Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2006, stran 5153.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 5. seji dne 12. 4. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2006, ki obsega:
+-----------+------------------------------+-------------------+
|A     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |     v tolarjih|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI        |    348.784.000|
|      |(70+71+72+73+74)       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |    123.828.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI        |     60.890.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček  |     49.326.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|703    |Davki na premoženje      |     8.167.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|704    |Domači davki na blago in   |     3.397.000|
|      |storitev           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|706    |Drugi davki          |         0|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |     62.938.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki|     4.103.000|
|      |od premoženja         |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|711    |Takse in pristojbine     |      292.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|712    |Denarne kazni         |       25.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in |         0|
|      |storitev           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki    |     58.518.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI      |     40.473.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih |     34.242.000|
|      |sredstev           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|721    |Prihodki od prodaje zalog   |         0|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč |      6.231.00|
|      |in nematerialnega premoženja |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE       |         0|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih  |         0|
|      |virov             |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|731    |Prejete donacije iz tujine  |         0|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |    184.483.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih |    184.483.000|
|      |javnofinančnih institucij   |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |    443.522.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI        |     58.583.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|400    |Plače in drugi izdatki    |     17.696.000|
|      |zaposlenim          |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za   |     3.070.000|
|      |socialno varnost       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve |     36.579.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|403    |Plačila domačih obresti    |      538.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|409    |Rezerve            |      700.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI       |     82.457.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|410    |Subvencije          |     4.259.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|411    |Transferi posameznikom in   |     30.531.000|
|      |gospodinjstvom        |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|412    |Transferi neprofitnim     |     8.016.000|
|      |organizacijam in ustanovam  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi |     39.651.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |    301.864.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih   |    301.864.000|
|      |sredstev           |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |      618.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|430    |Investicijski transferi    |      618.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |    –94.738.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |(PRIMANJKLJAJ)        |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |         0|
|      |NALOŽB            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA… |         0|
|      |(IV-V.)            |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)      |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550)     |     2.749.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|55     |ODPLAČILO DOLGA        |     2.749.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga |     2.749.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA |          |
|      |RAČUNU            |    –97.488.000|
|      |(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)  |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)|     –2.749.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-  |     94.738.000|
|      |VIII. –IX.=-III)       |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU   |          |
+-----------+------------------------------+-------------------+
|      |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |    174.591.000|
+-----------+------------------------------+-------------------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Odranci konec leta 2006 znaša 77.103.352,49 SIT in ta sredstva se razporedijo za naslednje namene:
– sredstva rezerv v znesku 3.240.000 SIT
– 73.863.352,49 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 23-5/2007
Odranci, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.