Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3851. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne, stran 10124.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94, 8/96 in 36/00), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03), 20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04-prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99 in 3/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 106/03), 16. člena Statuta Občine Komenda, (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in UO GOK, št. 01/01 in 10/05), 17. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95 in 7/98) so občinski sveti Občine Kamnik na 6. seji dne 30. 5. 2007, Občine Domžale na 7. seji dne 23. 5. 2007, Občine Litija na 7. seji dne 24. 5. 2007, Občine Mengeš, na 7. seji dne 17. 5. 2007, Občine Šmartno pri Litiji na 7. seji dne 21. 6. 2007, Občine Komenda na 7. seji dne 28. 6. 2007 in Občine Moravče, na 5. seji dne 23. 5. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Domžale, Občina Litija, Občina Mengeš, Občina Šmartno pri Litiji in Občina Moravče (v nadaljevanju: ustanoviteljice) na področju zdravstvene dejavnosti za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanavljajo kot soustanoviteljice Javni zavod Mestne lekarne (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo občinski sveti Občin Kamnik, Komenda, Domžale, Litija, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Moravče po ključu, izhajajočem iz števila prebivalcev posamezne ustanoviteljice, in sicer:
- Občina Kamnik                    29,0%,
- Občina Komenda                    5,0%,
- Občina Domžale                    33,0%,
- Občina Litija                    15,0%,
- Občina Mengeš                     7,0%,
- Občina Šmartno pri Litiji               6,0%,
- Občina Moravče                    5,0%.
Po ključu iz predhodnega odstavka tega člena se razdelijo obveznosti in upravljavske pravice ustanoviteljic iz naslova ustanovitve javnega zavoda.
Ustanoviteljice za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovijo skupni organ, ki daje soglasja zavodu in ureja druga razmerja med zavodom in ustanoviteljicami.
Ključ iz drugega odstavka tega člena se vsakih pet let uskladi, skladno s podatki državnega statističnega urada o številu prebivalcev v občinah ustanoviteljicah.
2. člen
Zavod lahko v skladu z mrežo javne zdravstvene službe organizira organizacijsko enoto ali enote na področju občine, ki ni ustanoviteljica po tem odloku na podlagi pogodbe in s soglasjem ustanoviteljic.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določijo medsebojne pravice in obveznosti med občino in zavodom glede opravljanja lekarniške dejavnosti in nudenja storitev občanom.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda je: JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE.
Skrajšano ime zavoda je: MESTNE LEKARNE.
Sedež zavoda je: Šutna 7, Kamnik.
S statutom zavoda se lahko določita tudi znak in grafična podoba imena zavoda.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz prve oziroma druge alineje prvega odstavka tega člena.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga.
5. člen
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja lekarniških zavodov.
2. Štampiljka zavoda
6. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju štampiljko pravokotne oblike, velikosti 5 cm x 1,5 cm. V sredini štampiljke je izpisano ime zavoda, in sicer: Mestne lekarne.
7. člen
Število posameznih štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
- Lekarna Kamnik, Šutna 7, Kamnik,
- Lekarna Novi trg, Novi trg 26, Kamnik,
- Lekarna Domžale, Ljubljanska 72, Domžale,
- Lekarna Litija, Trg svobode 1, Litija,
- Lekarna Nova Litija, Partizanska pot 8, Litija,
- Lekarna Mengeš, Zoranina 3, Mengeš,
- Lekarna Radomlje, C. borcev 5/a, Radomlje in
- Lekarniška podružnica Moravče, Trg svobode 2, Moravče.
Organizacijske enote zavoda nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Delujejo pod strokovnim vodstvom zavoda. Za njihovo poslovanje je odgovoren direktor zavoda.
Za vsako statusno spremembo je potrebno soglasje ustanoviteljic.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
9. člen
Glavna dejavnost zavoda, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnosti dejavnost:
- G/52.31 - dejavnost lekarn.
Zavod opravlja kot javno službo lekarniško dejavnost, v okviru katere zagotavlja:
- preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili,
- izdajo zdravil na recept in brez recepta,
- magistralno pripravo zdravil.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šiframi:
- G/52.32 - trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
- G/52.33 - trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
- K/73.101 - raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
- DG/24.41 - proizvodnja farmacevtskih surovin,
- DG/24.42 - proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- DG/24.52 - proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev,
- G/ 52.310 - svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil,
- N 85/20 - preskrba z zdravili, mamili in strupi za veterinarsko medicino.
V. ORGANI ZAVODA
10. člen
Z zavodom upravljata in vodita posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
- svet zavoda in
- direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druga delovna telesa, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
Za strokovno spremljanje in razvoj dejavnosti zavoda se oblikuje strokovni svet.
1. Svet zavoda
a) Sestava sveta zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov storitev zavoda.
Svet zavoda šteje 17 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
- 4 predstavniki delavcev zavoda,
- 12 predstavnikov ustanoviteljic,
- 1 predstavnik uporabnikov.
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah.
Način in postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev zavoda se v skladu z zakonom določi s statutom oziroma drugim splošnim aktom zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujejo ustanoviteljice, in sicer:
- 3 predstavnike Občina Kamnik,
- 1 predstavnika Občina Komenda,
- 3 predstavnike Občina Domžale,
- 2 predstavnika Občina Litija,
- 1 predstavnika Občina Šmartno pri Litiji,
- 1 predstavnika Občina Mengeš in
- 1 predstavnika Občina Moravče.
Predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena največ dvakrat zapored.
b) Naloge sveta zavoda
13. člen
Svet zavoda ima poleg nalog, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
- sprejema statut ter druge splošne akte, za katere je tako določeno s statutom zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
- sprejema letne programe dela in finančne načrte zavoda, skupaj s kadrovskim načrtom zavoda,
- odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,
- sprejema letna poročila in obdobne računovodske izkaze,
- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
- v soglasju z ustanoviteljicami imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- razpisuje volitve v svet zavoda ter voli oziroma imenuje v skladu z določbami statuta druge organe zavoda,
- v soglasju z ustanoviteljicami odloča o najemu dolgoročnih kreditov za investicije,
- daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
- odloča o pritožbah in ugovorih uporabnikov storitev zavoda,
- iz utemeljenih razlogov lahko zahteva revizijo poslovanja zavoda,
- predlaga razširitev in spremembo dejavnosti zavoda,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo statut in drugi splošni akti zavoda.
Svet zavoda je kolegijski organ in odloča na sejah. Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov sveta zavoda. Veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov sveta zavoda.
2. Direktor zavoda
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda.
Direktor zavoda opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja zavoda pridobiti pisno soglasje ustanoviteljic.
Če ustanoviteljice ne odrečejo soglasja v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila zanj, se šteje, da so soglasja bila podana.
Svet zavoda po pridobitvi soglasja imenuje direktorja zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda imenuje direktorja zavoda za dobo 4 (štirih) let. Ista oseba je lahko po izteku dobe imenovanja ponovno imenovana za direktorja zavoda.
Način in postopek razpisa delovnega mesta, imenovanja ter razrešitve direktorja zavoda se podrobneje uredijo s statutom zavoda.
15. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor:
- ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
S statutom zavoda se določi vrsta dokazil, ki jih morajo kandidati priložiti ob kandidaturi za prosto delovno mesto direktorja zavoda, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih pogojev iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Naloge direktorja zavoda so:
- zastopa in predstavlja zavod,
- organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
- vodi strokovno delo zavoda,
- odgovarja za zakonitost ter strokovnost dela zavoda,
- imenuje pomočnika direktorja zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda,
- v skladu z zakonom in drugimi predpisi odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih razmerij in sklepa pogodbe o zaposlitvi, civilnopravne pogodbe o delu (podjemne pogodbe) in avtorske pogodbe,
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
- opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
17. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda, če direktorju zavoda predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja zavoda ni imenovan.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda lahko svet zavoda imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda imenuje svet zavoda do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta.
3. Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavljajo ga vodje organizacijskih enot zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta je vezan na položaj vodje organizacijske enote zavoda.
Strokovni svet daje direktorju zavoda in svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje strokovnih problemov s področij:
- strokovnega dela zavoda,
- strokovnih vprašanj,
- strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,
- organizacije strokovnega dela zavoda in razvoja strokovnega dela.
Podrobnejše določbe o strokovnem svetu se opredelijo v statutu zavoda.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
19. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, dajejo ustanoviteljice s tem odlokom zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine:
- Občina Domžale daje v upravljanje poslovne prostore Lekarne Domžale, Ljubljanska 72, Domžale,
- Občina Kamnik daje v upravljanje poslovne prostore Lekarne Kamnik, Šutna 7, Kamnik,
- Občina Litija daje v upravljanje poslovne prostore Lekarne Litija, Trg svobode 1, Litija,
- Občina Mengeš daje v upravljanje poslovne prostore Lekarne Mengeš, na naslovu Kolodvorska 2, Mengeš.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljice, na območju katere nepremičnina leži.
S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, zavod upravlja in gospodari samostojno v okviru zakonskih določil in določil tega odloka ter o tem poroča ustanoviteljicam.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
- iz sredstev plačil za opravljene storitve javne službe,
- iz proračunov ustanoviteljic,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z dotacijami, darili in
- iz drugih virov.
Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja sredstev.
Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje poslovanja po organizacijskih enotah zavoda lociranih na območju posamezne občine.
21. člen
Zavod prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu in odhodke, vezane na to dejavnost v svojem knjigovodstvu, izkazuje ločeno. Ločeno izkazuje v svojem knjigovodstvu zavod tudi sredstva, nabavljena iz prihodkov ustvarjenih na trgu.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
22. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno.
Posamezna ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda, omejeno subsidiarno do višine deleža ustanoviteljskih pravic, ki so določene v 1. členu tega odloka.
Zavod primanjkljaj sredstev krije s prihodki iz dejavnosti, ki ni javna služba in za ta namen oblikuje rezervacije.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
23. člen
Ustanoviteljice med drugim izvršujejo naslednje ustanoviteljske pravice in dolžnosti:
- določajo poslovni čas zavoda,
- dajejo soglasje k statutu zavoda in njegovim spremembam,
- dajejo soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
- dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
- dajejo soglasje za nagrajevanje delovne uspešnosti,
- dajejo soglasje k razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, ki niso namenjeni za opravljanje in razvoj dejavnosti,
- imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršujejo občinski sveti ustanoviteljic oziroma skupni organ ustanoviteljic, ki ga za namene izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu ustanovijo ustanoviteljice, s tem odlokom.
Vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti, razen sprejema odloka o ustanovitvi zavoda ter njegove spremembe in dopolnitve, izvršuje skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče (v nadaljevanju: skupni organ).
Skupni organ sestavljajo župani ustanoviteljic.
24. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam nuditi, ter obdobno, najkasneje do 1. 3. za preteklo leto, pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic.
Zavod je dolžan zlasti:
- poročati ustanoviteljicam o poslovanju in o svojih razvojnih načrtih,
- sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
- zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje njihovega razvoja,
- predložiti letni finančni načrt ustanoviteljicam.
IX. SKUPNI ORGAN
25. člen
Skupni organ sestavljajo župani ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan Občine Kamnik.
26. člen
Naloge skupnega organa:
- izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
- izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnost zavoda.
27. člen
Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Občine Kamnik.
28. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče in vodi župan Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka ustanoviteljica.
29. člen
Župani sprejemajo odločitve na sejah, praviloma s konsenzom. Če konsenz ni dosežen, se uporabi institut glasovanja.
Število glasov, ki pripadajo posameznemu županu, se določi po ključu, ki izhaja iz števila prebivalcev posamezne ustanoviteljice, in je določen v 1. členu tega odloka. Pri tem 1% ustanoviteljskih pravic predstavlja en glas.
Odločitev skupnega organa je sprejeta, če določena odločitev predstavlja več kot 50% vseh glasov. Veljavno se glasuje, če je na seji prisotnih vsaj polovica županov.
Župana na seji lahko nadomešča podžupan.
Skupni organ mora sprejeti odločitev v 60 dneh po podani zahtevi.
30. člen
Stroške za delo skupnega organa zagotavljajo ustanoviteljice po ključu, ki izhaja iz števila prebivalcev posamezne občine, in je določen v 1. členu tega odloka.
31. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški poslovanja skupnega organa, in sicer:
- materialni stroški,
- stroški strokovnega delavca v občinski upravi Občine Kamnik.
Ostale ustanoviteljice refundirajo svoj delež stroškov občini Kamnik na podlagi izstavljenih faktur in ustreznih dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
32. člen
Zavod mora v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, urediti svojo notranjo organizacijo in delo s statutom in v skladu s tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
S statutom se podrobneje uredi poslovanje zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
34. člen
Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
35. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut in druge splošne akte najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novega statuta se smiselno uporabljajo določbe obstoječega statuta, ki niso v nasprotju z določili tega odloka.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Kamnik dne 1. 3. 2000, objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/00; sprejet na seji Občinskega sveta občine Domžale dne 8. 7. 1998, objavljen v Uradnem vestniku Občine Domžale št. 5/98; sprejet na seji Občinskega sveta Občine Litija dne 8. 10. 1998, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/98, s popravki z dne 2. 12. 1999, objavljeniimi v Uradnem listu RS, št. 11/00; in sprejet na seji Občinskega sveta Občine Mengeš dne 10. 12. 1997, objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 30/97, s popravki dne 11. 3. 1998, objavljenimi v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 33/98.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma občinskih uradnih glasilih potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic, veljati pa začne v osmih dneh po zadnji objavi.
Št. 030-2/2001-4/7
Kamnik, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 0072-5/07
Domžale, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar
Št. 512-1/2000
Litija, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec
Št. 69-7/4
Mengeš, dne 17. maja 2007
Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič
Št. 501-002/2003
Šmartno pri Litiji, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar
Št. 14502-0001/2005-7
Komenda, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec
Št. 013-4/2007-31
Moravče, dne 23. maja 2007
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj

AAA Zlata odličnost