Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008

Kazalo

120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (zahodni del), stran 225.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (zahodni del)
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (zahodni del).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v osrednjem delu Šiške neposredno ob severni mestni obvozni cesti. Območje je del nekdanjih proizvodnih površin. Zemljišče je v naravi neurejena in pretežno nepozidana površina.
Investitorji načrtujejo v severozahodnem delu območja ŠO 1/2 Šiška gradnjo trgovskega centra in dveh poslovno hotelskih stolpnic ter ureditev dovozne ceste.
Del območja se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje urejanja ŠP 1/3 Viator (Uradni list RS, št. 49/96), del pa z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za območje ŠO 1/2 Šiška (osrednji del) (Uradni list RS, št. 11/06).
V območju, ki se ureja s PUP, so opredeljeni regulacijski pogoji za gradnjo stavb, prometno ter komunalno ureditev, v območju, ki se ureja z OLN pa so določena merila in pogoji za prometno ter komunalno ureditev.
Obstoječa urbanistična dokumenta ne omogočata realizacije investicijske namere, zato je treba izdelati nov urbanistični dokument, ki bo poleg meril in pogojev za gradnjo novih objektov, prometno ter komunalno ureditev spremenil določila za ureditev dovozne ceste med Celovško cesto in Cesto Ljubljanske brigade.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med severno mestno obvozno cesto na severu, Celovško cesto na zahodu, predvideno stanovanjsko pozidavo na vzhodu, na jugu pa vključuje površine predvidene dovozne ceste, ki povezuje Celovško cesto s Cesto Ljubljanske brigade. Površina območja je približno 59.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda);
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami);
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto;
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo);
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo);
9. Telekom Slovenije d.d.;
10. Javna razsvetljava d.d.;
11. JP Snaga d.o.o.;
12. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
13. DARS d.d., Izpostava Ljubljana;
14. Holding Slovenske železnice d.o.o.;
15. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor;
2. MOL, MU, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdelane bodo variantne rešitve. Izbrana variantna rešitev, usklajena z zahtevami vseh nosilcev urejanja prostora, bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Roki se lahko tudi spremenijo.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3506-57/2007-2
Ljubljana, dne 31. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.