Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5247. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, stran 14302.

Na podlagi 11. člena Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 - razlaga, 100/04 in 81/05) sklepajo pogodbene stranke:
1. kot predstavnik delodajalcev:
Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo
in
2. kot predstavnik delojemalcev:
- Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar,
- Konferenca sindikata premogovništva, ki jo zastopa predsednik Istok Cilenšek in
- Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki ga zastopa Jože Janežič
A N E K S Š T. 3
h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
1. člen
(Uvodne določbe)
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- sta dne 28. 6. 1996 sklenili Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 73/03 - razlaga, 100/04 in 81/05), ki je bila dne 6. 7. 1996 vpisana v register kolektivnih pogodb pod zap. št. 25/1,
- je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
- Vlada Republike Slovenije in predstavniki delojemalcev se strinjajo, da se vključi kot pogodbena stranka na strani delodajalcev Energetska zbornica, ki sodeluje pri pogajanjih in sklepanju kolektivne pogodbe dejavnosti.
2. člen
(Vključitev uskladitvenega zneska v sistem plač)
Uskladitvena zneska za leto 2004 in leto 2005, določena z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Aneksov 1 in 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije se vključita v sistem plač tako, da se po posameznih tarifnih razredih določijo najnižje osnovne plače.
3. člen
(Oblikovanje najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih)
Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevnega dela posameznega tarifnega razreda. Višina najnižjih mesečnih osnovnih plač velja za polni delovni čas, predvidene rezultate in normalne pogoje dela.
Zneski najnižjih osnovnih plač posameznega tarifnega razreda se določijo tako, da se nominalni uskladitveni znesek v višini 80,46 EUR poveča za eskalacijo iz leta 2006 ter s 1. septembrom 2007 vključi v sistem plač v obliki korekcijskega faktorja posameznega relativnega razmerja.
4. člen
(Uskladitev osnovnih bruto plač)
Stopnja rasti plač se določi ob upoštevanju pravnih podlag, ki so osnova za sklenitev tega aneksa.
5. člen
(Sprememba obračunske osnove)
V 4. členu Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije se doda novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar je v tej kolektivni pogodbi kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena povprečna mesečna plača na zaposlenega, povprečna plača ali povprečna plača v preteklem trimesečju v gospodarstvu Republike Slovenije se le-ta nadomesti s povprečno letno plačo v Republiki Sloveniji, vendar največ do višine, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.«.
6. člen
(Plače na podlagi uspešnosti v podjetjih)
Pogodbeni stranki soglašata, da se delodajalci in sindikati pri delodajalcih s posameznimi podjetniškimi kolektivnimi pogodbami dogovorijo o višji stopnji dviga plač na osnovi produktivnosti in uspešnosti posameznega elektroenergetskega podjetja.
7. člen
(Veljavnost)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-2/2007
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0038
Predstavnik delodajalcev:
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
in
Predstavniki delojemalcev:
1. Sindikat delavcev energetike Slovenije
Franc Dolar l.r.
Predsednik
 
2. Konferenca premogovništva
Istok Cilenšek l.r.
Predsednik
 
3. Sindikat pridobivanja energetskih surovin
Jože Janežič l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 26. 10. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-14/2005/10 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 27.

AAA Zlata odličnost