Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3690. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko, stran 9385.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-UPB4 (Uradni list RS, št. 54/07) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 5. redni seji dne 2. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
2. člen
(1) Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z 2. členom ZVVJTO Občina Vransko.
(2) Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pravobranilstvu v Celju.
(4) Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki jo določa 5. člen ZVVJTO, sestavi predlog za sklenitev pisne poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene pisna poravnava.
(5) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA DEJANSKIH UPRAVIČENCEV
3. člen
(1) V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična oseba, organizacije fizičnih oseb, lokalna skupnost in njihovi pravni nasledniki, ki je sklenila pogodbo o izgradnji javnega telefonskega omrežja z zavezanko ali njeno pravno predhodnico.
(2) Kolikor je oseba, ki je sklenila pogodbo iz prvega odstavka tega člena, medtem umrla, je upravičenec oseba, ki se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
(3) Če pa gre za organizacijo fizičnih oseb, ki je medtem prenehala obstajati, se upravičenec izkaže z ustrezno listino, ki dokazuje ustanoviteljstvo pravne osebe, s katero je bila sklenjena pogodba iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine na krajevno običajen način objavi seznam oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
5. člen
(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Višina vlaganj se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, kolikor so namenska sredstva iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec oproščen plačila.
(3) Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u, navedenih v pravnem poslu iz 3. člena tega pravilnika, če je vsota različna od 0, ali
– vsota vrednosti priključnine in prispevka SIS-u iz tabele 5. člena zakona ZVVJTO, ki sta v obdobju sklenitve pravnega posla veljala na tem geografskem področju, če je ta vsota različna od 0, ali
– povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u, izraženih v nemških markah (v nadaljnjem besedilu: DEM), v vseh obdobjih, ki znaša 1388 DEM.
(4) Znesek iz drugega odstavka tega člena se preračuna v nemške marke (v nadaljevanju; DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1.95586 DEM za 1 EUR.
(5) Zavezanka razdeli prejeta sredstva iz 2. člena tega pravilnika za I. in II etapo (1982–1987) med upravičence tako, da dobi vsak upravičenec delež, ki je sorazmeren višini njegovih vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, za ostale etape pa v višini njegovih vlaganj. Seznam upravičencev za posamezno etapo se določi glede na leto vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, z upoštevanjem pisne poravnave iz 2. člena tega pravilnika ali pravnomočno končanega nepravdnega postopka.
6. člen
(1) Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz tabele, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Tabela iz prejšnjega odstavka tega pravilnika bo prikazovala višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in srednji tečaj Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila iz 5. člena tega pravilnika.
IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
(1) Upravičenec mora vložiti pri zavezanki zahtevek za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
(2) Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračila vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogodbo.
(3) Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
8. člen
(1) Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena bo na voljo upravičencem na sedežu občine.
9. člen
(1) K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upravičenec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostojnih listin in dokazil še dokaz, da so dejanski upravičenci, v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja organizacije fizičnih oseb pa izkazano pravno nasledstvo, kot določa 3. člen tega pravilnika, številko računa, kamor naj se vračilo nakaže.
(2) Upravičenci vlagajo zahtevke v vložišču Občine Vransko.
(3) O zahtevkih upravičencev odloči na predlog občinske uprave občinski svet.
V. POGOJI ZA VRAČANJE
10. člen
(1) Pravico do povračila ima upravičenec, ki je zahtevek vložil v roku dveh mesecev od objave poziva Odbora za uveljavitev vračila preveč plačanih sredstev za izgradnjo telefonije v Občini Vransko, ki bo objavila poziv v roku 7 dni po objavi poziva komisije iz 7. člena ZVVJTO.
(2) Zavezanka bo pri ugotavljanju višine vračila za posameznega upravičenca upoštevala tista dokazila o višini vlaganj, ki so bili upoštevani pri pisni poravnavi iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine.
VI. ROKI
11. člen
Zavezanka začne z zbiranjem zahtevkov upravičencev z dnem določenim v objavi poziva Odbora za uveljavitev vračila preveč plačanih sredstev za izgradnjo telefonije v Občini Vransko in jih bo zbirala dva meseca od objave poziva.
Po tem roku se zahtevki več ne bodo upoštevali.
12. člen
Seznam oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v roku, ki ga določa 6. člen ZVVJTO.
13. člen
Zavezanka vrača upravičencem njihove deleže iz 5. člena tega pravilnika s sklenitvijo pisne poravnave.
Po sklenitvi poravnave upravičenec ne more več uveljavljati terjatev do zavezanke iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
14. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljavnost Pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 83/02 in 14/04).
Št. 347-03/001/02
Vransko, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost