Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1505. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek), stran 3981.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 7., 8. ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je župan Občine Vipava sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev PUP Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
Program priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev Občine Vipava (nadalje PUP) določa predmet, vsebino, postopek in udeležence v postopku sprejemanja akta.
Pobudnik sprejetja Sprememb in dopolnitev PUP je župan Občina Vipava in skupina zasebnih investitorjev, ki želijo na območju »Baronovke« graditi stanovanja za trg v sklopu večstanovanjske gradnje. Pravna podlaga za sprejetje je ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Prostorski del srednjeročnega družbenega plana Občine Vipava (Uradni glasilo, št. 9/98, 5/99, 7/99, 5/00 in 9/00), ki to območje opredeljuje kot stavbno zemljišče za potrebe stanovanjske gradnje. V skladu s 34. členom ZUreP-1 župan Občine Vipava predlaga skrajšan postopek, saj so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Območje pozidave je v PUP opredeljeno kot območje za individualno stanovanjsko gradnjo. Predlagana gradnja glede vplivov na okolje nima povečanih negativnih učinkov, saj so to manjši stanovanjski objekti v nizu višine K+P+1+M, kot to določa veljavni PUP Občine Vipava, zaradi gradnje cca 45 stanovanjskih enot v 5 vila-blokih, pa se izvede nova dovozna cesta preko potoka Gacke in proizvodno, poslovne cone V1.
Območje obsega parc. št. 469/24, 469/13, 469/35, 524/10, 469/36, 3148/41, 469/36, 469/23, 469/19, 469/29 in 469/31 vse k. o. Vipava v velikosti cca 6.360 m2.
3. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podati smernice za pripravo, k predlogu pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Požarni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Nova Gorica
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
7. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica
8. DARS d. d.
9. Elektro Primorska d. d. Nova Gorica
10. Telekom Slovenije d. d., PE Nova Gorica
11. Adriaplin d. o. o.
12. Območna obrtna zbornica Ajdovščina
13. KSD d. o. o. Ajdovščina
14. KS Vipava.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag
V postopku priprave sprejetja sprememb in dopolnitev ni potrebno izdelati dodatnih strokovnih podlag.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve, ki jih je podal potencialni investitor.
5. Način pridobitve strokovnih podlag
Občina Vipava bo pri pripravi zaradi zmanjševanja stroškov uporabila vse že izdelane strokovne podlage.
6. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za pripravo sprejetja sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno pridobiti dodatnih geodetskih podlag saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na vsebinski tekstualni del PUP Občine Vipava glede načina gradnje in meril ter pogojev za predlagano gradnjo.
7. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Faza           |    Nosilec   |   Rok   |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sprejem in objava    |   župan, UOP   |   7 dni   |
|Programa priprave    |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Po sprejemu Programa   |     UOP    |   15 dni  |
|priprave poziv nosilcem |          |        |
|urejanja prostora -   |          |        |
|pridobitev smernic    |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava|   načrtovalec  |   7 dni   |
|strokovnih podlag in   |          |        |
|osnutka         |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka v   |   načrtovalec  |   7 dni   |
|skladu s stališči    |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Sklep o javni razgrnitvi |    župan    |   7 dni   |
|in javni obravnavi    |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in   | UOP, načrtovalec |   15 dni  |
|obravnava z       |          |        |
|evidentiranjem vseh   |          |        |
|pisnih pripomb      |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj od   |     UOP    |   15 dni  |
|nosilcev urejanja    |          |        |
|prostora         |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Druga obravnava in    |    župan,    |   7 dni   |
|sprejem Odloka na    |     UOP    |        |
|Občinskem svetu     |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Objava Odloka v uradnem |     UOP    |  8 dni po  |
|glasilu         |          | sprejemu na OS|
+-------------------------+--------------------+---------------+
Program priprave je dne 15. 3. 2007 v informativni pregled prejel tudi Občinski svet Občine Vipava. Terminski plan aktivnosti skupaj zahteva 88 delovnih dni oziroma 3 mesece. Predvidevamo, da bo Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP Občine Vipava sprejet do konca meseca junija 2007.
Terminski plan z datumi in aktivnostmi je sestavni del Programa priprave sprememb in dopolnitev PUP Vipava.
8. Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravljavec sprejetja sprememb in dopolnitev PUP Vipava je Občina Vipava. Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor Občine Vipava (v nadaljevanju UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave je Občina Vipava. Pobudnik izbere prostorskega načrtovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih oziroma na osnovi izbranih ponudb in financira izdelavo.
9. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS (brez priloge) oziroma v uradnem glasilu občine in začne veljati takoj.
Št. 3505-0001/2007
Vipava, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost