Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4429. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje, stran 12042.

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/05, 60/06), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 25. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
1.
S Sklepom o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje se določajo šolski okoliši celjskim osnovnim šolam. Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo naslednje osnovne šole:
1. I. osnovna šola Celje, Vrunčeva 13, Celje
2. II. osnovna šola Celje, Ljubljanska cesta 46, Celje
3. III. osnovna šola Celje, Vodnikova ulica 4, Celje
4. IV. osnovna šola Celje, Dečkova cesta 60, Celje
5. Osnovna šola Frana Kranjca, Hrašovčeva ulica 1, Celje
6. Osnovna šola Hudinja, Mariborska 125, Celje
7. Osnovna šola Ljubečna, Ljubečna, Celje
8. Osnovna šola Lava, Pucova 7, Celje
9. Osnovna šola Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, Celje.
2.
Osnovne šole, ki so navedene v 1. točki, obsegajo po tem sklepu praviloma naslednja območja oziroma šolske okoliše:
1. I. Osnovna šola Celje
Vzhodna meja se pričenja v stičišču občinske meje med Mestno občino Celje in Občino Štore s severnim delom meje naselja Osenca. Nadaljuje se proti severu po desnem bregu Voglajne ter sledi meji med naselji: Teharje, Bukovžlak in Trnovlje pri Celju na eni in Celje na drugi strani. Pri mostu čez Hudinjo se severna meja nadaljuje proti zahodu po Bežigrajski cesti na Dečkovo cesto. Pri križišču z Opekarniško cesto gre po Pokopališki ulici in meji med MČ Nova vas ter MČ Gaberje. Pri hišni številki Cesta na Dobrovo 41 a se naveže na južno območje Kraigherjeve ulice do Ulice mesta Grevenbroich. Nato se obrne proti jugu po Ulici mesta Grevenbroich in v križišču z Dečkovo cesto zavije po sredini Dečkove ceste proti zahodu. V križišču s Čopovo ulico gre navzdol do železniškega prehoda, nato kratek čas sledi železniški progi in se preko proge nadaljuje po Ipavčevi ulici ter jo v celoti vključuje. Proti vzhodu poteka meja po sredini Gregorčičeve ulice in Levstikove ulice čez železniško progo do Voglajne. Nadaljuje se po Teharski cesti in jo v celoti vključuje. V nadaljevanju gre meja med naseljema Celje in Zvodno, prečka naselje Zvodno po meji med KS Aljažev hrib in KS Pod gradom, se naveže na severni del meje med naselji Osenca in Zvodno do občinske meje med Mestno občino Celje in Občino Štore.
2. II. Osnovna šola Celje
Zahodna meja se pričenja pri Aeroklubu Celje in teče proti jugu po občinski meji med Občino Žalec in Mestno občino Celje. Južna meja poteka proti vzhodu po meji med MČ Savinja in KS Pod gradom do reke Savinje. Nadaljuje se navzgor po levem bregu Savinje do Čopove ulice in naprej po njej do križišča z Ljubljansko cesto. Proti vzhodu se nadaljuje po Ljubljanski cesti do vključno hišne številke Ljubljanska cesta 18 d. Nadaljuje se proti severu po meji prostorskega okoliša 185 po ulici Na zelenici do železniške proge. Severna meja poteka po progi proti zahodu do potoka Ložnica in v celoti zajema območje Ronkove ulice. Meja se nato nadaljuje po desnem bregu Ložnice do občinske meje pri letališču.
3. III. Osnovna šola Celje
Zahodna meja teče od križišča Ljubljanske in Čopove proti jugu do Savinje, se nadaljuje po levem bregu Savinje proti vzhodu do izliva Voglajne v Savinjo. Vzhodna meja teče po Voglajni proti severu in se za objektom na Teharski cesti št. 1 obrne proti zahodu po meji popisnega okoliša. Čez progo gre meja po sredini Levstikove ulice, Gregorčičeve ulice in Ljubljanske ceste. Pri Ljubljanski cesti 12 sledi na severu meji popisnega okoliša 185 do ulice Na zelenici in se po njej proti jugu nadaljuje do vključno Ljubljanske ceste 18 a. Meja šolskega okoliša se proti zahodu zaključi v križišču Ljubljanske ceste in Čopove ulice.
4. IV. Osnovna šola Celje
Severna meja se prične v križišču Ulice mesta Grevenbroich z Ulico heroja Rojška in poteka po levem bregu Koprivnice do Ceste na Ostrožno. Na zahodu poteka meja navzdol po Cesti na Ostrožno in se v križišču nadaljuje po Dečkovi cesti do križišča z Ulico mesta Grevenbroich, tako, da je Ulica mesta Grevenbroich vzhodna meja šolskega okoliša.
5. Osnovna šola Frana Kranjca
Zahodna meja se pričenja na meji z Občino Žalec v stičišču mej MČ Savinja in KS Pod gradom ter poteka navzdol po občinski meji med Občino Žalec in Mestno občino Celje. Južna meja se nadaljuje po meji med Občino Laško in Mestno občino Celje in poteka na vzhodu po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Štore. Severna meja se začne z mejo naselja Osenca in poteka med severno mejo Osence in Zvodnega ter se nadaljuje čez naselje Zvodno, po meji med KS Pod gradom in KS Aljažev hrib. Proti severu sledi meji naselja Zvodno do Teharske ceste, tako da severna meja poteka proti zahodu po južnem robu območja Teharske ceste, a le-te ne zajema. V nadaljevanju teče meja po Voglajni do sotočja s Savinjo, nato navzgor po levem bregu Savinje, prečka reko in se nadaljuje po meji med KS Pod gradom, MČ Center ter MČ Savinja do meje Mestne občine Celje z Občino Žalec.
6. Osnovna šola Hudinja
Na severu poteka meja po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Vojnik. Od Šmartinskega jezera se proti zahodu nadaljuje po meji naselja Runtole in se pri pregradi na jezeru obrne proti jugu, tako da teče po meji naslednjih naselij: Loče in Dobrova na zahodni strani ter Runtole, Lahovna (hišni številki Lahovna 21 in 22 sta izključeni iz šolskega okoliša) in Celje na vzhodni strani, vse do avtoceste. Meja se delno nadaljuje po avtocesti, se na drugi strani avtoceste naveže na popisni okoliš ter na Zg. Hudinji pri h. št. 61 zavije južno proti hribu Golovec in teče po meji območja Bezenškove ulice in Opekarniške ceste. V križišču Opekarniške ceste in Bezenškove ulice se prične južna meja šolskega okoliša ter se nadaljuje proti vzhodu po Dečkovi cesti in Bežigrajski cesti do mostu čez Hudinjo, teče po bregu Hudinje do sotočja Hudinje in Ložnice, nato pa se nadaljuje po desnem bregu Ložnice do meje statističnega okoliša. Tu se pričenja vzhodna meja šolskega okoliša, ki teče proti severu po meji statističnega okoliša med Plinarniško ulico in Kulturniško ulico na zahodni strani in ulico Gaji ter Petrolovimi objekti na vzhodni strani. Naveže se na Trnoveljsko cesto do nadvoza pri avtocesti. V celoti zajema hišne številke, oštevilčene na Trnoveljski cesti. Pri nadvozu se meja obrne proti zahodu in se nadaljuje med naselji: Šmarjeta pri Celju in Škofja vas na zahodni strani ter Zadobrova na vzhodni strani in se priključi na občinsko mejo z Občino Vojnik.
7. Osnovna šola Ljubečna
Šolski okoliš je na vzhodu omejen z občinsko mejo med Mestno občino Celje in Občino Šentjur. Na severu ga omejuje občinska meja med Mestno občino Celje in Občino Vojnik. Na zahodu teče po meji med naseljema Škofja vas in Šmarjeta pri Celju na zahodni strani ter Zadobrova na vzhodni strani do avtoceste. Pri avtocesti se meja obrne proti vzhodu in se nadaljuje do nadvoza v Trnovljah. Nato teče proti jugu po Trnoveljski cesti skozi naselje Trnovlje pri Celju. Okoliš ne vključuje hišnih številk, oštevilčenih na Trnoveljski cesti. V Spodnjih Trnovljah teče meja proti jugu po meji statističnega okoliša med Kulturniško ulico in Plinarniško ulico na zahodni strani ter med Petrolovimi objekti in ulico Gaji na vzhodni strani do potoka Ložnica. Nato sledi meji med naselji Celje na zahodni strani in Bukovžlak ter Teharje na vzhodni strani do meje z Občino Štore. Od tu teče na vzhodu po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Štore ter se naveže na občinsko mejo z Občino Šentjur.
8. Osnovna šola Lava
Severna meja se začenja pri potoku Koprivnica in teče proti zahodu med naselji: Loče, Slatina v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini in Šentjungert na eni strani ter naselji Dobrova, Lokrovec in Gorica pri Šmartnem na drugi strani. Na zahodu poteka meja po občinski meji med Občino Žalec in Mestno občino Celje in se nadaljuje po levem bregu Ložnice do železniške proge. Južna meja se nadaljuje po progi do križišča proge s Čopovo ulico. Območje Ronkove ulice se v celoti izključi. Vzhodna stran meje se nadaljuje po Čopovi ulici in Cesti na Ostrožno do križišča Ceste na Ostrožno z Gasilsko ulico in gre nato po Gasilski ulici, ki je v celoti vključena, do nadvoza preko avtoceste in naprej po cesti v naselje Lokrovec. Proti severu poteka meja po desnem bregu Koprivnice.
9. Osnovna šola Frana Roša
Na severu poteka šolski okoliš po severni meji naselja Dobrova. Zahodna meja poteka navzdol po desnem bregu Koprivnice do meje med naselji Dobrova in Celje in se nadaljuje proti avtocesti po meji med naseljema Lokrovec in Celje do nadvoza čez avtocesto ter v nadaljevanju po Gasilski ulici do križišča s Cesto na Ostrožno (Gasilske ulice ne vključuje). Sledi Cesti na Ostrožno do Koprivnice, nato navzgor po desnem bregu Koprivnice do križišča Ulice heroja Rojška z Ulico mesta Grevenbroich. Šolski okoliš gre proti jugu po Ulici mesta Grevenbroich do križišča s Kraigherjevo ulico, ki jo v celoti vključuje. Na vzhodu se pri h. št. 43 naveže na Cesto na Dobrovo, se nadaljuje po meji med MČ Gaberje in MČ Nova vas, sledi severni meji območja Pokopališke ulice do križišča z Opekarniško cesto. Tu se prične vzhodna meja šolskega okoliša, in sicer teče proti severu po zahodni meji območja ulic Opekarniške ceste in Bezenškove ulice do avtoceste. Meja okoliša se preko avtoceste nadaljuje po meji med naseljem Dobrova na zahodni strani in naselji Celje, Lahovna ter Runtole na vzhodni strani. Hišni številki Lahovna 21 in 22 sta sestavni del šolskega okoliša.
3.
V osnovno šolo izven svojega okoliša lahko starši vpišejo otroka, če ta šola z vpisom soglaša.
4.
V primeru previsokega ali prenizkega vpisa učencev se lahko posamezne osnovne šole v soglasju z Odborom za družbene dejavnosti Mestnega sveta Mestne občine Celje dogovorijo za uskladitev vpisa. Takšna uskladitev vpisa ne pomeni spremembe šolskega okoliša.
5.
Pri spremembi šolskega okoliša je potrebno upoštevati predvsem naslednje:
– vsaka sprememba mora biti dogovorjena pred vsakoletnim rokom za vpis otrok v 1. razred za naslednje šolsko leto,
– sprememba šolskega okoliša mora zagotoviti prizadetim šolam enakomerno obremenitev šolskega prostora glede na prostorske možnosti,
– pri spremembi okoliša je potrebno upoštevati prometno varnost dostopa do šole.
6.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 64/97, 51/98).
7.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-23/2007
Celje, dne 25. septembra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti