Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5573. Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije, stran 15448.

Na podlagi tretjega odstavka 14.a člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 60/07) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije
1. člen
Ta pravilnik določa način vpisa sobodajalcev, ki to dejavnost opravljajo kot fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci) v skladu z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ter način prenosa podatkov iz registra sobodajalcev pri pristojnih upravnih enotah v poslovni register.
2. člen
Sobodajalci za vpis v poslovni register AJPES predložijo podatke na obrazcu »Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu v Poslovni register Slovenije« (v nadaljnjem besedilu: prijava), določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Prijava se predloži tudi v primeru vpisa spremembe podatkov ali izbrisa sobodajalca iz poslovnega registra na njegovo zahtevo.
3. člen
(1) V poslovni register se vpišejo naslednjimi podatki o sobodajalcu:
– firma (vsaj ime in priimek in beseda sobodajalec, lahko pa tudi dodatne sestavine),
– skrajšana firma (vsaj ime in priimek in beseda sobodajalec),
– sedež (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, občina, poštna številka, ime pošte, upravna enota in podatki o geokodi),
– podatki o nosilcu dejavnosti (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča),
– matična številka,
– davčna številka in zavezanost za DDV,
– datum prvega vpisa,
– glavna dejavnost po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti,
– institucionalni sektor po uredbi, ki določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev,
– vrsta lastnine,
– poreklo ustanovitvenega kapitala,
– številke računov,
– telefon, telefaks, elektronski naslov in naslov spletne strani.
(2) Kot sedež iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se v poslovni register vpiše stalni naslov sobodajalca iz četrte alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu sedežu ali če opravlja storitve na več različnih naslovih, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpišejo v poslovni register kot njegovi deli.
4. člen
AJPES po opravljenem vpisu sobodajalcu izda pisno potrdilo o vpisu v poslovni register.
5. člen
(1) AJPES po uradni dolžnosti izbriše sobodajalca iz poslovnega registra na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti sobodajalca in v primeru smrti sobodajalca.
(2) AJPES pridobi podatek o smrti iz Centralnega registra prebivalstva.
(3) AJPES po opravljenem izbrisu iz prvega odstavka tega člena izda potrdilo o izbrisu sobodajalca iz poslovnega registra.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Upravne enote najkasneje do 10. januarja 2008 posredujejo AJPES podatke o sobodajalcih po stanju na dan 31. decembra 2007. Podatke posredujejo v elektronski obliki.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka upravne enote posredujejo v tabeli, ki jim jo za ta namen v elektronski obliki posreduje AJPES, skupaj z navodili za izpolnjevanje tabele in posredovanje podatkov AJPES.
(3) Upravne enote vse posredovane podatke uskladijo z AJPES najkasneje do 20. januarja 2008. Upravne enote v skladu z navodili iz prejšnjega odstavka AJPES sproti obveščajo tudi o vseh spremembah podatkov o sobodajalcih, nastalih v času od 31. decembra 2007 do 20. januarja 2008. Od 21. januarja 2008 dalje se podatki o sobodajalcih vodijo samo v poslovnem registru.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-60/2007-11
Ljubljana, dne 27. novembra 2007
EVA 2007-2111-0129
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo