Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008

Kazalo

358. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, stran 876.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja VP 1/2 Rudnik (v nadaljevanju: ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02). Veljavni prostorski akt območje deli na 17 funkcionalnih enot. Spremembe in dopolnitve ZN so predvidene v funkcionalni enoti A3 in B.
S spremembami in dopolnitvami ZN se:
– na delu funkcionalne enote A3 poleg manjšega trgovskega objekta, ki je že v gradnji, na mestu predvidenih parkirnih površin, predvidi še gradnja objekta s trgovsko, rekreacijsko, poslovno namembnostjo in pripadajočo ureditvijo mirujočega prometa;
– v funkcionalni enoti B na mestu obstoječih parkirišč med obstoječima trgovskima objektoma E. Leclerc in Supernova predvidi garažna hiša, na mestu z ZN predvidene parkirne hiše se v povezavi z objektom Supernova predvidi objekt s trgovsko, poslovno, gostinsko namembnostjo, predvidi se povečanje nakupovalnega centra E. Leclerc in prilagodi se prometno ureditev znotraj funkcionalne enote;
– predvidi druge manjše spremembe.
Z veljavnim ZN so na teh območjih predvidene naslednje ureditve:
– V funkcionalni enoti A3 je predvidena gradnja objekta trgovine s spremljajočimi skladiščnimi, poslovnimi prostori ter prostori za storitve in manjši gostinski lokal s pripadajočo ureditvijo mirujočega prometa.
– V funkcionalni enoti B je predvidena gradnja petih objektov, bencinska črpalka in avtopralnica. Zgrajena sta dva trgovska centra (E. Leclerc in Supernova) ter poslovni objekt. Predvidena je še parkirna hiša in trgovski objekt.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in razvojnimi namerami investitorjev, izdelati je potrebno spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev nameravanih gradenj.
3.
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava dve ločeni območji, to sta funkcionalni enoti A3 in B. Skupaj območji obsegata cca 125.000 m2.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
3. Holding Slovenske železnice d.d.
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Javna razsvetljava d.d.
7. JP Snaga, d.o.o.
8. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
9. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
12. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
16. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN bosta izdelani dve variantni rešitvi.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo investitorji v obravnavanem območju, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 3510-1/2002-16
Ljubljana, dne 22. januarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.