Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007

Kazalo

2606. Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami, stran 6668.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) in četrtega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami (v nadaljnjem besedilu: prepovedana droga), pristojne organe in postopke v zvezi s hrambo, izdajo, vračanjem, prodajo in uničenjem prepovedane droge.
2. člen
Organi, ki imajo prepovedano drogo v posesti, morajo ves čas postopka paziti, da nepooblaščene osebe do nje nimajo dostopa.
II. HRAMBA
3. člen
Prepovedane droge hrani Ministrstvo za notranje zadeve – Policija (v nadaljnjem besedilu: policija).
Organ, ki je zasegel prepovedano drogo, mora o tem takoj obvestiti policijo in ji posredovati prepovedano drogo v kriminalistično tehnično preiskavo in hrambo.
4. člen
Prepovedano drogo se hrani v prostoru, ki ga za to določi minister, pristojen za notranje zadeve.
Prostor iz prejšnjega odstavka mora biti primerno varovan. Normative za izgradnjo in opremo prostora iz prejšnjega odstavka ter način začasne hrambe določi minister, pristojen za notranje zadeve.
5. člen
Policija ob sprejemu prepovedane droge v hrambo sestavi zapisnik o prevzemu. Organ, ki posreduje prepovedano drogo v hrambo, mora policiji posredovati tudi podatke, ki so določeni v drugi do deveti alineji drugega odstavka tega člena.
Zapisnik o prevzemu mora vsebovati naslednje podatke:
– datum sprejema v hrambo,
– datum zasega in organ, ki je zasegel prepovedano drogo (zapisnik o zasegu),
– organ, ki posreduje v hrambo zaseženo prepovedano drogo,
– vrsto in količino zasežene prepovedane droge,
– evidenčno številko ovoja,
– osebne podatke osebe, ki ji je bila prepovedana droga zasežena (ime in priimek, datum rojstva ter naslov stalnega, začasnega ali drugega prebivališča),
– podatke o zaseženih pripomočkih za proizvodnjo, prodajo in uživanje prepovedane droge,
– podatek, ali gre za neskupnostno blago,
– podatek, ali se zasežena prepovedana droga obravnava v kazenskem postopku ali postopku o prekršku.
Zapisnik o prevzemu podpiše pooblaščena oseba, ki je sprejela prepovedano drogo v hrambo.
Poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena policija o hrambi vodi evidenco, ki vsebuje podatke, potrebne za ravnanje s prepovedano drogo po končanem sodnem postopku:
– naziv organa, ki je odločal o odvzemu prepovedane droge in pripomočkov za proizvodnjo, prodajo in uživanje prepovedane droge,
– številko pravnomočne sodbe ali sklepa sodišča,
– evidenčne podatke o izdaji, vračilu ali uničenju prepovedane droge.
6. člen
Na podlagi odredbe sodišča za izdajo prepovedane droge za potrebe izdelave izvedenskega mnenja ali za dostavo na sodno obravnavo policija prepovedano drogo dostavi sodišču, ki je izdalo odredbo.
Policija skrbi za varovanje dostave iz prejšnjega odstavka in vračila prepovedane droge.
7. člen
Če se po odredbi sodišča prepovedana droga vrne lastniku, se ob prevzemu sestavi zapisnik, v katerem se navede vrsta in količina prepovedane droge, čas in kraj vrnitve in osebni podatki lastnika (ime in priimek, datum rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča).
8. člen
Hrambo prepovedane droge nadzorujeta organ, ki je odredil zaseg prepovedane droge, in komisija iz 15. člena te uredbe.
Nadzor iz prejšnjega odstavka pristojni organi praviloma izvajajo nenapovedano s pregledom dokumentacije o hrambi ter preverjanjem količine in vrste prepovedane droge, ki se hrani.
9. člen
Stroške hrambe prepovedane droge plača policija, razen v primerih iz 10. in 11. člena te uredbe.
III. RAVNANJE OB ODKRITJU NEZAKONITIH NASADOV KONOPLJE
10. člen
Ob odkritju nezakonitega nasada konoplje mora policija pred uničenjem po določbah tega člena ukreniti vse potrebno v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku.
Pri izvajanju ukrepov v zvezi z nezakonitimi nasadi konoplje policija ravna v skladu z veljavnim strokovnim navodilom o odvzemu in zavarovanju prepovedanih drog.
Z ugotovitvami o odkritem nezakonitem nasadu konoplje policija seznani pristojno državno tožilstvo ali pristojno sodišče z zaprosilom za izdajo odredbe za predčasno uničenje odkritih in požetih rastlin konoplje.
Predčasno uničenje se izvede, kadar hramba najdenih in zaseženih prepovedanih drog ni v sorazmerju s stroški hrambe celotnih količin najdenih ali zaseženih prepovedanih drog ali zaradi zmanjševanja vrednosti premoženja.
Postopek uničenja konoplje se izvede na način, ki ne povzroča nevarnosti za poškodbe ali uničenje okolja in preprečuje možnost zlorab, ali s sežigom v objektu z licenco za uničevanje nevarnih odpadkov.
Vzeti in strokovno zavarovani vzorci se hranijo do konca postopka. Po končanem postopku se na podlagi pravnomočne odločbe vzorci uničijo.
Če pristojno državno tožilstvo ali sodišče ne izda odredbe za uničenje nezakonitega nasada konoplje, organ, ki odloča o postopku, nosi vse nadaljnje stroške sušenja in hrambe kakor tudi naknadnega uničenja konoplje. Policija zaračunava stroške hrambe in uničenja po veljavnem ceniku.
IV. RAVNANJE OB ODKRITJU VEČJIH KOLIČIN PREPOVEDANIH DROG
11. člen
Pri odkritju večjih količin prepovedanih drog (nad 5 kg) praškaste ali grudaste snovi policija po izvedbi zasega ali drugih opravil v skladu s svojimi pristojnostmi iz vsakega posameznega paketa vzame vzorce (približno 5 g).
Pri ravnanju z odvzetimi vzorci policija ravna v skladu z veljavnim strokovnim navodilom o odvzemu in zavarovanju prepovedanih drog.
Po izvedenem vzorčenju policija pozove pristojno sodišče, da izda odredbo za predčasno uničenje najdenih ali zaseženih prepovedanih drog.
Vzeti in strokovno zavarovani vzorci se hranijo do konca postopka. Po končanem postopku se na podlagi pravnomočne odločbe vzorci uničijo.
Predčasno uničenje se izvede, kadar hramba najdenih in zaseženih prepovedanih drog ni v sorazmerju s stroški hrambe celotnih količin najdenih ali zaseženih prepovedanih drog.
Če pristojno sodišče ne izda odredbe za uničenje najdenih ali zaseženih količin prepovedanih drog iz tretjega odstavka tega člena, samo nosi vse nadaljnje stroške hrambe omenjenih večjih količin prepovedanih drog v skladu z veljavnim cenikom.
V. PRODAJA
12. člen
Na podlagi odločitve sodišča o prodaji prepovedane droge policija omogoči dejavnosti, potrebne za izvedbo prodaje.
Prodajo prepovedane droge nadzoruje komisija iz 15. člena te uredbe, ki preveri količino in vrsto prepovedane droge, namenjene prodaji; če je bila izdana odredba pristojnega sodišča, potrdi pogoje in način prodaje ter pregleda in potrdi zapisnik o prodaji.
Po dokončni prodaji prepovedane droge jo policija izroči kupcu.
VI. IZDAJA ZA IZOBRAŽEVANJE ALI USPOSABLJANJE
13. člen
Na podlagi odredbe sodišča se izda prepovedana droga iz hrambe pristojnemu organu za potrebe izobraževanja ali usposabljanja. Sodišče izda odredbo policiji, ki poskrbi za izdajo in varovanje dostave prepovedane droge.
Če se prepovedana droga zaradi načina izvedbe izobraževanja ali usposabljanja ne porabi, jo pristojni organ iz prejšnjega odstavka vrne v hrambo policiji in o tem obvesti sodišče, ki je odredilo izdajo prepovedane droge za potrebe izobraževanja ali usposabljanja.
Pristojni organ iz prvega odstavka tega člena o načinu in količini porabljene prepovedane droge pisno poroča sodišču, ki je odredilo izdajo prepovedane droge za potrebe izobraževanja ali usposabljanja.
VII. UNIČENJE
14. člen
Organ, ki je odločil o odvzemu, razen kadar o tem odloča policija kot prekrškovni organ, odredi policiji, kaj mora storiti z zaseženo prepovedano drogo in predmeti, namenjenimi proizvodnji, prometu in uživanju prepovedane droge.
Poleg odredbe o uničenju prepovedane droge mora organ iz prejšnjega odstavka, razen kadar o tem odloča policija kot prekrškovni organ, policiji dostaviti pravnomočno sodbo ali sklep, s katerim je odločil o odvzemu, strokovna mnenja, iz katerih je razvidna vrsta in količina zasežene droge ter vrsta in količina predmetov za proizvodnjo, promet in uživanje prepovedane droge, datum zasega in podatke o osebi, kateri je bila droga zasežena v kazenskem postopku ali postopku o prekršku.
Kadar je bilo o odvzemu prepovedane droge odločeno v postopku o prekršku, je poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka policiji treba dostaviti tudi dokument o predhodnem testiranju.
15. člen
Za nadzor nad uničenjem prepovedane droge v skladu s to uredbo je pristojna komisija za zasežene predmete, imenovana za območje Okrožnega sodišča v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: komisija), določena z Uredbo o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02 in 8/07).
16. člen
Predlog postopka uničenja prepovedane droge pripravi policija in ga da v potrditev komisiji, ki po potrebi lahko zahteva dopolnitev ali spremembo predloga.
Policija komisiji pripravi prepovedano drogo in dokumentacijo za uničenje.
17. člen
Komisija pred uničenjem prepovedane droge opravi pregled odločitve pristojnega organa o uničenju in skladnost dokumentacije s pripravljeno prepovedano drogo.
Ob ugotovljenih neskladnostih dokumentacije s pripravljeno prepovedano drogo se postopek uničenja prekine, o tem pa se obvesti organ, ki je odločil o uničenju.
Pregledana prepovedana droga se zavaruje na način, ki onemogoča nenadzorovano poseganje v zavarovane ovoje.
Priprava na uničenje prepovedane droge poteka v varovanih prostorih policije.
O komisijskem pregledu iz prvega odstavka tega člena se napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
18. člen
Uničenje prepovedane droge se izvaja s sežigom v objektu z licenco za sežig nevarnih odpadkov (prepovedanih drog).
Prepovedana droga se na dan uničenja prepelje iz mesta hrambe do kraja uničenja prepovedane droge. Prevoz in kraj uničenja prepovedane droge varuje policija.
Uničenje prepovedane droge nadzira komisija.
19. člen
O postopku uničenja prepovedane droge s sežigom se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Če komisija izvaja postopek uničenja prepovedane droge v več objektih iz prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko vodi enoten zapisnik.
20. člen
O izvedenem uničenju prepovedane droge komisija obvesti organ, ki je odločil o uničenju prepovedane droge.
21. člen
Stroške varovanja in prevoza prepovedane droge krije policija, stroške uničenja prepovedane droge pa plača organ, ki je odločil o uničenju.
Če je o uničenju prepovedane droge, ki se opravlja hkrati, odločilo več organov, se stroški uničenja prepovedane droge med njimi razdelijo sorazmerno glede na količine prepovedanih drog, katerih uničenje je odredil posamezni organ.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Po postopku, določenem v VII. poglavju te uredbe, se uničijo tudi prepovedane droge, odvzete v postopkih o prekrških, ki niso bile uničene do dneva uveljavitve te uredbe.
23. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami prenehajo uporabljati določbe Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list RS, št. 22/02 in 8/07).
24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-10/2007/7
Ljubljana, dne 24. maja 2007
EVA 2006-2711-0146
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost