Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1999 z dne 10. 9. 1999

Kazalo

3628. Odlok o proračunu Občine Kostel za leto 1999, stran 9902.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Kostel je Občinski svet občine Kostel na seji dne 9. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kostel za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Kostel za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Kostel.
2. člen
Proračun Občine Kostel je določen v skupni višini 118,246.000 SIT od tega
v SIT
--------------------------------------------------------
                              Prihodki           Odhodki
--------------------------------------------------------
Davčni prihodki             48,035.000
Nedavčni prihodki            3,775.000
Od prodaje osnov. sred.      4,300.000
Transferni prihodki         62,136.000
Tekoči odhodki                                48,757.000
Tekoči transferi                               5,410.000
Investicijski odhodki                         64,079.000
--------------------------------------------------------
Skupaj                     118,246.000       118,246.000
--------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V rezervni sklad Občine Kostel se izloča 5% skupno realno doseženih prihodkov, kar znaša 2,400.000 SIT.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kostel. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži porabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini. O svoji odločitvi mora župan obvestiti Občinski svet občine Kostel in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
6. člen
Proračunski uporabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti s pogodbami dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 in največ 90 dni od dneva izstavitve računa. Za poravnavo vseh ostalih obveznosti morajo uporabniki dogovoriti najmanj 30-dnevni rok plačila, razen če ni drugače urejeno s posebnim predpisom. Če je na izstavljenem računu zapisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s pogodbo, ga uporabnik poravna v roku, ki je določen s pogodbo. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma na podlagi predhodnega soglasja župana in ob primernem zavarovanju predplačila.
7. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1999, program investicij pa za celotno obdobje izvajanja investicij, najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi. Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan. Župan Občine Kostel lahko začasno zadrži porabo sredstev, če uporabniki proračuna ne izpolnijo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
9. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
10. člen
Župan Občine Kostel je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene iz točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih težav proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih.
11. člen
Občinski svet občine Kostel odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene infrastrukture na ravni Občine Kostel največ v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo obresti in glavnice pa ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kostel.
12. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje nadzorni odbor Občine Kostel in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 015-03 21/99
Vas, dne 16. avgusta 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.