Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4439. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 12066.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in št. 30/98 – ZZLPPO in št. 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, št. 49/06 – ZmetD in št. 66/06 – odl. US), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – UPB in 55/07 – spremembe) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
4. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06) se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno leto, skladno s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Program pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).«.
2. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Občina Dol pri Ljubljani z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemanju pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitno vodo,
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodovodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovodnih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in
– druge naloge iz tega odloka.«.
3. člen
11. člen se črta.
4. člen
V 12. členu se v prvem stavku tretjega odstavka beseda »neplačani« nadomesti z besedo »plačani«.
5. člen
V 14. členu se črtajo druga, šesta in sedma alineja.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vzdrževati priključke stavb na sekundarni vodovod,«.
Osemnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzorovati izvajalce pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka javni vodovod,«.
Doda se nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»– voditi evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni vodovod in trasah teh priključkov,«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,«.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineje, ki se glasi:
»– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,«.
Dosedanja peta alineja, ki postane šesta, se spremeni tako, da se glasi:
»– če ne omogoči izvajalcu odvzema vzorca vode,«.
Črta se dosedanja enajsta alineja.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Uporabnik plača dejansko nastale stroške, ki nastanejo pri prekinitvah in ponovnih priključitvah oskrbe z vodo.«.
7. člen
V 21. členu se za besedo »uporabnik« doda beseda »storitve«.
8. člen
V 23. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– omogočiti preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod, prenesti vodovodne priključke v vzdrževanje izvajalcu, dopustiti vzdrževanje vodovodnih priključkov ter opravljene storitve javne službe plačati skladno z veljavnimi predpisi«.
Četrta alineja se črta.
V dosedanji deseti alineji, ki postane deveta alineja, se črta beseda »rednih«.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane enajsta, se besedilo »za javno službo« nadomesti z besedilom »za storitve javne službe«.
Črta se dosedanja šestnajsta alineja.
9. člen
30. člen se črta.
10. člen
31. člen se črta.
11. člen
Črta se drugi odstavek 32. člena.
12. člen
35. člen se črta.
13. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni organ.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javni vodovod in obračunskih vodomerov določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.«.
14. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju Občine Dol pri Ljubljani za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo kot to določajo predpisi storitev javnih služb.
Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero upravlja izvajalec, obveznosti izvajalca glede upravljanja te komunalne infrastrukture in druga s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi.
Izvajalec mora ravnati s komunalno infrastrukturo javne službe lokalnega pomena v skladu s predpisi«.
15. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 14. in 38. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja inšpekcijski organ Občine Dol pri Ljubljani«.
16. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 16. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe«.
17. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe«.
18. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 37. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe«.
19. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– prenos vodovodnega priključka s pogodbo,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29 členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.«.
20. člen
V 45. členu se črtata prvi in tretji odstavek.
21. člen
Izvajalec mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne priključke obstoječih stavb ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na priključku, vse vodovodne priključke pa mora prevzeti najkasneje do 31. decembra 2010.
22. člen
Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija Ljubljana (Uradni list RS, št. 54/94) preneha veljati prvega novembra 2007. Do tega datuma mora izvajalec oblikovati ceno storitev javne službe skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-0019/2007-1
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Župančič l.r.

AAA Zlata odličnost