Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5584. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Zaborštu pri Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 15481.

Na podlagi 5., 6., in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo in 55/07 – sprememba) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 21. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Zaborštu pri Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:
– Zaboršt pri Dolu – Cerkev sv. Katarine (EŠD 1778).
Enota se zaradi izjemnih kulturnih vrednost razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena, z lastnostmi umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Katarine predstavlja pomemben člen v razvoju sakralne arhitekture in srednjeveškega slikarstva širše ljubljanske okolice. Srednjeveško zasnovana cerkev na mestu prvotne kapele ima ohranjen fragment poslikave sv. Krištofa na južni fasadi, datiranega v prvo polovico 15. stoletja. V 17. in 18. stoletju je bila cerkev prezidana. Pravokotno oblikovani ladji in petosminsko zaključenemu prezbiteriju je bil leta 1689 na zahodni strani cerkve prizidan zvonik. Cerkev v celostni podobi predstavlja enega izmed značilnih tipov arhitekture sakralnih objektov k. 18. in 19. stoletja, z ohranjenimi arhitekturnimi in likovnimi elementi poznogotske cerkve.
Ohranitev navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za spomenik.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 346, k.o. Dol pri Ljubljani.
Vplivno območje obsega parcele št. 343/2, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 353/3, 353/4, vse k.o. Dol pri Ljubljani.
Vplivno območje se pokriva z enoto varovane kulturne dediščine:
EŠD 19565 – Zaboršt pri Dolu – Kulturna krajina.
Hkrati je del vplivnega območja (parc. št. 343/2 in 344, k.o. Dol pri Ljubljani) v delu varovanih enot:
– EŠD 17975 – Zaboršt pri Dolu – Domačija Zaboršt pri Dolu 15,
– EŠD 19584 – Zaboršt pri Dolu – Arheološko najdišče.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na katastrski karti v merilu 1:2880 in topografski karti v merilu 1:5000.
Izvirnika kart, ki so sestavni del odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana. (v nadaljevanju ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve, notranje opreme in oprave, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih ali propadajočih prvin oziroma rekonstrukcijo posameznih elementov in strokovno prenovo spomenika z obstoječo namembnostjo,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov,
– dostop javnosti v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanja spomenika in njegovih posameznih elementov in ne ogroža obstoječe namembnosti.
Vplivno območje se pokriva z enoto varovane kulturne dediščine:
– EŠD 19565 – Zaboršt pri Dolu – Kulturna krajina.
Hkrati je del vplivnega območja (parc. št. 343/2 in 344, k.o. Dol pri Ljubljani) v delu varovanih enot:
– EŠD 17975 – Zaboršt pri Dolu – Domačija Zaboršt pri Dolu 15,
– EŠD 19584 – Zaboršt pri Dolu – Arheološko najdišče.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in varovanje obstoječe pozidave,
– načrtovane posege v smislu vzdrževanja in adaptacijskih posegov na objektih ter načrtne obnove,
– redno vzdrževanje drevesne zarasti in zelenih površin,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v vplivni prostor ohranjanju ter rednemu vzdrževanju površin,
– pri vsakem posegu v zemeljske plasti je potreben arheološki nadzor.
5. člen
Za vsak poseg v območje spomenika in njegovo vplivno območje so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
6. člen
Pristojni organ mora v obdobju 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-0003/2007-5
Dol pri Ljubljani, dne 21. novembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.