Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5226. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 14205.

Na podlagi 9. točke 9. člena in sedmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
(1) Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
(2) Po tej odredbi so k pošiljanju obvestil o spremembi cen zavezane srednje in velike gospodarske družbe kot so opredeljene v zakonu, ki ureja ustanovitev in delovanje gospodarskih družb in samostojni podjetniki posamezniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje in velike gospodarske družbe.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje istega dne, ko se cene spremenijo.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE
1. a Kruh iz moke tipa 500
1. b Pšenična moka tip 500
1. c Piščanec, cel, svež, cena za 1 kg
1. d Goveje meso, brez kosti, stegno, cena za 1 kg
1. e Svinjsko meso, brez kosti, stegno, cena za 1 kg
1. f Kokošja jajca, sveža, zavitek 10 kosov
1. g Mleko, pasterizirano, s 3,5% maščobe, pakirano 1 l
1. h Sončnično olje, rafinirano, v plastenki, pakirano 1 l
 
2. ZALOŽNIŠTVO
2. a Učbeniki
2. b Splošnoinformativni tiskani dnevniki
 
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
3. a Električna energija za gospodinjske odjemalce - osnovna oskrba (klasična)
   I, II, III
3. b Povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega omrežja
3. c Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca)
   iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po tarifnih
   razredih
3. d Para in topla voda za daljinsko ogrevanje
 
4. KOMUNALNE STORITVE
4. a Oskrba s pitno vodo
4. b Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
4. c Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
4. d Prevzem blata iz pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav
   (KČN)
4. e Ravnanje z blatom iz pretočnih greznic ali malih KČN
4. f Zbiranje in odvoz odpadkov
4. g Predelava in obdelava odpadkov
4. h Odlaganje odpadkov
 
5. NAPRAVE IN APARATI ZA GOSPODINJSTVO
5. a Hladilnik (kombiniran, dvoje vrat, približno 220-litrski)
5. b Vgradna steklokeramična plošča s štirimi kuhališči
 
6. PRODAJA GORIV
6. a Motorni bencin (NMB-95, NMB-98)
6. b Plinsko olje (D-2)
6. c Kurilno olje - ekstra lahko (KOEL)
6. d Kurilno olje - srednje (mazut)
6. e Letalsko gorivo
6. f Utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih, za pogon in
   ogrevanje
 
7. KOPENSKI PROMET
7. a Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
7. b Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih progah
7. c Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu na rednih progah
 
8. TELEKOMUNIKACIJE
8. a Storitve kabelskih operaterjev
 
9. ZAVAROVALNIŠTVO
9. a Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
 
10. BANČNIŠTVO
10. a Nadomestilo za vodenje osebnega računa, mesečno
10. b Nakazilo na bančnem okencu, gotovinsko ali negotovinsko
10. c Nakazilo z osebnega računa prek trajnega pooblastila ali direktne
   obremenitve
10. d Nakazilo z osebnega računa prek spletne poslovalnice ali po telefonu
10. e Plačilo za dvig gotovine z osebnega računa na bančnem okencu
10. f Plačilo za dvig gotovine z osebnega računa na bankomatu matične ali
   druge banke v Sloveniji
10. g Plačilo za polog gotovine na osebni račun na bančnem okencu ali
   bankomatu
 
11. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
11. a Parkirnina za osebna vozila (na prosti parkirni površini in v garažni
   hiši)
11. b Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
11. c Najem groba
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za proizvode in storitve iz prejšnjega člena, zajetimi že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del te odredbe. Obvestila pošljejo po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za nadzor cen, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 007-31/2007-17
Ljubljana, dne 9. novembra 2007
EVA 2007-2111-0014
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo