Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2773. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica, stran 7052.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/04) je bilo sprejetih več programskih zasnov za urejanje specifičnih območij stavbnih zemljišč. Nekatere med njimi so bile pripravljene za podlago predvidenim zazidalnim oziroma lokacijskim načrtom, druge urejanju s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Ena takih programskih zasnov je bila izdelana tudi za območje zazidalnega načrta z oznako P51 – OBRTNA CONA.
Ob pričetku priprave na izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za obrtno-poslovno cono v Žirovnici se je najprej izkazalo, da že ime ni najustreznejše, zato se je Občina Žirovnica odločila, da obrtno cono preimenuje v Obrtno-poslovno cono Žirovnica. Naknadno je bilo ugotovljeno, da pripravljenih programskih zasnov za območje zazidalnega načrta P51 – OBRTNA CONA ni mogoče uskladiti z zahtevami sodobnega oblikovanja poslovnih objektov in potrebnih prostorskih kapacitet, ki jih pričakujejo od OPPN potencialni investitorji na območju obrtne cone. Poleg tega Občina Žirovnica ni našla na celotnem prostoru občine druge ustreznejše lokacije za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, katerega postavitev od nje zahteva okoljska zakonodaja, kot prav na območju bodoče obrtne cone. V obstoječih programskih zasnovah pa v obrtni coni tak infrastrukturni objekt ni bil predviden.
Zaradi opisanega stanja in vseh navedenih razlogov je Občina Žirovnica sklenila, da pristopi k izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica.
Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na prostorsko izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, bo potek v skladu s 53. členom ZPNačrt voden po skrajšanjem postopku.
2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE JESENICE ZA OBMOČJE OBČINE ŽIROVNICA
Območje sprememb in dopolnitev obsega obstoječe območje zazidalnega načrta P51, s tem, da so se od uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica v letu 2004 nekatere parcelne številke spremenile.
Seznam aktualnih parcel v območju OPPN Obrtno-poslovne cone:
716, 715, 714, 713/1, 713/2, 712, 711/1, 711/2, 710-del, 709, 706-del, 705, 703-del, 224, 225/1, 225/2, 222, 223/3, 221/1-del, 220/2, 220/1, 221/2, 219/2-del, 219/1-del, 218, 223/2, 223/1, 226/1, 227, 228/1, 228/3, 229/3, 230/2, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, 231/1, 231/2, 231/3, 236/1, 236/2, 237/2, 759/5, 763/2, 762/2, 757/2, 756/2, 755/1, 754, 752/1, 748/1, 747/1, 747/5, 746, 745/1, 744/2, 744/1, 743/3, 744/7, 745/7, 748/6, 752/9, 756/6, 763/6, 759/8, 228/6, 230/4, 236/4, 1197/8, 1197/4-del, vse k.o. Žirovnica.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica bodo temeljile na osnovi že izdelanih programskih zasnov za območje zazidalnega načrta P51 – OBRTNA CONA, ki se bodo korigirale glede planske in prostorske dokumentacije, izhodišč in ciljev, določanja gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč, podrobnejše namenske rabe površin, infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter usmeritev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, usmeritev za varovanje naravne in kulturne dediščine ter rabe prostora za obrambo in zaščito.
Nekatere naštete korekcije so vsebinske narave oz. bodo podrobnejšo vsebino posameznih naštetih področij prepustile bodočemu OPPN, druge pa se nanašajo na spremembe izrazoslovja glede na spremenjeno in veljavno prostorsko, okoljsko in drugo zakonodajo.
4. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE JESENICE ZA OBMOČJE OBČINE ŽIROVNICA
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo OPPN se bo izvajala celovita presoja vplivov na okolje, v kolikor bo Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ugotovilo, da je le-ta potrebna.
+------------------------------+--------------+----------------+
|Faza v postopku        |Nosilec    |Rok izvedbe   |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Sklep o pričetku priprave   |župan     |maj 2007    |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Izdelava osnutka       |pripravljavec |junij 2007   |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Pridobivanje smernic in mnenja|pripravljavec |junij 2007   |
|ali je potrebno izvesti    |       |        |
|celovito presojo vplivov na  |       |        |
|okolje            |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna   |pripravljavec |julij–avgust  |
|obravnava sprememb in     |       |2007      |
|dopolnitev prostorskih    |       |        |
|sestavin družbenega plana   |       |        |
|Občine Jesenice za območje  |       |        |
|občine Žirovnica in      |       |        |
|eventualnega okoljskega    |       |        |
|poročila           |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Stališča do pripomb      |pripravljavec |avgust 2007   |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Izdelava predloga       |pripravljavec |avgust 2007   |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj in sklepa |pripravljavec |december 2007  |
|ministra ali vlade      |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Sprejem odloka na občinskem  |pripravljavec |januar 2007   |
|svetu in objava v uradnem   |       |        |
|glasilu            |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE JESENICE ZA OBMOČJE OBČINE ŽIROVNICA
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Žirovnica po skrajšanem postopku (rok 15 dni), s področja svoje pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save poda izhodišča za varstvo okolja lokalnega pomena;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
11. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
12. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega prometa;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
19. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
20. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih ustanov osnovnega šolstva ter razvoja športa;
21. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
22. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
Nosilci javnih pooblastil
23. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
24. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj poda izhodišča za ohranjanje narave;
25. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
26. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko – gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
27. ELES Elektro – Slovenija d.o.o. Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
28. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. poda izhodišča za razvoj elektrarn;
29. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
30. Telekom Slovenije d.d. poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
31. Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
32. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor komunala, poda izhodišča za področje čiščenja odpadnih voda;
33. JEKO-IN d.o.o., javno komunalno podjetje, sektor vodovod, poda izhodišča za področje vodooskrbe;
34. Plinstal d.d., Jesenice, poda izhodišča za področje distribucije zemeljskega plina;
35. UPC Telemach širokopasovne komunikacije, d.o.o. poda izhodišča za področje kabelske televizije;
Drugi udeleženci (druge občine, društva)
36. Ribiška družina Jesenice poda izhodišča za področje ribištva;
37. Lovska družina Stol, Moste, poda izhodišča za področje lovstva.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje občine Žirovnica, ki ga občina pripravi na podlagi stališč do pripomb in ga MOP pošlje nosilcem urejanja prostora, morajo le-ti v 15 dneh po prejemu vloge izdati mnenje o tem ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb in da se s predlogom strinjajo.
6. OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE JESENICE ZA OBMOČJE OBČINE ŽIROVNICA
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0018/2007
Breznica, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost