Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6058. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2008, stran 17343.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       (v evrih)
------------------------------------------------------------
skupina/podskupine kontov         proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              19.659.053
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.636.007
70   DAVČNI PRIHODKI              10.522.856
    700 Davki na dohodek in          9.457.509
    dobiček
    703 Davki na premoženje           587.285
    704 Domači davki na blago in         478.062
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI             2.113.151
    710 Udeležba na dobičku in          502.200
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            9.000
    712 Denarne kazni               7.209
    713 Prihodki od prodaje blaga         84.496
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.510.246
72   KAPITALSKI PRIHODKI             580.858
    720 Prihodki od prodaje            41.739
    osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje           539.119
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz              0
    domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            6.442.188
    740 Transferni prihodki iz         4.137.996
    drugih javnofinančnih
    institucij
    741 Prejeta sredstva iz          2.304.192
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske
    unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       21.570.940
40   TEKOČI ODHODKI               3.539.978
    400 Plače in drugi izdatki          751.066
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        105.112
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in          2.320.058
    storitve
    403 Plačila domačih obresti         158.283
    409 Rezerve                 205.459
41   TEKOČI TRANSFERI              5.764.050
    410 Subvencije                424.700
    411 Transferi posameznikom in       2.963.742
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          402.472
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači          1.973.136
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           10.181.420
    420 Nakup in gradnja osnovnih       10.181.420
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.085.492
    430 Investicijski transferi            0
    proračunskim upor.
    431 Investicijski transferi        1.863.751
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi         221.741
    proračunskim upor.
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA       –1.911.887
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    TER VRAČILA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih             0
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih              0
    deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)
44.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih             0
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.100.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.100.000
    500 Domače zadolževanje          1.100.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            356.187
55   ODPLAČILA DOLGA               356.187
    550 Odplačila domačega dolga         356.187
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –1.168.074
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        743.813
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        1.911.887
    VIII.-IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
    31. 12. 2007
    9009 splošni sklad za drugo        1.168.074
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče,
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
4. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji) so:
– urad in oddelki občinske uprave ter
– krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. V ožjih delih občine o prerazporeditvah odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 142.000 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2008, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 4.173 evrov.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(namen zadolževanja)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2008 lahko zadolži do višine 1.100.000 evrov, in sicer za naslednje investicije:
– CČN Sevnica           826.857 EUR
– Ureditev vodovodov       273.143 EUR.
5. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
14. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
15. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
16. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
17. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko v okviru sprejetega načrta razvojnih programov spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0057/2007
Sevnica, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.