Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2766. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 7039.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 6. seji dne 24. maja 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih in mladinskih programov in projektov v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov v javnem interesu Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
Za kulturne programe in projekte se po tem pravilniku štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besedne, uprizoritvene, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, likovne, literarne, fotografske, filmske, avdio, video in drugih izrazov kulturne dejavnosti.
Za mladinske programe in projekte se po tem pravilniku štejejo vse oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko delo, programi in projekti za preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc, kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovita izraba prostega časa, informiranje in svetovanje za mlade, strpnost, nenasilje med in nad mladimi, mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih, medgeneracijsko sodelovanje in aktualne mladinske iniciative.
Investicije v objekte in vzdrževanje objektov izvaja občina v skladu z dolgoročnim planom investicij in sklepi občinskega sveta ob sprejemu letnih proračunov in niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
3. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa oziroma poziva, ki se objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba ali v drugem uradnem glasilu, praviloma v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za tekoče leto.
Postopek javnega razpisa oziroma poziva vodi pristojna služba občinske uprave.
4. člen
Na javni razpis oziroma poziv za sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba se lahko prijavijo:
– društva, klubi in njihove zveze, zavodi in druge pravne osebe ter samostojni nosilci, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,
– zveze društev, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter - Vrtojba, v katerih so včlanjena društva s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba in so registrirane za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,
– medobčinska združenja ali zavodi in druge pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Šempeter - Vrtojba, vendar svojo dejavnost izvajajo tudi na področju oziroma za področje Občine Šempeter - Vrtojba in so registrirani za izvajanje kulturne oziroma mladinske dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– delujejo najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa oziroma poziva,
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev,
– občinski upravi vsako leto pravočasno predložijo poročilo o realizaciji programov in so v celoti izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
5. člen
Občina Šempeter - Vrtojba sofinancira kulturne programe in projekte, ki se izvajajo na območju ali v javnem interesu občine in vsebina programa oziroma projekta ustreza predmetu javnega razpisa.
Občina Šempeter - Vrtojba sofinancira mladinske programe in projekte namenjene mladim v starosti od 15 do 29 let, ki se izvajajo na območju ali v javnem interesu občine in vsebina programa oziroma projekta ustreza predmetu javnega razpisa.
6. člen
Javni razpis oziroma poziv mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku,
– kulturne in mladinske programe in projekte, ki so predmet financiranja,
– navedbo, da gre za javni razpis ali poziv,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na javni razpis ali poziv izpolnjevati prijavitelji,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis ali do kdaj je odprt javni poziv,
– navedbo, da bodo sredstva po javnem pozivu dodeljena po vrstnem redu prispelih ponudb, do porabe sredstev,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
– naslovnika in način vložitve prijave na javni razpis oziroma poziv,
– informacijo o razpisni dokumentaciji in navedbo osebe za dajanje dodatnih informacij v zvezi z javnim razpisom oziroma pozivom.
7. člen
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, zlasti pa:
– podroben opis, iz katerega je razviden namen in vsebina prijavljenega programa oziroma projekta,
– kraj in čas izvedbe programa oziroma projekta,
– finančni načrt, iz katerega je razviden obseg potrebnih sredstev in delež lastnih sredstev ter sredstev drugih financerjev.
Če prijavi isti prijavitelj več programov oziroma projektov, mora v skupni vlogi:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na posebnem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe oziroma projekte.
8. člen
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot 30 dni. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
Prijavo na javni razpis mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev.
9. člen
Osnove in merila za vrednotenje in izbor kulturnih in mladinskih programov in projektov sprejme župan na predlog komisije.
Osnove in merila iz prejšnjega odstavka so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo, ki ne sme biti iz vrst prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na javnem razpisu. Komisija je zadolžena, da pripravi predlog osnov in meril za vrednotenje in izbor kulturnih in mladinskih programov in projektov ter pregleda prispele prijave na javni razpis, jih oceni in pripravi predlog za sofinanciranje.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, vodi odpiranje prijav in o odpiranju sestavi zapisnik.
11. člen
Uprava Občine Šempeter - Vrtojba s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, uprava prijavitelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj tega ne stori, uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka je dovoljena pritožba na župana v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pri organu, ki je sklep izdal. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
Sklep o sofinanciranju programov in projektov in razdelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje izda župan na podlagi predloga komisije.
Prijavitelje se o sofinanciranju programov in projektov obvesti v roku 30 dni po podanem predlogu komisije.
13. člen
Uprava Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi sklepa župana in v skladu s tem pravilnikom ter osnovami in merili za vrednotenje in izbor kulturnih in mladinskih programov in projektov, izda odločbo, s katero:
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje,
– odloči o sofinanciranju programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na župana občine v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku enega meseca od vložitve pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
14. člen
Po pravnomočnosti odločbe Občina Šempeter - Vrtojba z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo, ki vsebuje:
– ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež izvajalca,
– davčno in matično številko oziroma EMŠO,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa oziroma projekta,
– finančno oceno programa oziroma projekta in delež sredstev, ki jih izvajalec zagotavlja iz drugih virov,
– višino sredstev, ki jih zagotavlja mestna občina in rok plačila,
– številko transakcijskega računa in banko izvajalca,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa in porabi sredstev,
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa oziroma projekta in porabo sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Izvajalec programov in projektov mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše in vrne pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
16. člen
Če v pogodbi ni izrecno določeno drugače, morajo izvajalci vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, občini poslati letno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Občina Šempeter - Vrtojba lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke o namenski porabi sredstev.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, do dneva vračila, če je bilo na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljeno, da se sredstva niso porabila v celoti ali namensko poraba sredstev.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni občinski organ. Če izvajalec ravna v nasprotju s pogodbo, lahko občina zadrži nakazilo še neizplačanih sredstev.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
18. člen
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih kulturnih in mladinskih programov oziroma projektov.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z njegovo uveljavitvijo prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov in projektov, Pravilnika s kriteriji za sofinanciranje društev (Uradne objave 15/01) in Pravilnika o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 44/05).
Št. 011-01-6/2007-6
Šempeter pri Gorici, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti