih površin z vodnimi ureditvami in igrišči v osrednjem delu območja OPPN, ki bodo služile tudi okoliškim stanovalcem.
3.
Območje OPPN
Območje obsega degradiran prostor dela nekdanjega glinokopa opekarne Črnuče, ki se nahaja na južnem robu osamelca Rašica. Na severni strani se območje stika z gozdom, na zahodni in južni strani pa meji na stanovanjsko pozidavo ob Cesti Ceneta Štuparja ter predvideno pozidavo ob Poti v Hrastovec. Jugovzhodno od obravnavanega območja se nahaja trgovinsko obrtna cona.
Obravnavano območje obsega zemljišče parc. št. 567/4 in dele zemljišč parc. št. 567/1, 567/2 in 567/6, vse k.o. Črnuče.
Površina ureditvenega območja OPPN je 35.835 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d.
11. Javna razsvetljava d.d.
12. Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
2. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pridobitev najustreznejšega predloga pozidave in ureditve območja bodo izdelane vsaj tri variantne rešitve različnih avtorjev. Izbrana variantna rešitev in strokovne podlage bodo osnova za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 351-1040/2007-9
Ljubljana, dne 18. januarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.