Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4437. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, stran 12064.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 prečiščeno besedilo in 55/07 – sprememba) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
1. člen
4. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 47/06) se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno leto, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Program pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ)«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Dol pri Ljubljani z javno službo zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali delu naselja kot javno dobrino.
Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje in objektov javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata,
– prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na štiri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
Storitve javne službe so še:
– izdelava načrta ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju izvajanja javne službe,
– ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob, skladno z načrtom iz prve alineje tega odstavka,
– vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode.
S storitvami javne službe iz tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka ter preprečijo okužbe skladno s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode«.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ki jih določi Občinski svet Občine Dol pri Ljubljan.«.
4. člen
V 13. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»ki jih določi Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani«.
5. člen
V 18. členu se:
– črta peta alineja,
– deseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvajati vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,«,
– črta dvanajsta alineja,
– črta se petnajsta alineja,
– v šestnajsti alineji v besedilu pred dvopičjem črta besedilo »na njegove stroške,«.
6. člen
V 19. členu se na koncu prvega odstavka pred piko črta besedilo »na podlagi pogodbe« in spremeni drugi odstavek tako da se glasi:
»Višino tarif za storitve iz prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.«
7. člen
V 20. členu se v prvem odstavku črtata besedilo »oskrbo s pitno vodo« v besedilu pred dvopičjem in sedma alineja.
8. člen
V 30. členu se črtata peta in sedma alineja.
9. člen
V 32. členu se črtata tretja in četrta alineja prvega odstavka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi pristojni organ«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javno kanalizacijo določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom«.
10. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 18. in 32. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja organ Občine Dol pri Ljubljani pristojen za nadzor«.
11. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 21. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca«.
12. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – uporabnika«.
13. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom«.
14. člen
V 38. členu se črtata prvi in tretji odstavek.
15. člen
V 40. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »za čistilno napravo Dol pa imetnik koncesije.«
16. člen
Izvajalec mora do 1. novembra 2007 oblikovati ceno storitev javne službe skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3542-0001/2006-6
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost