Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3505. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik, stran 8967.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja urejanja VS 1/1 Rakovnik.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja VS 1/1 Rakovnik se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in RS št. 40/92, 9/95, 11/95, 63/99, 28/00, 102/01 in 85/02 - odločba US).
Območje OPPN obsega morfološke enote 4C/1, 8/1, 8/2 in 9/1 znotraj območja urejanja VS 1/1 Rakovnik. Morfološka enota 4C/1 je pozidana z obstoječimi objekti Salezijanskega zavoda Rakovnik, morfološki enoti 8/1 in 8/2 sta urejeni parkovni površini, morfološka enota 9/1 pa je obdelana površina, dovoljeno je vrtičkarstvo.
Salezijanski zavod Rakovnik želi nadaljevati s prenovo objektov ali gradnjo približno na mestih sedanjih objektov s prilagoditvijo boljšim bivalnim razmeram in novim programom, kar pa glede na veljavni prostorski izvedbeni akt ni možno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega območje Salezijanskega zavoda Rakovnik z urejenimi parkovnimi površinami. Zemljišča s površino približno 30.000 m2 se nahajajo v k.o. Karlovško predmestje. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje),
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. Snaga d.o.o.
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdelana bo strokovna rešitev, ki bo usklajena z zahtevami nosilcev urejanja prostora, predvsem pa prilagojena smernicam Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena dva meseca po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-5/07-1
Ljubljana, dne 2. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.