Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4253. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, stran 11571.

Na podlagi drugega odstavka 100.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev naziva državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: DNR) oziroma preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: PDNR), program izobraževanja za pridobitev nazivov DNR oziroma PDNR, varstvo pravic kandidatov za pridobitev naziva in izdajanje potrdil za naziva.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje za imenovanje članov organov, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja, ter sestavo in naloge organov.
2. člen
(obveznost imetja naziva)
Naziv DNR oziroma PDNR morajo imeti zaposleni v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: Urad RS za nadzor proračuna), v skladu z veljavnim internim aktom, in zaposleni v notranjerevizijskih službah neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti na delovnih mestih notranjih revizorjev.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA
3. člen
(pogoji za pridobitev naziva DNR)
(1) Naziv DNR lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo;
2. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja;
3. je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva DNR ali je zaključil izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobil naziv:
a) preizkušeni notranji revizor ter opravil dodatni izpit iz zakonodaje na področju javnih financ iz programa izobraževanja po tem pravilniku;
b) revizor ali pooblaščeni revizor ter opravil dodatna izpita iz zakonodaje na področju javnih financ in notranjega revidiranja (uvod) iz programa izobraževanja po tem pravilniku.
(2) Dodatne izpite lahko kandidati opravljajo skupaj s kandidati, ki so v program izobraževanja vpisani v tekočem letu.
4. člen
(pogoja za pridobitev naziva PDNR)
Naziv PDNR lahko pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednja pogoja:
1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in
2. je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR.
III. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
5. člen
(vsebina izobraževanja)
(1) Program izobraževanja vključuje cilje izobraževanja, predmete in njihovo vsebino, predavanja, konzultacije, izpite iz posameznih predmetov, pripravo in zagovor zaključne naloge.
(2) Program izobraževanja za naziv DNR obsega predmete: zakonodaja na področju javnih financ, notranje revidiranje (uvod), računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju, upravljanje s tveganji in notranje kontrole, ter pripravo in zagovor zaključne naloge.
(3) Program izobraževanja za naziv PDNR obsega predmete: notranje revidiranje (nadaljevanje), revizija postopkov poslovodenja in vodenje notranje revizijske službe.
6. člen
(organi in osebe, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja)
(1) Za izvedbo programa izobraževanja skrbijo nosilec programa izobraževanja, programski svet, izvajalec programa izobraževanja, izpitna komisija in mentorji oziroma nosilci predmetov.
(2) Člani organov in osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja revidiranja, računovodenja oziroma finančnega poslovanja.
7. člen
(nosilec programa izobraževanja)
(1) Nosilec programa izobraževanja je Urad RS za nadzor proračuna.
(2) Nosilec programa izobraževanja lahko izvedbo programa izobraževanja poveri za ta namen ustanovljeni oziroma usposobljeni organizaciji (izvajalcu programa izobraževanja).
(3) Nosilec programa izobraževanja ima naslednje naloge:
1. organizira izvedbo programa izobraževanja,
2. nadzira izvajanje programa izobraževanja v primeru iz drugega odstavka tega člena,
3. spremlja kakovost izvajanja programa izobraževanja in sprejema ukrepe za njegovo izboljšanje in
4. odloča v primeru nesoglasja med programskim svetom, izpitno komisijo in izvajalcem programa izobraževanja.
8. člen
(imenovanje programskega sveta, izpitne komisije in potrditev programa izobraževanja)
Minister, pristojen za finance, na predlog nosilca programa izobraževanja imenuje programski svet in predsednika ter namestnika izpitne komisije. Na predlog programskega sveta potrdi program izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR.
9. člen
(programski svet)
(1) Programski svet šteje sedem članov in ima naslednje naloge:
1. pripravi predlog programa izobraževanja,
2. na predlog izvajalca programa izobraževanja:
a) sprejme pravilnik o opravljanju izpitov,
b) sprejme pravilnik in navodila za pripravo in zagovor zaključne naloge,
c) sprejme načrt izvedbe in urnik programa izobraževanja,
d) odobri nosilce posameznih predmetov in mentorje,
e) odobri seznam mentorjev za pomoč pri pripravi zaključnih nalog,
f) odobri cenik izobraževanja,
3. odloča o izvedbi programa izobraževanja v posameznem letu,
4. odloča o vsebini zaključne naloge,
5. odloča v primeru pritožbe na odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge in
6. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem programa izobraževanja in določa nosilce posameznih nalog.
(2) Programski svet dela po poslovniku, ki ga sprejme na prvi redni seji.
10. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitno komisijo sestavljajo nosilci predmetov in nosilec programa izobraževanja. Nosilec programa izobraževanja lahko določi svojega namestnika izmed nosilcev predmetov.
(2) Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. določa izpitne roke,
2. odobrava teme in naslove zaključnih nalog, o katerih so se kandidati dogovorili z mentorji,
3. izvaja zagovore zaključnih nalog in odloča o oceni zagovora,
4. odloča o ugovorih kandidatov zoper kršitev pravic ali oceno pri opravljanju izpita.
(3) Izpitna komisija odloča v sestavi predsednika in dveh članov oziroma njihovih namestnikov. Sestavo izpitne komisije za posamezno nalogo določi predsednik. Kadar izpitna komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni predmet, mora biti eden od članov komisije nosilec predmeta v zadevi, ki se obravnava.
(4) Izpitna komisija deluje po poslovniku, ki ga sprejme na prvi seji.
11. člen
(pogoji za vključitev v program izobraževanja)
V izobraževanja za pridobitev naziva DNR se lahko vključi kandidat, ki izpolnjuje pogoje izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, v program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR pa kandidat, ki ima naziv DNR oziroma je uspešno zaključil izobraževanje za pridobitev naziva DNR.
12. člen
(izvedba programa izobraževanja)
(1) Razpis in program izobraževanja se javno objavita.
(2) V razpisu se navede kriterije za pristop k izobraževanju in druge pomembne informacije o izvedbi programa izobraževanja.
(3) Program izobraževanja se izvede v šolskem letu, v katerem se je v izobraževanje vpisalo zadostno število kandidatov.
13. člen
(izpiti)
(1) Izpiti se izvajajo v skladu s pravilnikom o opravljanju izpitov, ki ga sprejme programski svet.
(2) Za vsak predmet morata biti določena dva redna izpitna roka, med katerima mora preteči najmanj dva meseca.
(3) V primeru, da kandidat ne opravi izpita na dveh rednih izpitnih rokih, lahko izpit ponavlja z naslednjo generacijo študentov in proti plačilu stroškov.
14. člen
(zaključna naloga)
(1) Kandidat v programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR, po opravljenih izpitih, izdela zaključno nalogo, ki jo zagovarja pred izpitno komisijo.
(2) Kandidat pripravi in zagovarja zaključno nalogo iz prejšnjega odstavka v skladu z navodilom in pravilnikom za pripravo in zagovor zaključne naloge, ki ju sprejme programski svet.
(3) Izpitna komisija razpiše dva roka za zagovore zaključnih nalog.
(4) Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi uspešno, lahko nalogo popravi in ponovno zagovarja proti plačilu stroškov drugega zagovora. Če je naloga tudi po drugem zagovoru zavrnjena, ponovni popravek naloge in ponoven zagovor ni možen.
15. člen
(potrdilo o zaključku programa izobraževanja)
Po uspešno zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR oziroma PDNR izda izvajalec izobraževanja kandidatu potrdilo.
IV. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
16. člen
(ugovor zoper kršitev pravic ali oceno pri opravljanju izpita)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor na izpitno komisijo zaradi kršitev pravic pri opravljanju izpita v roku treh dni od opravljanja izpita.
(2) Kandidat lahko vloži ugovor na izpitno komisijo zoper oceno pri opravljanju izpita v roku osmih dni od objave rezultata izpita na spletni strani izvajalca programa izobraževanja. Rok začne teči z dnem, ki je naveden na seznamu objavljenih ocen.
(3) Izpitna komisija mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter o svoji odločitvi v treh dneh pisno obvestiti kandidata. Odločitev izpitne komisije je dokončna.
17. člen
(ugovor zoper odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor na programski svet zoper kršitev svojih pravic ali oceno pri zagovoru zaključne naloge v roku osmih dni od opravljanja zagovora.
(2) Programski svet mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter o svoji odločitvi v treh dneh pisno obvestiti kandidata. Odločitev programskega sveta je dokončna.
V. POTRDILO ZA REVIZORSKI NAZIV
18. člen
(pridobitev revizorskega naziva)
(1) Ko kandidat izpolni vse pogoje po 3. oziroma 4. členu tega pravilnika in vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Urad RS za nadzor proračuna, mu minister, pristojen za finance, izda potrdilo o pridobitvi naziva DNR oziroma PDNR (v nadaljnjem besedilu: revizorski naziv).
(2) Potrdilo za revizorski naziv ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.
19. člen
(priznanje revizorskega naziva)
Osebi, ki ima naziv državni revizor oziroma preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01), se prizna naziv DNR oziroma PDNR, ko vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Urad RS za nadzor proračuna. Potrdilo o priznanju revizorskega naziva izda minister, pristojen za finance.
20. člen
(imenik DNR in PDNR)
Urad RS za nadzor proračuna vodi imenik DNR in PDNR, ki vsebuje podatka ime osebe in datum pridobitve oziroma priznanja revizorskega naziva. Imenik je objavljen na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna.
VI. PREHODNA DOLOČBA
21. člen
(novi program izobraževanja v šolskem letu 2006/07)
Ne glede na 14. člen tega pravilnika kandidatom novega programa izobraževanja, ki je bil v šolskem letu 2006/07 izveden v sodelovanju z britanskim inštitutom CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Velika Britanija) na podlagi Pogodbe o dolgoročnem medinstitucionalnem sodelovanju Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju (Training of internal auditors in public sector), ni treba izdelati zaključne naloge za pridobitev naziva DNR.
VII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0602-36/2007/16
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2005-1611-0149
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance