Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5822. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorje v obdobju januar–marec 2008, stran 16572.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B), 99. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) in 48. člena Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 45/07, 63/07 in 97/07) je župan Občine Gorje sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gorje v obdobju januar-marec 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Gorje za leto 2008 oziroma v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gorje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 45/07, 63/07 in 97/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/     |    Proračun|
|    |Konto/Podkonto           |     januar-|
|    |                  |   marec 2008|
+--------+------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |     437.955|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     434.057|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |     425.141|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |     381.809|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     23.867|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     19.465|
|    |storitve              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki           |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |      8.916|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      3.263|
|    |od premoženja            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |       343|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 Globe in denarne kazni     |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |        0|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |      5.310|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        0|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |        0|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |       14|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |       14|
|    |virov                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |      3.884|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |      3.884|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |     319.958|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     108.020|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     36.612|
|    |zaposlenim             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |      6.740|
|    |socialno varnost          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     58.362|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |      1.122|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |      5.184|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     139.717|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije           |      2.267|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |      7.503|
|    |gospodinjstvom           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     18.903|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     111.044|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     52.048|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     52.048|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     20.174|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |      9.987|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki       |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     10.186|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |     117.996|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |                  |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      v EUR|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|        0|
|    |naložb               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        0|
|    |naslova privatizacije        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja |        0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah  |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v|        |
|    |svoji lasti             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |                  |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |      v EUR|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)        |      4.104|
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA           |      4.104|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga    |      4.104|
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     113.893|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     -4.104|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |    -117.996|
|    |IX.)                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |        0|
|    |12. 2006              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBDOBJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 039-1/2007-2
Gorje, dne 7. decembra 2007
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.