Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5216. Pravilnik o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri, stran 14171.

Na podlagi Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik določa način in višino sofinanciranja investicij v individualno vodooskrbo in sofinanciranje investicij vaških vodovodov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in višina sredstev za posamezne ukrepe)
Pomoč za izvajanje investicij v vaške vodovode se zagotavlja iz proračuna Občine Žiri (v nadaljevanju: občine).
Letna višina sredstev se za vsako leto določi s proračunom občine.
3. člen
(oblika in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo v naslednjih oblikah:
- dotacije
- neposredno financiranje storitev do višine odobrenih sredstev
- neposredno financiranje storitve ali investicije do višine odobrenih sredstev.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči določene s tem pravilnikom.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine pomoči:
- Za naložbe v individualne vodovode za eno stanovanjsko hišo najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 800 EUR.
- Za naložbe v individualne vodovode za dve obstoječi stanovanjski hiši najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 1.700 EUR.
- Za naložbe v individualne vodovode za tri obstoječe stanovanjske hiše najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 2.600 EUR.
- Za naložbe v manjše vaške vodovode, ki ne izpolnjujejo kriterijev za javni vodovod (več kot tri obstoječe stanovanjske hiše in 49 ali manj uporabnikov) najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 6.000 EUR.
- Za naložbe v javne vaške vodovode, ki oskrbujejo več kot 50 oseb najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 10.000 EUR.
- Vaškim vodovodom, ki oskrbujejo najmanj 25 občanov se financira 1 kemična in 1 bakteriološka analiza letno.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
- kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Žiri,
- vaške vodovodne skupnosti, ki so organizirane v skladu s Statutom Občine Žiri.
Do pomoči po tem pravilniku razen analiz pitne vode niso upravičeni subjekti, ki so:
- investicijo že zaključili do konca leta 2006,
- namensko koristili sredstva iz občinskega proračuna za investicije v individualno vodooskrbo in vaške vodovode v obdobju zadnjih 15 let,
- nenamensko koristili sredstva iz občinskega proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti,
- nenaseljeni objekti, objekti v gradnji in predvidene novogradnje.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči sofinanciranja investicij v individualno vodooskrbo in sofinanciranje investicij vaških vodovodov so:
- zagotoviti zdravstveno varno vodooskrbo na območju celotne Občine Žiri,
- povečati požarno varnost in ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- ohranjanje poseljenosti podeželja.
6. člen
(splošna določila)
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
- Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
- Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
- Upravičenec mora na podlagi zahteve Občine Žiri financirati revizijo projekta, oziroma lahko občina določi obseg del, ki se sofinancirajo po svoji presoji.
- Odobrene naložbe, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let po izplačilu sredstev.
- Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
- Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
- Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, razen zagotovitve dodatnih vodnih virov, ne more kandidirati naslednjih 15 let.
7. člen
(vrste ukrepov)
Z ukrepi se bo izboljšala oskrba z zdravo pitno vodo in povečala požarna varnost območij.
Za uresničevanje ciljev oskrbe z zdravo pitno vodo in ohranjanja in razvoja podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. investicije v izgradnjo infrastrukture za zagotovitev osnovne vodooskrbe
2. investicije za zagotovitev dodatnih vodnih virov
3. investicije za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode
4. storitve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - analize
5. investicije za povečanje požarne varnosti.
Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov in popravilo okvar ni predmet sofinanciranja.
Splošni pogoji upravičenosti:
- Upravičenci za sofinanciranje vodooskrbe, ki obsega več kot pet stanovanjskih objektov, morajo biti organizirani kot vaške vodovodne skupnosti v skladu z Statutom Občine Žiri.
- V primeru priključevanja vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje je potrebno vlogi priložiti soglasje upravljalca javnega vodovoda in dokazila o plačanih priključnih pristojbinah.
- Naložba mora ustrezati zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam.
- Upravičenci morajo predložiti vodno dovoljenje oziroma predložiti kopijo vloge za vodno dovoljenje.
- Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje).
- Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
- Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev objekta v sistem vodooskrbe.
- Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let po izplačilu sredstev.
- Upravičenci morajo predložiti izjavo, da bodo omogočili priključek novih objektov na vodovodno omrežje na območju ki ga pokrivajo, razen v primeru ko to tehnično ni mogoče, ali če bi bila z novim priključkom ogrožena varna vodooskrba obstoječih odjemalcev.
- Upravičenci morajo predložiti izjavo, da bodo na vodovodnem omrežju, na območju ki ga pokrivajo, zagotovili izvajanje javne službe v skladu Odlokom o javnih vodovodih v Občini Žiri in drugimi področnimi predpisi.
Upravičeni stroški:
- Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški nakupa gotovih elementov (pesek, cement, beton, opeka, železo ali drug gradbeni material, les, inštalacijski in vodovodni material - cevi, hidranti, signalni kabli, črpalke ...) do pripadajoče višine sofinanciranja.
- Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in zdravstveno ustreznostjo pitne vode.
Višina pomoči:
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine pomoči:
- Za naložbe v individualne vodovode za eno stanovanjsko hišo najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 800 EUR.
- Za naložbe v individualne vodovode za dve obstoječi stanovanjski hiši najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 1.700 EU.
- Za naložbe v individualne vodovode za tri obstoječe stanovanjske hiše najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 2.600 EUR.
- Za naložbe v manjše vaške vodovode, ki ne izpolnjujejo kriterijev za javni vodovod (več kot tri obstoječe stanovanjske hiše in 49 ali manj uporabnikov) najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 6.000 EUR.
- Za naložbe v javne vaške vodovode, ki oskrbujejo več kot 50 oseb najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 10.000 EUR.
- Vaškim vodovodom, ki oskrbuje najmanj 25 občanov se financira 1 kemična in 1 bakteriološka analiza letno.
- Na področju požarne varnosti se sofinancira polovica materialnih stroškov hidranta z pripadajočo požarno omarico.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR UPRAVIČENCEV
8. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan z odločbo, kjer opredeli višino odobrenih sredstev, opravičljive stroške in namen pomoči za posamezen ukrep.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep, kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in vsebuje:
- ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki - upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
- kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
- imena članov komisije,
- seznam vlagateljev prispelih vlog,
- seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
- predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
- pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
11. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo. Na podlagi zapisnika člena odloči o vloženih zahtevkih direktor občinske uprave najkasneje v 45 dneh po izteku razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen, višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške za posamezen ukrep. Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
13. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za območje Občine Žiri.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3544-55/2007
Žiri, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti