Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5605. Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici, stran 15528.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 in spremembe), skladno z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 in spremembe), skladno z določili Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe: »upravljanje in urejanje mestne tržnice« v Novi Gorici.
(2) »Upravljanje in urejanje mestne tržnice« po tem odloku obsega pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca tržnice ter tržni red.
2. člen
Izbirno gospodarsko javno službo »upravljanje in urejanje mestne tržnice« (v nadaljevanju: javna služba) izvaja JP Mestne storitve Nova Gorica, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(1) Javna služba se financira iz pristojbine za uporabo prodajnih miz, iz transfernih sredstev Mestne občine Nova Gorica in iz drugih virov, ki jih zagotovi izvajalec.
(2) Mestna občina Nova Gorica sklene z izvajalcem pogodbo o medsebojnih finančnih in drugih razmerjih, vezanih na izvajanje javne službe.
(3) Podrobnejša določila o izvajanju javne službe in tržnem redu sprejme izvajalec v dogovoru z Mestno občino Nova Gorica, ki predhodno pridobi mnenje KS Nova Gorica. Pravilnik iz prejšnjega stavka stopi v veljavo, ko poda nanj soglasje župan.
4. člen
(1) Trgovanje na mestni tržnici v Novi Gorici (v nadaljevanju: tržnica) je prosto in se opravlja skladno z določili tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
(2) Uporabnikom tržnice (kupcem) je dovoljen brezplačen dostop na tržnico v času njenega obratovanja.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec ima naslednje pravice in obveznosti:
1. skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
4. sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
7. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
8. vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter o zbranih pristojbinah,
9. letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja letne plane tekočega in investicijskega vzdrževanja.
III. LOKACIJA IN POSLOVNI ČAS
6. člen
Tržnica posluje za objektom Delpinova 16 na pokritem in nepokritem delu s poslovnim časom med 7. in 14. uro. Izvajalec po potrebi poslovni čas podaljša, tako da pri tem upošteva sezono in zimski oziroma poletni čas ter potrebe kupcev.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
7. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
(2) Stalna so:
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
Stalna prodajna mesta morajo biti opremljena z informativno tablico, kjer se vpišejo podatki o prodajalcu in izdelku.
(3) Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike).
8. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni neprekinjeno vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem izvajalec v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine; prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
V. PRODAJA BLAGA
9. člen
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti ter drugih predmetov so enaki za vse prodajalce.
10. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki,
– vrtnine,
– ustrezno pakirano meso in mesni izdelki,
– ustrezno pakirano mleko in mlečni izdelki,
– rastlinska olja (olivno, bučno …),
– sadje in izdelki iz sadja,
– ustekleničene brezalkoholne in alkoholne pijače,
– gobe in gozdni sadeži,
– med in izdelki iz medu,
– zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč,
– druga živila rastlinskega in živalskega izvora.
2. neživilski izdelki:
– cvetje,
– male živali in hrana za male živali,
– semena,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače in umetne obrti,
– novoletne jelke.
11. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja, zdravilnih in drugih zelišč, društva in javni zavodi,
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo.
(2) V urejenem ekološkem kotičku smejo prodajati vsi prodajalci iz prvega odstavka tega člena, ki imajo ustrezno potrdilo o ekološki proizvodnji in označbo ekološke proizvodnje, in jo razobesijo na vidno mesto na svojem prodajnem prostoru.
VI. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
12. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pooblaščeni delavci izvajalca,
2. pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti.
VII. SKLADIŠČENJE BLAGA
13. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po končanem prodajnem času tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti s tržnih površin. Če prodajalci tega ne opravijo, to opravi izvajalec na stroške prodajalca.
14. člen
Hitro pokvarljivo blago mora prodajalec odstraniti s tržnice takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga mora odstraniti izvajalec na stroške prodajalca.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
15. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih stojnicah in ob njih ter sproti odnašati odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Če prodajalci tega ne opravijo, slednje opravi izvajalec na stroške prodajalca.
16. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora izvajalec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
– v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa tudi razkužiti.
17. člen
Izvajalec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka. Podrobneje se razloge za odpoved uporabe prodajnega mesta in postopek odpovedi določi v pravilniku iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
IX. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
18. člen
(1) Storitve in pristojbine za uporabo prodajnih miz in tržnih površin ter uporabo tržne opreme zaračunava izvajalec na podlagi cenika storitev. Cenik storitev sprejme izvajalec in prične veljati, ko nanj poda soglasje župan.
(2) Cenik storitev mora izvajalec izobesiti na tržnici na vidnem mestu.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok, kot tudi pravilnik iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka, mora izvajalec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici in izročiti vsakemu prodajalcu ob prvem nastopu prodaje.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o potrditvi tržnega reda v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/90).
21. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10-1/99
Nova Gorica, dne 22. novembra 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti