Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5963. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008, stran 17129.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 8. redni seji dne 13. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2008
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------+---------------------------------+-----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|KONTO/NAZIV                 |      ZNESEK|
|                      |      V EUR|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI        |    3.422.435|
|     |(70+71+72+73+74)         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    1.684.817|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    1.472.419|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |    1.355.057|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      60.896|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      56.466|
|     |storitve             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |706 Drugi davki         |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |     212.398|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |      28.613|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |      1.090|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |712 Denarne kazni        |       500|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |      63.700|
|     |storitev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |     118.495|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      79.066|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      31.771|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog  |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      47.295|
|     |in nematerialnega premoženja   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |        –|
|     |virov              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine  |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |    1.658.551|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz    |     884.234|
|     |drugih javnofinančnih institucij |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |741 Prejeta sred. iz držav.   |     774.317|
|     |proračuna iz sred. proračuna   |         |
|     |Evropske unije          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |    4.823.682|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     549.428|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |     147.379|
|     |zaposlenim            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      23.975|
|     |socialno varnost         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     346.524|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      22.500|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |409 Rezerve           |      9.050|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     529.615|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |410 Subvencije          |      21.568|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |     309.400|
|     |gospodinjstvom          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      26.482|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |     172.165|
|     |transferi            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino  |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    3.712.353|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |    3.712.353|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      32.286|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      12.992|
|     |pravnim in fiz. osebam      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |432 Investicijski transfer    |      19.294|
|     |prorač. uporabnikom       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |    –1.401.248|
|     |II.)               |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |                 |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |         |
|     |NALOŽB              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |         |
|     |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |         |
|     |DELEŽEV (750+751+752)      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        -|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |        –|
|     |posojil             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |        –|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova      |        –|
|     |privatizacije          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |V. DANA POSOILA IN POVEČANJE   |        –|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |        –|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |        –|
|     |deležev in naložb        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz  |        –|
|     |naslova privatizacije      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |         |
|     |IN SPREMEMBE           |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VII. SKUPNI PRESEŽEK       |    –1.401.248|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-(II.+V.) |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |                 |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)     |        -|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |    1.250.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |    1.250.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|55    |IX. ODPLAČILO DOLGA (550)    |      50.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |550 Odplačilo dolga       |      50.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.) |    1.200.000|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |     –201.248|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH       |         |
|     |(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)-   |         |
|     |(II.+V.+IX.)           |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |     201.248|
|     |OB KONCU PRETEKLEGA LETA     |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Sveta Ana.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. občinski samoprispevek, ki se uporabi za namene iz odloka o uvedbi samoprispevka,
2. drugi prihodki, ki jih določi občina (npr. komunalni prispevek, vodovodni prispevek, prispevek za asfaltiranje cest) in se uporabijo za izgradnjo infrastrukture.
Pravice porabe na proračunski postavki (na primer 4000 Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij), ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finačnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje odgovornosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finačnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predstojnik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 7.250 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 1.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 200,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi krtija presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finačnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 zadolži do višine 1.250.000,00 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja prizidka vrtca k OŠ in izgradnje telovadnice.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41001-01/2007
Sveta Ana, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost