Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4296. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007, stran 11767.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet Občine Vipava na 9. redni seji dne 13. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (Uradni list RS, št. 16/07).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------+--------------------------------------------+
|                |                   v eurih|
+----------------------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto          | Proračun leta|
|                              |      2007|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   4.993.536|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |   3.822.743|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                  |   3.009.500|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček          |   2.603.263|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje              |    243.393|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve       |    162.844|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki                  |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                 |    813.243|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |    565.668|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine              |     5.211|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni                 |      900|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga           |     25.727|
|    |in storitev                    |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki            |    215.737|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                |    125.188|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih          |    125.188|
|    |sredstev                      |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog           |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih |        |
|    |dolgoročnih sredstev                |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                  |     5.102|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov       |     5.102|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine           |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                |    771.007|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |    771.007|
|    |institucij                     |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |    269.496|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |786 Sredstva EU, evropskega sklada za regionalni  |    246.278|
|    |razvoj                       |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |788 Prejeta vračila sredstev            |     23.218|
|    |iz proračuna EU                  |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |   6.558.435|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                   |    997.648|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |    190.869|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |     34.982|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve          |    765.172|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti            |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve                    |     6.625|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                  |   1.296.343|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije                   |     12.519|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom             |    730.786|
|    |in gospodinjstvom                 |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in     |    143.669|
|    |ustanovam                     |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi         |    409.368|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino           |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI               |   4.016.407|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |   4.016.407|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |    248.037|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi prav.in fizič.osebam, |    241.778|
|    |ki niso pror. por.                 |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    | 432 Investicijski transferi proračunskim     |     6.259|
|    |uporabnikom                    |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI     |   –1.564.899|
|    |PRIMANJKLJAJ)                   |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto          | Proračun leta|
|                              |      2007|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |    163.829|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |75 PREJETA VRAČILA DANIH              |    163.829|
|    |POSOJIL                      |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil         |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev          |    161.492|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije        |     2.337|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      689|
|    |(440+441+442+443)                 |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      689|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila                 |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije|      689|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih    |        |
|    |skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo  |        |
|    |premoženje v svoji lasti              |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |    163.140|
|    |KAPITALSKIH                    |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                  |        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                            |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto          | Proračun leta|
|                              |      2007|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                 |    465.000|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                    |    465.000|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje              |    465.000|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)               |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                  |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga            |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)               |   –1.401.759|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)        |        |
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |    465.000|
+--------+---------------------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)       |   2.029.899|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 |        |
|DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                 |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|9009 Splošni sklad za drugo                 |   1.100.250|
+------------------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se 8. člen in na novo glasi:
»Proračunski sklad je proračunska rezerva oblikovana po ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 465.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– nakup gasilskega vozila 67.860 eurov,
– obnovitvena dela kanalizacije in vodovoda po ulicah v Vipavi 77.140 eurov,
– novogradnjo vrtca v Vipavi 320.000 eurov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2007-9
Vipava, dne 13. septembra 2007
Župan
Občine vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost