Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4302. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 11777.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica – v nadaljevanju: OPN
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo št. 15/97) – v nadaljevanju prostorske sestavine plana – ne zagotavljajo več ustreznega usmerjanja prostorskega razvoja občine.
Priprava novega prostorskega akta občine je potrebna predvsem zaradi:
– usmerjanja razvoja poselitve (omejevanje razpršene gradnje in izkoriščanje še nepozidanih stavbnih zemljišč),
– opredelitve prednostnih dejavnosti v občini,
– zagotavljanja policentričnega razvoja naselij v občini (enakovredno vključevanje naselji na Krasu),
– zagotavljanja kakovosti bivanja v naseljih (prenova stavb in javnih prostorov v naseljih),
– sanacije degradiranih območij,
– nekaterih sprememb namenske rabe prostora, ohranjanja naravnih vrednot Krasa in arhitekturne identitete krajine.
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) – v nadaljevanju ZUreP-1 – je občine zavezal k pripravi novih prostorskih aktov: strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO). V času, ko je Občina Miren - Kostanjevica pričela z aktivnostmi za pripravo SPRO je bil sprejet Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju ZPNačrt). Do sprejetja ZPNačrt je občina naročila izdelavo nekaterih strokovnih podlag za SPRO in pripravila osnutek programa priprave SPRO, na podlagi katerega je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o tem, da je pri pripravi SPRO potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Skladno z določili prvega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopek za izdelavo SPRO nadaljuje po določilih ZPNačrt kot postopek za pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo združeval strateški in izvedbeni del novega prostorskega akta občine.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN bodo smiselno upoštevane strokovne podlage, ki jih je občina pridobila za posamezne segmente urejanja prostora ali za posamezna območja.
V izdelavi je analiza stanja in teženj v prostoru, pridobljene pa bodo tudi druge strokovne podlage skladno z ZPNačrt.
Pri izdelavi OPN bodo upoštevane morebitne strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
Za večje spremembe namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljene predvidene ureditve.
3. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo ključnih faz OPN:
– izdelava osnutka OPN v decembru 2007,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN v juniju 2008,
– obravnava in sprejem OPN na seji občinskega sveta v novembru 2008.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice k osnutku OPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Zavod za Gozdove Slovenije;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
6. Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode;
8. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja reke Soče;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja in Sektor za politiko ohranjanja narave;
10. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica;
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica;
13. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
14. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica;
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za za rudarstvo ter koordinacijo upravnih postopkov;
16. Geoplin plinovodi d.o.o.;
17. ELES d.o.o.;
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve;
19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
20. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
21. Ministrstvo za zunanje zadeve;
22. Ministrstvo za notranje zadeve;
23. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije;
24. Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
25. Kraški vodovod d.d., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana;
26. družba Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
27. Občina Miren - Kostanjevica;
28. Komunala d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
29. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem seznamu, lahko Ministrstvo za okolje in prostor k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
5. Druga določila v zvezi s pripravo OPN
Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč ali za druge spremembe s področja urejanja prostora, ki bodo na občino prispele v roku 30 dni od pričetka veljavnosti tega sklepa, bodo obravnavane še v postopku priprave OPN po tem sklepu.
6. Veljavnost sklepa
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0-0024/2007
Miren, dne 18. septembra 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost