Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

200. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti, stran 374.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo (ZSPJS-UPB7)) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 10. redni seji dne 21. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, določa plača, oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica kakor tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter sejnine za predsednika in člane komisij ali odborov oziroma vseh drugih delovnih teles, ki jih imenujta Občinski svet Občine Ivančna Gorica ali župan v skladu s statutom in prejemki članov svetov krajevnih skupnosti.
2. člen
(opredelitev pojma funkcionar)
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in pravico do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
(plača oziroma plačilo župana in podžupana)
Za funkcijo župana in podžupana je v skladu z 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določena višina plačnega razreda skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu s prilogo 3 Zakona o sistemu plač.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegovo funkcijo uvrsti v plačni razred, skladno s prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
4. člen
Župana Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, se na podlagi 10. člena in prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti v 51. plačni razred (župan V).
Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do leta 2009.
5. člen
Podžupana Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, se na podlagi 10. člena in priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju lahko uvrsti od 36. do 43. plačnega razreda (podžupan V).
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu Občine Ivančna Gorica, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno dobo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
6. člen
Plačilo poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.
Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Višina plačila v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika določi župan s sklepom. Pri uvrstitvi v plačni razred župan upošteva obseg dela in pooblastila podžupana.
Plačilo ostalih nepoklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata oziroma pogodbe.
7. člen
(plačilo članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta)
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so sejnine za udeležbo na sklepčni redni ali sklepčni izredni seji občinskega sveta oziroma za udeležbo na sklepčni redni ali izredni seji delovnega telesa občinskega sveta.
Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu     8,5%,
župana, nadomeščanje po zakonu)
– udeležbo na redni seji občinskega sveta in      7,5%,
izredni, ki traja vsaj 3 ure
– udeležbo na izredni seji, ki traja do 3 ure      4,5%,
občinskega sveta
– predsedovanje seji delovnega telesa           4%,
občinskega sveta
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član   3,5%.
je
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, zaradi prekoračitve časa trajanja (nad 4 ure) se za nadaljevanje seje izplača:
– če nadaljevanje seje traja od 2–4 ure 50% sejnine,
– če nadaljevanje seje traja od 1–2 uri 25% sejnine.
Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo in slavnostno sejo, na kateri ni obravnave vsebinskih točk.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, ne sme presegati 15% letne plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
8. člen
(določanje sejnine in nagrade nadzornemu odboru)
Predsedniku in članom nadzornega odbora se za opravljanje dela določi sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na sklepčni redni ali sklepčni izredni seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Sejnine se določi v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 9,5% plače župana;
– udeležbo na seji nadzornega odbora 7,5% plače župana;
– udeležbo predsednika(ce) ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta 7,5% plače župana.
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo ter glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer:
– zelo zahteven nadzor (ZZN) od 10 do 15 ur dela – 11,5% plače župana;
– zahteven nadzor (ZN) od 5 do 10 ur dela – 8,5% plače župana;
– manj zahteven nadzor (MZN) od 3 do 5 ur dela – 5,5% plače župana.
Nadzorni odbor mora uskladiti plan nadzora z razpoložljivimi sredstvi v proračunu oziroma mora županu predložiti okvirni program nadzorov pred pripravo proračuna za naslednje obdobje.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora računovodstvu Občine Ivančna Gorica predloži poročilo o opravi nadzora, v katerem je med drugim določena zahtevnost in čas izvedbe posameznega nadzora. K poročilu priloži sklep o imenovanju pooblaščencev za opravo posameznega nadzora ter izdelano končno poročilo, lahko tudi zapisnik seje nadzornega odbora.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in izredne seje. Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo.
III. SEJNINE ČLANOM DRUGIH ORGANOV
9. člen
(določanje višine sejnine za druge organe)
Določanje sejnine članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom občinskega štaba civilne zaščite, članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugih organov, ki jih s sklepom imenuje občinski svet ali župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sklepčnih rednih in sklepčnih izrednih sejah organov, in sicer od plače župana, brez dodatka za njegovo delovno dobo, za:
– funkcijo predsednika organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan v višini 4%;
– za funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine, v višini 3,5%.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in izredne seje.
10. člen
(določanje višine sejnine za projektne skupine in druge strokovne komisije)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za udeležbo članov projektnih skupin in drugih strokovnih komisij, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku. Navedenim članom se določi nagrada v obliki sejnine, kar mora biti opredeljeno že v samem sklepu o imenovanju in največ do višine, navedene v 9. členu tega pravilnika.
11. člen
(določanje sejnine odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora)
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila, za sestanke uredniškega odbora, določi plačilo v obliki sejnine v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika v višini 4%,
– člana uredniškega odbora v višini 3,5%.
Sejnino se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju in evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za sklepčne redne in izredne seje. Plačilo za opravljanje funkcije se ne izplačuje za korespondenčno sejo.
Odgovornemu uredniku se v aktu o njegovem imenovanju za odgovornega urednika občinskega glasila Klasje določi plača – pavšalni mesečni znesek za opravljanje funkcije.
IV. SEJNINE PREDSEDNIKOM IN ČLANOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
12. člen
Svet posamezne krajevne skupnosti v Občini Ivančna Gorica se lahko po lastni presoji odloči, da se članom sveta krajevne skupnosti za vsako udeležbo na sklepčni redni in sklepčni izredni seji izplača sejnina v višini od 1% do 4% vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Odločitev o izplačevanju sejnine in o dejanski višini izplačila, upoštevajoč najnižji in najvišji možni znesek sejnine, kot je določen v prejšnjem odstavku, sprejme svet krajevne skupnosti s sklepom.
S sklepom iz drugega odstavka tega člena svet krajevne skupnosti določi tudi način vodenja evidence prisotnosti članov sveta na sejah ter način izplačevanja sejnine.
Sredstva za izplačevanje v prvem odstavku navedenih sejnin zagotovijo krajevne skupnosti v svojih proračunih.
13. člen
(enkratno nadomestilo članom občinske volilne komisije)
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov v skladu z zakonom pravico do enkratnega nadomestila.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije, najkasneje v tridesetih dneh po razpisu volitev ali referenduma.
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji za prisotnost na sejah nagrada v obliki sejnine, in sicer za predsednika in njegovega namestnika v višini 4% plače župana, za člane in njegove namestnike ter tajnika pa v višini 3,5 plače župana.
14. člen
(evidenca prisotnosti in strokovna pomoč)
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave, potrjuje pa predsedujoči na seji.
15. člen
Ob koncu leta se opravi obračun vseh sejnin za občinske svetnike (občinski svet in vsa delovna telesa). Če najvišji izplačani znesek ne dosega 70% od dovoljenega 15% deleža županove plače (člen 7), se izračuna razlika in ta izplača v enkratnem znesku vsem svetnikom.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani vseh drugih organov Občine Ivančna Gorica, tudi člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, člani občinskega štaba civilne zaščite, člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člani uredniškega odbora, člani občinske volilne komisije, kakor tudi člani projektnih skupin in drugih strokovnih komisij, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku ter člani svetov krajevnih skupnosti, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega bivališča navedenih v prvem odstavku tega člena do kraja seje, za število prevoženih kilometrov. Kilometrina se izplača v skladu z zakonodajo.
V prvem odstavku navedene osebe imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v organih lokalnih skupnosti. Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma predsednik krajevne skupnosti. Članu sveta krajevne skupnosti izda potni nalog predsednik krajevne skupnosti, predsedniku pa njegov namestnik ali tajnik krajevne skupnosti.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave, v njegovi odsotnosti pa pooblaščena oseba, ki ga nadomešča. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJA PREJEMKOV
17. člen
Sredstva za prejemke, navedene v tem pravilniku, zagotovijo neposredni uporabniki v svojih proračunih. Prejemki se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec.
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno za nazaj do 5. dne v mesecu.
Plačila podžupanu, članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov Občine Ivančna Gorica se izplačujejo mesečno za nazaj do 5. dne v mesecu.
Povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni v tem pravilniku, se izplačujejo hkrati s plačo oziroma drugimi plačili.
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajujejo skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s plačno lestvico Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Občine Ivančna Gorica, nagradah in sejninah predstavnikov in članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Ivančna Gorica ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 4/1999).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-0011/2007
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost