Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007

Kazalo

2610. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna, stran 6675.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 24. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, instrumenti, pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Dobrna.
2. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest zaposlovanja se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest po tem pravilniku se lahko dodelijo, če predstavljajo spodbudo za izvedbo namena iz 1. člena pravilnika oziroma so zanj nujno potrebna.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Občini Dobrna. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar se samozaposluje in ima stalno prebivališče v Občini Dobrna.
5. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so v finančnih težavah in prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– so iz sektorja ribištva in ribogojstva (Uredba Sveta ES 104/2000), premogovništva (Uredba ES 1407/2002), primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.
6. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe,
– zaposlitev osebe za nedoločen čas, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
7. člen
Višino subvencije določi odbor za malo gospodarstvo in obrt v skladu s sprejetim proračunom za tekoče leto in se navede v razpisu.
8. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev, so:
– novo zaposlena oseba mora biti državljan Republike Slovenije,
– da je zaposlitev osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima prejemnik sredstev sedež dejavnosti na območju Občine Dobrna,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
– zaposlitev je potrebno ohraniti za nedoločen čas.
Do sredstev niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis neporavnane zapadle obveznosti do razpisovalca Občine Dobrna.
Za posamezno odprtje novega delovnega mesta lahko upravičenec zaprosi le enkrat.
9. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Glasilu Občine Dobrna in na krajevno običajen način.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev, namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
11. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:
– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za samozaposlovanje),
– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– potrdilo o stalnem prebivališču za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto (za primer samozaposlitve),
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za gospodarske družbe),
– potrdilo o plačanih davkih,
– potrdilo o poravnanih zapadlih plačilnih obveznostih do Občine Dobrna,
– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih sredstev.
12. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Dobrna v roku, ki je določen v razpisu.
Prijave na razpis obravnava Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna.
Sklep o dodelitvi sredstev se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka.
13. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva izdaje sklepa, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni po prekinitvi delovnega razmerja. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma, da vrne sredstva občine. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Dobrna in druge za nadzor pristojne institucije.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 83/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0009-1/2007
Dobrna, dne 24. maja 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost