Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007

Kazalo

2361. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov, stran 5991.

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06 in 114/06-ZUE), na podlagi tretjega odstavka 230. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06), na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06-ZUE) in na podlagi tretjega odstavka 181. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06-ZUE), izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in način medsebojnega sodelovanja Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
2. člen
(opredelitev vsebine medsebojnega sodelovanja)
Medsebojno sodelovanje iz 1. člena tega pravilnika obsega sodelovanje na področjih, ki so po vsebini skupna nadzornim organom, in sicer:
– pri strateških vprašanjih razvoja nadzora finančnega sistema, letnem načrtovanju usmeritev medsebojnega sodelovanja, ki jih sprejema koordinacija in pri spremljanju izvajanja sporazumov,
– pri izmenjavi podatkov, potrebnih v postopku opravljanja nadzora nad osebami, ki so predmet nadzora v skladu z določbami zakonov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo, trg finančnih instrumentov ter investicijske sklade in družbe za upravljanje,
– pri izmenjavi vseh podatkov in informacij, ki so potrebni za ugotovitev obstoja finančnega konglomerata v skladu z Zakonom o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06),
– pri izmenjavi podatkov, potrebnih v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj,
– pri izmenjavi podatkov o dejstvih in dogodkih, ki se nanašajo na povezane osebe, kot so opredeljene v sektorskih zakonih iz finančnega sistema, in osebe, ki delujejo usklajeno po Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) in ki lahko vplivajo na stanje ali poslovanje osebe, ki je subjekt nadzora drugega nadzornega organa, ali na ugotovitev in strukturo finančnega konglomerata,
– pri posredovanju podatkov, potrebnih za odločanje o drugih posamičnih zadevah,
– pri organizaciji skupnih pregledov,
– pri obveščanju o nepravilnostih, ki jih nadzorni organ ugotovi pri opravljanju nadzora, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov in
– pri drugih skupnih aktivnostih, ki prispevajo k usklajenemu izvajanju nadzora, povečanju učinkovitosti delovanja nadzornih organov in k povečanju učinkovitosti delovanja finančnega trga.
3. člen
(koordinacija in sporazumi o sodelovanju)
(1) Za potrebe vzpostavitve učinkovite koordinacije skupnega dela navedenih nadzornih organov in strateškega razvoja nadzora celotnega finančnega sistema se ustanovi koordinacijsko telo (v nadaljnjem besedilu: Koordinacija).
(2) Nadzorni organi sklenejo med seboj dvostranske ali po potrebi tudi tristranske sporazume o sodelovanju. V sporazumih o sodelovanju nadzorni organi določijo podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja ter posredovanja podatkov iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(sestava in naloge koordinacije)
(1) Koordinacijo sestavljajo minister za finance, generalni direktor direktorata za finančni sistem Ministrstva za finance, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije oziroma direktor oddelka za bančni nadzor Banke Slovenije, predsednik strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev.
(2) Koordinacijo sklicuje in vodi minister za finance.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko sklic Koordinacije zahtevajo tudi predstavniki enega ali več nadzornih organov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Koordinacija:
– sprejema strateške usmeritve razvoja nadzora finančnega sistema in usmeritve za učinkovitejše medsebojno sodelovanje nadzornih organov,
– sprejema letne usmeritve medsebojnega sodelovanja in
– spremlja izvajanje sporazumov iz drugega odstavka 3. člena in delo Komisije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
(5) Koordinacija se sestaja najmanj enkrat letno, po potrebi tudi pogosteje.
5. člen
(komisija za medsebojno sodelovanje in njena sestava)
Za izvajanje nalog in usmeritev, ki jih sprejme Koordinacija in za izvajanje sporazumov, se ustanovi komisija za medsebojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki jo sestavljajo viceguverner Banke Slovenije oziroma direktor oddelka za bančni nadzor Banke Slovenije, direktor Agencije za zavarovalni nadzor in direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev.
6. člen
(naloge komisije)
(1) Komisija se sestaja najmanj enkrat na tri mesece, po potrebi pa tudi pogosteje.
(2) Dolžnost sklicevanja rednih in morebitnih izrednih skupnih sestankov in priprave zapisnika vsako leto preide na drug nadzorni organ. Za sklic izrednega skupnega sestanka zadošča zahteva enega nadzornega organa, ki jo naslovi na nadzorni organ, ki je v določenem obdobju zadolžen za sklicevanje skupnih sestankov.
(3) Na skupnih sestankih Komisija spremlja izvajanje strateških in letnih usmeritev, ki jih je sprejela Koordinacija in izvajanje sporazumov iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter usklajuje skupne preglede. Komisija se na skupnih sestankih posvetuje tudi o drugih zadevah, ki se nanašajo na učinkovitejše izvajanje nadzora posameznih finančnih sektorjev, bančnih, zavarovalniških ali investicijskih skupin in finančnih konglomeratov. Na skupnih sestankih se člani Komisije medsebojno obveščajo tudi o zakonodaji in predpisih s področja finančnega sistema, ki je v pripravi oziroma bi jo bilo potrebno dopolniti ter drugih sistemsko pomembnih in aktualnih vprašanjih finančnega sektorja.
(4) Generalni direktor direktorata za finančni sistem Ministrstva za finance lahko prisostvuje na skupnih sestankih Komisije in sicer v tistem delu sestanka, na katerem se obravnava zakonodaja, ki se nanaša na finančni sistem in druga sistemsko pomembna vprašanja finančnega sektorja.
7. člen
(poročanje koordinaciji)
Komisija po vsakem skupnem sestanku posreduje Koordinaciji zapisnik sestanka. Zapisnik mora Komisija posredovati Koordinaciji v roku enega meseca od zadnjega skupnega sestanka.
8. člen
(skupni pregledi)
Nadzorni organ je v svojem letnem programu dolžan predvideti in zagotoviti določeno minimalno število razpoložljivih dni za morebitne skupne preglede in upoštevati tudi druge oblike sodelovanja, ki izhajajo iz sporazumov o sodelovanju.
9. člen
(način izmenjave podatkov)
(1) Sodelovanje nadzornih organov na področju izmenjave podatkov poteka v obliki redne izmenjave podatkov in v obliki posredovanja določenih podatkov na zahtevo posameznega nadzornega organa ali na lastno pobudo.
(2) Pri posredovanju in izmenjavi podatkov morajo nadzorni organi spoštovati zakon, ki ureja zaupnost podatkov.
(3) Način redne izmenjave podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje obstoja finančnih konglomeratov, za izvajanje dopolnilnega nadzora v skladu z Zakonom o finančnih konglomeratih in za izvajanje konsolidiranega nadzora povezanih oseb, bančnih, zavarovalniških in investicijskih skupin ter finančnih holdingov, nadzorni organi določijo s sporazumi o sodelovanju.
10. člen
(zahteva in roki za posredovanje podatkov)
(1) Zahteva za posredovanje podatkov mora biti podana v pisni ali v elektronski obliki ob zagotovljeni ustrezni varnosti prenosa podatkov in mora vsebovati namen, za katerega nadzorni organ potrebuje zahtevane podatke.
(2) Nadzorni organ je dolžan posredovati zahtevane podatke nadzornemu organu iz prejšnjega odstavka v roku petnajstih dni od prejema zahtevka za posredovanje podatkov. Kadar podatkov v navedenem roku ne more posredovati, je dolžan v roku osmih dni od prejema zahtevka o tem obvestiti nadzorni organ, ki je podatke zahteval ter hkrati navesti, kdaj jih bo posredoval.
11. člen
(medsebojno obveščanje nadzornih organov)
(1) Kadar nadzorni organ ugotovi nepravilnosti iz osme alineje 2. člena tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ, za delo katerega je to pomembno. Pozvani nadzorni organ je dolžan obvestilo drugega nadzornega organa obravnavati prednostno.
(2) Kadar nadzorni organ pri izvajanju nalog nadzora ugotovi, da bi pri nadzoru moral sodelovati tudi drug nadzorni organ, mora le-tega o tem nemudoma obvestiti. Nadzorni organ je dolžan v roku osmih dni od dneva prejema takšnega obvestila, odločitev o sodelovanju posredovati nadzornemu organu od katerega je obvestilo prejel.
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-148/2007/
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2007-1611-0048
dr. Andrej Bajuk I.r.
Minister
za finance