Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4303. Sklep o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990, stran 11778.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo št. 15/97)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve plana
1.1 Splošno
Občina Miren - Kostanjevica je z aktivnostmi za pripravo občinskega prostorskega načrta po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt) pričela, vendar bo potrebno pridobiti večino strokovnih podlag za izdelavo dokumenta, kar pomeni časovno zamik sprejema novih aktov predvidoma na konec leta 2008.
ZPNačrt v svojem 96. členu omogoča, da se do sprejetja občinskega prostorskega načrta po ZPNačrt prostorske sestavine planskih aktov lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
Obseg nameravanih sprememb in dopolnitev je skromen, občina želi s spremembami in dopolnitvami plana doseči dvoje: omogočiti nekatere projekte, vezane na pridobivanja sredstev Evropske unije ali državnih sredstev in zavarovati nekatera območja občine pred morebitnimi stihijskimi posegi.
Za spodaj opisane vsebine je čakanje na izdelavo novih prostorskih dokumentov po ZPNačrt časovno nesprejemljivo.
Vse ostale razvojne in druge pobude bodo obravnavane v postopku izdelave občinskega prostorskega načrta.
1.2 Opis predvidenih sprememb in dopolnitev:
Čistilna naprava Miren
Sprememba namenske rabe za potrebe gradnje ČN Miren in morebitna opredelitev (variantna rešitev) urejanja z občinskim podrobnih prostorskim načrtom.
Čistilna naprava Vrtojba
Ukinitev veljavnega lokacijskega načrta, opredelitev podrobnejše namenske rabe za gradnjo čistilne naprave Vrtojba.
Območje Meblo Vata v Mirnu
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe stanovanjske gradnje.
Območje Ostrog v Mirnu
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe centralnih dejavnosti in stanovanjske gradnje.
Območje gramoznice Salonit Anhovo v Mirnu
Opredelitev načina urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za potrebe gospodarske cone.
2. Območja sprememb in dopolnitev
2.1 Območje predvidene čistilne naprave Miren
Območje, potrebno za gradnjo ČN meri približno 4.400 m2 in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: parcelo št. 405, del parcele št. 400/1, del parcele št. 407, del parcele št. 408/6.
Potek poti do ČN bo tangiral naslednja zemljišča v k.o. Miren: del parcele št. 483/1, del parcele št. 656/3, del parcele št. 408/3.
Potek kanalizacije izven javnih površin bo na odseku območje Meblo Vata – ČN tangiral: del parcele št. 489, del parcele št. 487, del parcele št. 656/3, del parcele št. 408/6, del parcele št. 408/3, del parcele št. 484, del parcele št. 483/1 in na obeh bregovih Vipave v bližini jeza Vrtoče: del parcele št. 453, k.o. Orehovlje in del parcele št. 552/1, k.o. Miren.
2.2 Območje čistilne naprave Vrtojba
V delu na območju Občine Miren - Kostanjevica se iz kartografske dokumentacije izključi obod veljavnega Lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo za čiščenje komunalno industrijskih voda v Vrtojbi (Uradno glasilo občin Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin, št. 8/88). Opredelitev podrobne namenske rabe za gradnjo čistilne naprave v izmeri pribl. 2,5 ha tangira parcele št. 679/4, 683/1, 692/3, 703, 698/2, 699/4, 700/1, 699/5, 700/5, 704, 702/2, 705/1, 701/2, 700/2, 705/2, 705/3, del 701/1.
2.3 Območje Meblo Vata v Mirnu
Območje meri približno 0,6 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 592/2, 590/6, 1059/1, 1059/3, 1059/2, 591, 1059/4.
2.4 Območje Ostrog v Mirnu
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta bo merilo približno 7 ha in obsegalo naslednje parcele v k.o. Miren: 612/4, 612/14, 624/1, 624/2, 623/6, 623/1, 623/3, 622/6, 622/5, 621/3, 620/1 in manjši del 619/1.
2.5 Območje gramoznice Salonit Anhovo v Mirnu
Zaokroženo območje meri pribl. 7 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 33/1, 33/9, 33/5, 33/7, 33/2, 33/8, 33/6, 34/2, 35/1, 35/3, 35/2, 40/1, 40/3, 40/2, 36/2, 39/1, 39/2, 39/3, 37/1, del 649/5, 649/1, 38/2, 680/1, 680/2, 681.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi sprememb in dopolnitev bodo upoštevane nekatere že izdelane strokovne podlage za območja obdelave.
Strokovne rešitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev plana in posameznih faz
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz sprememb in doplolnitev plana:
– izdelava osnutka v septembru 2007,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v novembru oziroma decembru 2007.
– Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev na seji občinskega sveta v februarju 2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec sprememb in dopolnitev plana je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku sprememb in dopolnitev, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
5. Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
7. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave;
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica;
12. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
13. družba Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
14. Občina Miren - Kostanjevica;
15. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
Če se pri pripravi sprememb in dopolnitev plana ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0023/2007
Miren, dne 18. septembra 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost