Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3688. Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko, stran 9383.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) in 21. Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB6) je Občinski svet Občine Vransko na 5. redni seji dne 2. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko
I.
Ustanovi se Sosvet za varnost občanov kot posvetovalni organ župana in občinskega sveta, ki v skladu s tem odlokom opravlja naloge, usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti, in deluje na celotnem območju Občine Vransko.
II.
Sosvet za varnost se ustanavlja s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost prebivalcev lokalne skupnosti. Naloge Sosveta za varnost so predvsem naslednje:
– oblikuje strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti,
– preprečevanje varnostnih problemov,
– vplivanje na varnostno zavest,
– ugotavljanje stališč in mnenj javnosti o policijskem delu,
– izvajanje sodelovanja med policijsko postajo in organi lokalne skupnosti,
– povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture, vključno z animacijo širše javnosti,
– obveščanje javnosti o možnostih preprečevanja kriminala in
– v okviru svojih pristojnosti obveščanje javnosti o delu policije.
III.
Sosvet za varnosti je pristojen v okviru nalog iz točke II. tega sklepa sprejemati odločitve in izdajati tem odločitvam ustrezne sklepe.
IV.
Sosvet za varnost ima osem stalnih članov, od tega po enega predstavnika naslednjih organizacij: Policijske postaje Žalec, Občine Vransko, Centra za socialno delo Žalec, Javnega zavoda OŠ Vransko-Tabor, Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec – ZP Vransko, Zavoda sv. Rafaela Vransko, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Gasilskega poveljstva Vransko.
Člane sosveta za varnost na predlog predstavnikov organizacij imenuje Občinski svet Občine Vransko.
V delovanje sosveta za varnost občanov se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na varnost občanov.
Mandatna doba članov sosveta za varnost traja štiri leta in začne teči z dnem imenovanja.
V.
Za delovanje sosveta se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01).
Občinski svet določi na podlagi programa dela v vsakoletnem proračunu Občine Vransko, sredstva za izvajanje nalog sosveta za varnost občanov.
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet za varnost občanov na podlagi sprejetega finančnega načrta.
VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/2007
Vransko, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost