Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2168. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006, stran 5533.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. seji dne 24. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2006 so bili realizirani v naslednjih zneskih:
                            v 1000 SIT
----------------------------------------------------------------
       A. BILANCA PRIHODKOV
       IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
    I.   S K U P A J  P R I H O D K I       581.829
       (70+71+72+73+74)
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)          530.469
   70    DAVČNI PRIHODKI              475.111
       (700+703+704+706)
  700    DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        372.198
  703    DAVKI NA PREMOŽENJE             67.627
  704    DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      35.286
   71    NEDAVČNI PRIHODKI             55.358
       (710+711+712+713+714)
  710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD      27.224
       PREMOŽENJA
  711    TAKSE IN PRISTOJBINE             1.528
  712    DENARNE KAZNI                 140
  713    PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN          175
       STORITEV
  714    DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           26.291
   72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      16.441
  720    PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH         9.799
       SREDSTEV
  722    PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN       6.642
       NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
   73    PREJETE DONACIJE (730+731)            0
  730    PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
   74    TRANSFERNI PRIHODKI             34.919
  740    TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        34.919
       JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    II.  S K U P A J  O D H O D K I        560.516
       (40+41+42+43)
   40    TEKOČI ODHODKI               161.889
       (400+401+402+403+409)
  400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      35.881
  401    PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO      6.339
       VARNOST
  402    IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        118.669
  409    SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         1.000
   41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    175.604
  410    SUBVENCIJE                  1.947
  411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN          79.879
       GOSPODINJSTVOM
  412    TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.      44.160
       IN USTANOVAM
  413    DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        49.618
   42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         75.161
  420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     75.161
   43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       147.861
  431    INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     108.406
       FIZ.OSEBAM
  432    INVESTICIJSKI TRANSFERI           39.456
       PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
    III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK            21.313
       (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ
       PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
----------------------------------------------------------------
       B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
       NALOŽB
----------------------------------------------------------------
   75 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        536
       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
       (750+751)
----------------------------------------------------------------
  750    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         536
  751    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   44 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
       KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
  440    DANA POSOJILA
  441    POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN        536
       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
       - V.)
    VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       21.849
       PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
       PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +
       IV.) - (II. + V.)
----------------------------------------------------------------
       C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
   50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
  500    DOMAČE ZADOLŽEVANJE
   55 IX.  ODPLAČILA DOLGA (550)             0
  550    ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
    X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)          0
    XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     21.849
       RAČUNIH (III.+VI.+X) =
       (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
       STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB       197.324
       KONCU PRETEKLEGA LETA
3. člen
Proračunska rezerva občine izkazuje naslednje vrednosti (v 1000 SIT):
stanje sredstev na dan 1. 1. 2006             2.001
prihodki                          1.032
odhodki                            0
stanje sredstev na dan 31. 12. 2006            3.033.
4. člen
Presežek sredstev v višini 21.849.000,00 SIT se prenese v proračun leta 2007.
5. člen
Splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0045/2006
Žirovnica, dne 24. aprila 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost