Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3662. Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj, stran 9287.

Na podlagi 80. člena Zakona o urejanju okolja (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), 17. in 18. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4), in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 10. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o taborjenju v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa območja, način in pogoje taborjenja v Občini Črnomelj.
2. člen
V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. “tabor” je skupek šotorov (tri ali več) za začasno bivanje na prostem;
2. “taborni prostor” je prostor, ki je namenjen za taborjenje oziroma je na njem dovoljeno taboriti;
3. “taboriti” pomeni bivati v šotoru na prostem, ne glede na število šotorov, razen v kampih;
4. “tabornik” je oseba, ki tabori, ne glede na to ali je član taborniške ali druge ustrezne organizacije;
5. “organizator taborjenja” je fizična ali pravna oseba, ki organizira taborjenje, ne glede na to, ali je za to dejavnost registrirana;
6. “organizirano skupno bivanje oseb” je taborjenje, ki jih organizira Zveza tabornikov Slovenije, druge zveze ali združenja oziroma njihove organizacijske enote, ki organizirajo tabore z namenom vzgoje in izobraževanja, šole v okviru svojih programov, raziskovalne ustanove, društva, podjetja, druge ustanove oziroma organizacije v okviru svojih dejavnosti;
7. “dokumentacija o taboru” obsega podatke o organizatorju taborjenja in odgovorni osebi organizatorja, čas taborjenja, opredelitev števila in lokacij posameznih šotorov ter opredelitev lokacij kemičnih stranišč;
8. “vzpostavitev v prvotno stanje” pomeni odstranitev vseh začasnih objektov, kemičnih stranišč, improviziranih naprav, po potrebi zatravitev travnatih površin, ki so bile namenjene tabornemu prostoru in odvoz odpadkov.
II. OBMOČJE IN POGOJI ZA TABORJENJE
3. člen
Na območju Občine Črnomelj je dovoljeno, na podlagi predhodno pridobljene lokacijske informacije in druge v odloku opredeljene potrebne dokumentacije, taboriti na naslednjih lokacijah, ki so predvidene po prostorsko ureditvenih pogojih kot šotorišča oziroma kampi:
– k.o. Stari trg ob Kolpi; lokacija – Prelesje; parc. št.: 225, 226, 268/2, 271/2, 283 in delne 269/1, 269/2, 270, 271/1, 271/2, 272/1, 272/3, 283, 284/2, 284/1, 275, 282/2, 282/1, 281/1, 280/1, 280/2;
– k.o. Stari trg ob Kolpi; lokacija – Kot; parc. št.: 120, 121, 122, 124, 125, 126;
– k.o. Radenci: lokacija – Gor. Radenci: parc. št.: 1151 in 1149/4;
– k.o. Radenci: lokacija – Sr. Radenci: parc. št.: 128 in 131;
– k.o. Sinji vrh; lokacija – Breg; parc. št.: del 3679;
– k.o. Damelj; lokacija – pod vasjo Damelj; parc. št.: 57, 58, 59, 61, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68;
– k.o. Učakovci; lokacija – Otok; parc. št.: 661 in 662;
– k.o. Vinica; lokacija – Vinica; parc. št.: 37/1 in 37/7;
– k.o. Marindol; parc. št.: 38, 39, 40 in 42;
– k.o. Adlešiči; – lokacija nad »Tržokovim« slapom parc. št.: 4279/1 in 4279/2;
– k.o. Adlešiči; lokacija – Pobrežje; parc. št.: 757 in 760;
– k.o. Adlešiči; lokacija – Dolenjci; parcelna št.: 800 do 807, 820 do 825, 825/1, 825/2, 828, 829, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 848 do 852;
– k.o. Adlešiči; lokacija – Fučkovci; parcelna št.: 1077/1, 1077/2 in 1076, del 1080;
– k.o. Griblje; lokacija – Dragoši; parcelna št.: 2773/1 in 2773/2;
– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc. št.: 820/3, 855, 857, 858, 861, 862 in 863;
– k.o. Griblje; lokacija – naselje Griblje; parcelna št.: 113/1 in 113/2;
– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc.št.: del 2699/3;
– k.o. Golek; lokacija – Krajinski park Lahinja; parc. št.: 2624/1;
V taborni prostor se ne sme vključevati obrežni pas ob vodotokih v širini od 5 oziroma do 10 m.
Na ostalem območju Občine Črnomelj je taborjenje prepovedano.
Izjemoma se dovoli nove lokacije tabornih prostorov, tako imenovane lokacije za izjemno odobreno taborjenje, v primeru, ko pristojna služba občinske uprave ugotovi, da so vse po tem odloku predvidene lokacije v posamezni krajevni skupnosti zasedene.
Izjemoma se lahko dovoli taborjenje tudi na ostalih območjih ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javne prireditve, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem in taborjenje ne traja dlje kot 3 dni oziroma izjemoma s soglasjem pristojne službe občinske uprave do 14 dni.
Na lokacijah za taborjenje po tem odloku je prepovedano postavljati stalne objekte. Postavitev začasnih objektov mora biti ustrezno opredeljena v lokacijski informaciji.
4. člen
Na lokacijah navedenih v 3. členu odloka je dovoljeno taboriti le na podlagi predhodno izdane lokacijske informacije in dovoljenja, ki ga izda za to pristojni organ Občine Črnomelj.
Taborjenje je dovoljeno:
– če gre za začasno organizirano skupno bivanje oseb, pod mentorskim vodstvom;
– če je namen tabora vzgojni, znanstveno raziskovalni ali izobraževalni;
– če je namen tabora izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti.
5. člen
K vlogi za izdajo dovoljenj, oddani na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ Občine Črnomelj, mora organizator taborjenja priložiti še:
– soglasje lastnika zemljišča,
– ustrezno izpolnjeno izjavo o plačilu turistične takse v skladu z določili občinskega odloka, ki ureja turistično takso,
– potrdilo oziroma izjavo o ustreznem zagotovljenem praznjenju in čiščenju kemičnih sanitarijev ter odvoza odpadkov,
– za taborjenje na izjemno odobrenih lokacijah še soglasje pristojnega organa za varovanje narave. Brez predhodno pridobljenih s tem odlokom navedenih potrebnih soglasij in potrdil ter izdane lokacijske informacije postavitev tabora ni dovoljena oziroma se dovoljenje ne izda.
6. člen
Taborjenje se lahko izvaja pod naslednjimi posebnimi pogoji:
– da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora,
– da se zadovolji uporaba zadostnega števila kemičnih stranišč,
– da se zagotovi zbiranje in odvoz odpadkov,
– da se zagotovi ustrezno parkiranje vozil v naselju ali na urejenih oziroma začasnih parkiriščih po veljavnem Odloku o režimu na območju ob reki Kolpi.
Splošni in posebni pogoji morajo biti navedeni v lokacijski informaciji iz prvega odstavka 4. člena.
7. člen
Organizator taborjenja mora najpozneje tri dni pred postavitvijo oziroma odstranitvijo tabora obvestiti pristojni organ Občine Črnomelj, katere predstavnik je lahko prisoten pri postaviti in odstranitvi tabora.
Organizator je dolžan upoštevati navodila pristojnega organa občine.
Organizator taborjenja mora po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišče na svoje stroške vzpostaviti v prvotno stanje. Za to je soodgovoren tudi lastnik zemljišča, kolikor ni ta že organizator taborjenja. Kolikor tega ne stori organizator ali lastnik zemljišča, zemljišče vzpostavi v prvotno stanje, na podlagi odredbe pristojnega organa občine ali druge pooblaščene osebe organa, ki je pristojen za nadzor, pooblaščena organizacija na stroške organizatorja.
8. člen
Organizator taborjenja mora ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja pristojnemu organu Občine Črnomelj posredovati dokumentacijo o taboru.
III. NADZOR
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka imajo: pristojni organ Občine Črnomelj, s strani Občine Črnomelj pooblaščena organizacija. Nadzor lahko izvajajo tudi pristojne službe za izvajanje neposrednega ali inšpekcijskega nadzora in policija.
10. člen
Pooblaščene osebe organov iz 9. člena tega odloka lahko pri izvajanju nadzora zahtevajo na vpogled dovoljenje za taborjenje in dokumentacijo o taboru.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z globo v znesku 400 eurov se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je prepovedano taboriti (3. člen);
2. organizira ali omogoči taborjenje brez lokacijske informacije (prvi odstavek 3 člena);
3. omogoči taborjenje osebam v nasprotju z določili 4. člena;
4. tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v izdani lokacijski informaciji (5. člen) in so v nasprotju s posebnimi pogoji (6. člen);
5. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka.
12. člen
Z globo v znesku 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem ne obvesti pristojnega organa Občine Črnomelj (prvi odstavek 7. člena);
2. ne upošteva navodil pristojnega organa Občine Črnomelj (drugi odstavek 7. člena);
3. pristojnemu organu občine v treh dneh pred postavitvijo tabora ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).
Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka.
13. člen
Z globo v znesku 50 eurov se na mestu prekrška kaznuje fizična oseba, če:
1. tabori na območju, kjer je to prepovedano (3. člen);
2. ne vzpostavi zemljišča, na katerem je taboril, v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/98 in spremembe 79/04.
Št. 332-29/1998
Črnomelj, dne 10. julija 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.