Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3290. Odlok o izdajanju občinskega glasila Razgledi, stran 8491.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB1) in prvega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o izdajanju občinskega glasila Razgledi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
Ta odlok določa izdajatelja, programsko vsebino in programsko zasnovo občinskega glasila, način določitve izvajalca izdaje glasila, sestavo uredniškega odbora, imenovanje odgovornega urednika in članov uredniškega odbora, obveznosti in odgovornosti uredniškega odbora, vire financiranja ter splošne etične norme uredniškega odbora (kodeks).
2. člen
Temeljni cilj in naloga glasila je skrb za obveščanje, predvsem občanov Občine Šmarješke Toplice, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Programska vsebina po tem odloku so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije), ki se razširjajo z namenom obveščanja občanov z lokalnimi predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta in župana, o delovanju občinske uprave, z obvestili Upravne enote Novo mesto, o kulturnih, izobraževalnih in drugih aktivnostih društev ter institucij in podjetij, s posameznimi reklamnimi sporočili).
3. člen
Ime glasila je: Razgledi.
4. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Šmarješke Toplice, s sedežem Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Pravice izdajatelja izvršuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno, in sicer v marcu, juniju, septembru in decembru.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Šmarješke Toplice brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice. Glasilo se brezplačno pošlje tudi sosednjim občinam in občanom, ki začasno živijo zunaj občine, če ti tako želijo.
II. PROGRAMSKA ZASNOVA IN PROGRAMSKA VSEBINA
6. člen
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
- napovednik pomembnih dogodkov,
- »kotiček župana« ter članki nadzornega sveta občine, sklepi občinskega sveta, delovanje občinske uprave in članki svetnikov,
- gospodarstvo, obrt, podjetništvo in turizem,
- kmetijstvo, vinogradništvo, sadjarstvo in čebelarstvo,
- kultura,
- socialno področje,
- predšolska in šolska dejavnost,
- delovanje društev,
- šport,
- oglaševanje,
- dogodki iz vasi,
- pisma bralcev,
- intervjuji,
- druge pomembne ali zanimive vsebine po presoji uredniškega odbora.
Na ustreznem vidnem mestu glasila morajo biti objavljeni podatki, ki jih zakon, ki ureja medije, določa kot obvezne programske vsebine.
7. člen
Programska zasnova se lahko spremeni, če je potrebno objaviti pomembne vsebine za seznanitev občanov in zaradi svoje velikosti ter pomembnosti ne smejo biti okrnjene (volitve, odloki, objave navodil ob naravnih in drugih nesrečah, javni razpisi ter podobna obvestila).
8. člen
V glasilu se objavijo tudi komercialne reklame in obvestila proti plačilu, brezplačno pa se objavijo obvestila društev delujočih v Občini Šmarješke Toplice.
9. člen
Uredniški odbor nadzira objave in obvestila, ki morajo biti vsebinsko v skladu s kodeksom novinarstva.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo. Informacija, ki jo poda župan oziroma občinska uprava z zahtevo objave, mora biti objavljena. Za objavo te informacije pa odgovarja tisti, ki je objavo zahteval.
III. IZVAJALEC IZDAJE GLASILA
10. člen
Izvajalca (tehnični sodelavec) izdaje glasila določi župan Občine Šmarješke Toplice na podlagi izvedenega predpisanega postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvede občinska uprava.
11. člen
Izvajalec izdaje glasila mora kot del obveznih programskih vsebin na vidnem mestu zagotoviti objavo naziva izdajatelja glasila, imena in priimka odgovornega urednika, imena in priimke članov uredniškega odbora, število izvodov glasila in obvestilo, da je glasilo brezplačno za vsa gospodinjstva v občini in prejemnike zunaj nje.
IV. UREDNIŠTVO
12. člen
Glasilo pripravlja devet člansko uredništvo (uredniški odbor), ki ga sestavljajo odgovorni urednik in člani uredniškega odbora.
Uredniški odbor sestavljata poleg odgovornega urednika največ dva člana občinskega sveta, predstavnik občinske uprave in lektor; ostali so predstavniki društvenih dejavnosti.
13. člen
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija pridobi pred oblikovanjem svojega predloga za imenovanje odgovornega urednika mnenje uredniškega odbora in ga priloži gradivu za obravnavo na občinskem svetu.
Člana občinskega sveta v uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predstavnika občinske uprave in lektorja v uredniški odbor imenuje župan po predhodno pridobljenem mnenju direktorja občinske uprave.
Predstavnike društvenih dejavnosti v uredniški odbor imenuje župan na predlog odbora občinskega sveta, pristojnega za družbene dejavnosti.
14. člen
Odgovorni urednik zagotavlja smotrno organizacijo dela, vodi in usklajuje, usmerja in razporeja delo članov uredniškega odbora in zunanjih dopisnikov ter koordinira delo z izbranim izvajalcem izdaje glasila.
15. člen
Naloge uredniškega odbora so:
- oblikuje konkretno programsko zasnovo glasila,
- skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
- obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
- obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter svoje predloge po potrebi posreduje v odločanje občinskemu svetu.
16. člen
Mandatna doba članov uredniškega odbora traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
Odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora so v uredniški odbor lahko ponovno imenovani po konstituiranju novo izvoljenega občinskega sveta.
Župan ali Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga občinskemu svetu razrešitev odgovornega urednika ali posameznega člana uredniškega odbora, ki ga imenuje občinski svet, pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. Predlogu za razrešitev odgovornega urednika mora biti priloženo tudi predhodno pridobljeno mnenje uredniškega odbora.
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali po lastni presoji lahko župan razreši člana uredniškega odbora, za imenovanje katerega je pristojen. Če je za imenovanje potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mnenje ali predlog posameznega organa ali delovnega telesa občinskega sveta, je pred razrešitvijo potrebno pridobiti mnenje oziroma soglasje organa ali delovnega telesa.
17. člen
Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisno in samostojno.
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor lahko sprejme poslovnik o svojem delu. Do sprejema svojega poslovnika smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
18. člen
Sedež uredništva glasila je na sedežu Občine Šmarješke Toplice.
19. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne smeri in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določa 19. člen veljavnega Zakona o medijih.
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki je zaposlena v občinski upravi ali zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno.
20. člen
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje sedem dni pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
21. člen
Občina zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil. Cene oglaševanja določi župan na predlog odgovornega urednika.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Opremo in sredstva za delo uredniškega odbora zagotavlja občinska uprava.
Način nagrajevanja odgovornega urednika oziroma članov uredniškega odbora določi župan s posebnim internim pravilnikom.
22. člen
Uredniški odbor je dolžan občinskemu svetu vsako leto do 20. februarja podati poročilo o svojem delu.
V. NOVINARSKI KODEKS UREDNIŠKEGA ODBORA
23. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora morajo biti pri svojem delovanju politično nevtralni in zavezani etičnemu kodeksu. Zbrane informacije morajo preverjati in biti previdni, da se izognejo napakam. Objavljeni prispevki morajo biti podpisani z imenom avtorja prispevka. Anonimne članke se ne objavi.
24. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora ne smejo zlorabljati informacij o finančnih in drugih dogodkih, ki jih pri svojem delu pridobijo v občinski upravi. Hkrati morajo zavrniti ugodnosti, ki jih ponujajo oglaševalci ali interesne skupine in se upreti poskusom, da bi vplivali na njihovo poročanje.
25. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora morajo spoštovati pravico posameznika do zasebnosti in se izogibati senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v zasebnost je dovoljen le, če za to obstaja javni interes. Pri poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter zbujati pozornost, je pravica javnosti do obveščenosti širša. Pri tem se morajo zavedati, da se lahko z zbiranjem ter objavo informacij in fotografij škodi posameznikom, ki niso vajeni medijske in javne pozornosti.
26. člen
Pri poročanju s področja pravosodja mora uredniški odbor upoštevati, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.
27. člen
Posebno pozornost mora uredniški odbor pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih ali tistih, ki jih je doletela družinska tragedija.
28. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju s Kodeksom novinarjev Slovenije. Nihče ne sme brez soglasja avtorja članka pomensko spreminjati ali predelati njegove prispevke.
29. člen
Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se odgovorni urednik in člani uredniškega odbora ob konfliktnih ali drugih situacijah, ki vplivajo na njihovo delo pri zbiranju gradiva za članke, ravnajo v skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije in Zakonom o medijih.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Izdajatelj glasila je dolžan na podlagi tega odloka pravilno prijaviti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
31. člen
Odgovorni urednik in uredniški odbor morata biti imenovana najkasneje v roku dveh mesecev po sprejetju tega odloka. Uredniški odbor lahko začne opravljati svoje delo in postane sklepčen, ko je poleg odgovornega urednika imenovana večina članov odbora.
Za imenovanje prvega odgovornega urednika glasila mnenje uredniškega odbora o predlaganem kandidatu ni potrebno.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2007-2
Šmarješke Toplice, dne 26. junija 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.