Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4589. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana, stran 12445.

Na podlagi 18., 19., 20., 22., 23. in 24. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06 – ZJZP), 19, 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01) se v 1. členu besede »za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma« nadomestijo z besedami »za spodbujanje razvoja turizma«.
2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je v Ljubljani, Krekov trg 10«.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:
1. Informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
2. spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana,
3. oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana,
4. spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
5. organizacija in izvajanje prireditev,
6. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
7. druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 v skupino L /75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred L/75. 130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.«.
4. člen
V 6. členu se spremenijo naslednji podrazredi oziroma šifre dejavnosti:
DE 22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, se spremeni tako, da se glasi:
»DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom,«
G. 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, se spremeni tako, da se glasi:
»G. 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,«
I. 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti d. n., se spremeni tako, da se glasi:
»I. 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,«
J. 67.1 Pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredovanjem (menjalnice, zastavljalnice), se spremeni tako, da se glasi:
»J. 67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,«
K. 74.83 Prevajanje, se spremeni tako, da se glasi:
»K. 74.851 Prevajanje,«
K. 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, se spremeni tako, da se glasi:
»K. 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,«
K. 74.843 Druge poslovne dejavnosti d. n., se spremeni tako, da se glasi:
»K. 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.,«
M. 80.422 Drugo izobraževanje, d. n., se spremeni tako, da se glasi:
»M. 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Viri financiranja za izvajanje dejavnosti Zavoda so:
– sredstva proračuna MOL,
– sredstva evropskega proračuna,
– sredstva iz opravljanja dejavnosti na trgu,
– sredstva donacij,
– drugo.«.
6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
Za izvajanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma ustanovitelj zagotavlja namenski vir financiranja iz:
– dela koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o igrah na srečo nameni Mestni občini Ljubljana in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– turistične takse, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.«
Za izvajanje dejavnosti Zavoda ustanovitelj zagotavlja sredstva za:
– financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene,
– za pokrivanje drugih stroškov.
7. člen
VIII. poglavje s 13. členom se črta.
8. člen
V 15. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– štirje predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje Mestni svet s področja turističnega gospodarstva.«.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-229/2007-9
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti