Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2756. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško, stran 7021.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06, UPB) je občinski svet na 5. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško (Uradni list RS, št. 22/97), v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
V 1. členu se doda novo besedilo: »5. Enota Jurklošter«.
3. člen
V 2. členu se za točko 4. doda novo besedilo: »5. Enota Vrtca Jurklošter, v Jurkloštru, Jurklošter 32.«.
4. člen
Besedilo 12. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, in sicer:
– enega predstavnika enot vrtca,
– dva predstavnika delavcev na sedežni enoti.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – varovancev v zavodu.«.
5. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«.
6. člen
V 21. členu se v zadnji vrstici za besedo »naslednjih« doda beseda »osmih«.
7. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.«
8. člen
V 27. členu se doda besedilo nove alineje, ki postane četrta alineja:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
9. člen
Črta se besedilo 41. člena, 42. člen postane 41. in 43. člen postane 42. člen.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-01/2007
Laško, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.