Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007, stran 9384.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 3. izredni seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Uradni list RS, št. 21/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                         v tisoč EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI               3.470.652
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.884.918
70  DAVČNI PRIHODKI               1.389.810
   700 Davki na dohodek in           1.270.844
   dobiček
   703 Davki na premoženje             69.998
   704 Domači davki na blago in          48.968
   storitve
71  NEDAVČNI PRIHODKI               495.108
   710 Udeležba na dobičku in           33.285
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.965
   712 Nadomestilo za degradacijo            –
   in uzurpacijo prostora
   713 Prihodki od prodaje blaga          2.087
   in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          455.771
72  KAPITALSKI PRIHODKI               50.000
   720 Prihodki od prodaje             20.000
   osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje             30.000
   zemljišč
73  PREJETE DONACIJE                   –
   730 Prejete donacije iz               –
   domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.535.734
   740 Transferni prihodki iz          1.535.734
   drugih javnofinančnih
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.470.652
40  TEKOČI ODHODKI                 542.721
   400 Plače in drugi izdatki           126.728
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajelcev za          15.230
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in            356.196
   storitve
   403 Plačila domačih obresti           23.702
   409 Rezerve                   20.865
41  TEKOČI TRANSFERI                985.799
   410 Subvencije                 40.895
   411 Transferi posameznikom in         642.302
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim            99.125
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači            203.477
   transferi
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.838.807
   420 Nakup in gradnja osnovnih        1.838.807
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            103.325
   431 Investicijski transfer           25.205
   pravnim in fizičnim osebam
   432 Investicijski transfer           78.120
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-            –
   II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
   NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            –
   IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            –
   750 Prejeta vračila danih              –
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih               –
   deležev
   752 Kupnine iz naslova                –
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              –
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                  –
   441 Povečanje kapitalskih              –
   deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz            –
   naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            –
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  –
50  ZADOLŽEVANJE                     –
   500 Domače zadolževanje               –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              48.383
55  ODPLAČILO DOLGA                 48.383
   550 Odplačilo domačega dolga          48.383
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU         –48.383
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –48.383
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-             0
   VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01-06/FS
Vransko, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost