Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3504. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana, stran 8966.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (v nadaljevanju: ZN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06). Veljavni prostorski akt območje deli na 16 prostorskih enot (P). Spremembe in dopolnitve ZN so načrtovane v zahodnem in osrednjem delu območja ZN, v prostorskih enotah P1, P2, P3a, P3b, P12a, P14, P10 in P6.
S spremembami in dopolnitvami ZN se predvidi:
- V prostorskih enotah P1, P2, P3a, P3b in P12a se nad tiri predvidi gradnjo povezovalnega objekta med novim kompleksom objektov osrednjih dejavnosti in avtobusno postajo, namenjenega ureditvi postajne dvorane na vzhodnem delu ter trgovske in gostinske lokale v povezovalnem, zahodnem delu objekta. Obenem se iz ZN izključi predvidene ureditve pod tiri (klančini, podhod, postajna dvorana).
- V prostorski enoti P14 se, za potrebe predvidene ureditve parka, obstoječi objekt predvidi za rušenje.
- V prostorski enoti P6 se objektom, namenjenim poslovno-upravnim dejavnostim s trgovsko-gostinskim programom v pritličju, poveča nadzemne in podzemne bruto etažne površine, del kleti se nameni programu, vezanem na dejavnosti, predvidene v etažah.
- V prostorski enoti P10 se del predvidenega objekta A10, namenjenega poslovno-upravnim dejavnostim in bivanju, nameni hotelski dejavnosti.
- S spremembami in dopolnitvami ZN se spreminja tudi elektroenergetske ureditve, preveri se možnost izgradnje nove RTP.
- Druge manjše spremembe.
Z veljavnim ZN so na teh območjih predvidene naslednje ureditve:
- V zahodnem delu območja (prostorski enoti P1, P2) veljavni ZN predvideva gradnjo objektov osrednjih dejavnosti (nakupovalno središče, poslovne dejavnosti, hotel, gostinstvo, kultura, razvedrilo). Vzhodno od novega kompleksa, v podaljšku Miklošičeve ceste (P3a, P3b in P12a) je predviden nov podhod ter postajna dvorana pod tiri. Severno od postajne dvorane ob Vilharjevi cesti (P5) je predvidena nova avtobusna postaja. Objekti novega kompleksa, postajna dvorana ter avtobusna postaja so v nadstropjih in kletni etaži povezani med seboj z notranjimi nakupovalnimi ulicami.
- Severno od Vilharjeve ceste je v osi Miklošičeva cesta - Plečnikov Akademski kolegij predvidena nova parkovna ureditev (P14).
- V osrednjem delu območja ZN je ob Vilharjevi cesti (P10) predvidena gradnja objektov poslovno upravnih dejavnosti ter stanovanj, ob Masarykovi cesti (P6) pa gradnja objektov poslovno upravne dejavnosti s trgovsko-gostinskim programom v pritličju. Kletne etaže objektov so namenjene parkiranju.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in razvojnimi namerami investitorjev, izdelati je potrebno spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev nameravanih gradenj.
3.
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava štiri ločena območja - dva na zahodnem in dva v osrednjem delu celotnega območja veljavnega ZN. Skupaj območja obsegajo cca 45.000 m2.
Jugozahodno območje sprememb in dopolnitev ZN - prostorske enote P1, P2, P3a, P3b in P12a je na zahodni strani omejeno z vzhodno gradbeno linijo novega kompleksa objektov osrednjih dejavnosti, na jugu z regulacijsko linijo Masarykove ceste, na vzhodu z vzhodno gradbeno linijo predvidene nadstrešnice nad tiri in na severu z regulacijsko linijo Vilharjeve ceste.
Severozahodno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega površino obstoječega objekta v prostorski enoti P14.
Jugovzhodno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega celotno območje prostorske enote P6. Le-ta je na južni strani omejena z regulacijsko linijo Masarykove ceste, na vzhodni in zahodni strani se zaključi ob oseh novih uvozov v podaljšku Resljeve ceste oziroma Metelkove ulice, na severni stani pa ob regulacijski liniji železniških tirov in naprav.
Območje sprememb in dopolnitev ZN na severni strani osrednjega dela je omejeno z regulacijskimi linijami predvidenega objekta A10 v prostorski enoti P10.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana
3. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva cesta 5, Maribor
4. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, Ljubljana
7. Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana
8. JP Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana
10. JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna cesta 90, Ljubljana
11. JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna cesta 90, Ljubljana
12. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana
13. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova ulica 9, 1516 Ljubljana
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom, Verovškova cesta 70, Ljubljana
15. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova cesta 70, Ljubljana
16. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
17. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, ki bodo podlage za pripravo sprememb in dopolnitev ZN bo izdelal avtor zmagovalne natečajne rešitve, ki je bila podlaga za pripravo veljavnega ZN.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo investitorji v obravnavanem območju, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 351-2/2002-158
Ljubljana, dne 6. junija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.